JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Su­vai­taan­ko su­vi­virt­tä?

Päivämies
Pääkirjoitukset
30.4.2014 0.00

Juttua muokattu:

1.1. 23:33
2020010123331220140430000000

Edus­kun­nan pe­rus­tus­la­ki­va­li­o­kun­ta lin­ja­si vii­me vii­kol­la, et­tä su­vi­virt­tä voi­daan lau­laa maam­me kou­luis­sa va­paas­ti jat­kos­sa­kin. Kan­na­not­to liit­tyy apu­lai­soi­keus­kans­le­rin maa­lis­kui­seen rat­kai­suun, jos­sa hän näki jopa yk­sit­täi­sen vir­ren lau­la­mi­sen on­gel­mal­li­sek­si kan­sa­lais­ten yh­den­ver­tai­suu­den nä­kö­kul­mas­ta.

Pe­rus­tus­la­ki­va­li­o­kun­ta on us­kon­non­va­pau­teen ja lain tul­kin­taan liit­ty­vis­sä asi­ois­sa maam­me ylin päät­tä­jä. Se lin­ja­si jo vuon­na 2002, et­tei esi­mer­kik­si kou­lu­jen pe­rin­tei­siä juh­lia voi­da pi­tää us­kon­nol­li­si­na ti­lai­suuk­si­na nii­hin mah­dol­li­ses­ti si­säl­ty­vän yk­sit­täi­sen vir­ren joh­dos­ta.

Su­vi­vir­si on pait­si vuo­si­kym­me­nien pe­rin­ne maam­me kou­lu­jen ke­vät­juh­lis­sa myös va­pau­den ja Raa­ma­tus­ta nou­se­vien kris­til­lis­ten ar­vo­jen sym­bo­li. Pe­rus­tus­la­ki­va­li­o­kun­nan rat­kai­su on lin­jas­sa maam­me us­kon­non­va­paus­lain kans­sa, joka pai­not­taa myön­teis­tä us­kon­non­va­paut­ta eli va­paut­ta us­koon ja us­kon­non­har­joit­ta­mi­seen.

On tär­ke­ää, et­tä maas­sam­me su­vai­taan niin ke­vät­juh­lien su­vi­virt­tä kuin kou­lu­lais­ten osal­lis­tu­mis­ta ju­ma­lan­pal­ve­luk­siin ja us­kon­nol­li­siin päi­vä­na­vauk­siin. Va­li­o­kun­ta to­te­si mie­tin­nös­sään, et­tei­vät yk­sit­täi­sen vir­ren ohel­la on­gel­mal­li­sia ole myös­kään esi­mer­kik­si kou­lu­jen juh­la­py­hien viet­toon liit­ty­vät ju­ma­lan­pal­ve­luk­set, jois­ta tie­do­te­taan etu­kä­teen ja joi­hin osal­lis­tu­mi­nen on kai­kil­le va­paa­eh­tois­ta.

Raa­ma­tul­li­nen us­ko oh­jaa ai­na ih­mis­tä hy­vään ja oi­ke­aan. Op­pi­lai­den yh­den­ver­tai­suu­den kan­nal­ta on kui­ten­kin hyvä muis­taa pe­rus­tus­la­ki­va­li­o­kun­nan kan­ta, et­tä op­pi­laal­le tai hä­nen huol­ta­jal­leen on jää­tä­vä ai­to va­paus va­li­ta, osal­lis­tuu­ko op­pi­las us­kon­nol­lis­ta ai­nes­ta si­säl­tä­viin ti­lai­suuk­siin.

Maas­sam­me ja län­si­mais­sa laa­jem­min­kin on me­neil­lään mur­ros, jos­sa luo­vu­taan kris­til­li­sis­tä ar­vois­ta ja py­ri­tään nos­ta­maan ti­lal­le mui­ta ar­vo­ja. Muun mu­as­sa kes­kus­te­lus­sa su­vi­vir­res­tä ja kou­lu­jen us­kon­no­no­pe­tuk­ses­ta nä­kyy halu rii­sua yh­teis­kun­nas­ta kris­til­li­set ar­vot, joi­den va­raan maa­tam­me on vuo­si­sa­to­ja ra­ken­net­tu.

Vii­me sun­nun­tai­na vie­tet­ty kan­sal­li­nen ve­te­raa­ni­päi­vä muis­tut­taa ajas­ta, jol­loin Suo­men kan­sa tais­te­li mah­dol­li­suu­des­ta ra­ken­taa elä­mään­sä it­sel­leen py­hien ja tär­kei­den ar­vo­jen va­raan. Raa­ma­tun ar­vois­ta luo­pu­mi­nen mer­kit­see tap­pi­o­ta niin kan­sa­kun­nal­le kuin yk­sit­täi­sel­le ih­mi­sel­le. ”Van­hurs­kaus kan­san ko­rot­taa, mut­ta syn­ti on kan­sa­kun­tien hä­peä” (Sa­nanl. 14:34). Raa­mat­tu oh­jaa ra­kas­ta­maan Ju­ma­laa yli kai­ken sekä toi­mi­maan lä­him­mäis­ten ja koko yh­teis­kun­nan par­haak­si.

Kuva: Eli­sa Raap­pa­na

20.1.2022

Me saim­me kat­sel­la hä­nen kirk­kaut­taan, kirk­kaut­ta, jon­ka Isä ai­no­al­le Po­jal­le an­taa.

Joh. 1:14

Viikon kysymys