JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Su­vi­seu­rat on ilon juh­la

Pääkirjoitukset
25.6.2014 8.06

Sy­dä­men halu kuul­la Ju­ma­lan sa­naa ko­ko­aa Ju­ma­lan lap­set yh­teen vuo­des­ta toi­seen. Usein jo seu­ro­jen odo­tus ja val­mis­tau­tu­mi­nen tä­hän juh­laan ovat ar­ki­sen elä­män kes­kel­lä ilon läh­tei­nä.

Su­vi­seu­ro­jen tun­nus ”Minä il­moi­tan teil­le suu­ren ilon” lu­paa pal­jon. Ajas­sam­me mo­net ih­mi­set et­si­vät elä­mään­sä iloa löy­tä­mät­tä sitä. Viih­de ja huvi jät­tä­vät sy­dä­men tyh­jäk­si. Ih­mi­nen, joka on et­si­nyt niis­tä iloa ja si­säl­töä elä­mään­sä, huo­maa usein sy­dä­mes­sään vain yhä suu­rem­man ki­vun ja kai­pauk­sen.

Raa­mat­tu ker­too, et­tä ih­mi­nen löy­tää suu­rim­man mah­dol­li­sen ilon, kun hän saa us­koa evan­ke­liu­min, an­teek­si­an­ta­muk­sen va­paut­ta­van sa­no­man. Evan­ke­liu­mi on su­vi­seu­ro­jen tär­kein vies­ti. Su­vi­seu­rois­sa kut­su­taan et­si­vää ih­mis­tä Ju­ma­lan val­ta­kun­taan, jos­sa sy­dän saa omis­taa an­teek­si­an­ta­muk­sen ilon, rau­han ja va­pau­den.

Su­vi­seu­ro­jen tal­koo­työ on koon­nut ke­vään ja al­ku­ke­sän ai­ka­na alu­een asuk­kai­ta ko­ke­maan yh­des­sä te­ke­mi­sen iloa. Van­ha­na­jan tal­koo­hen­ki voi syt­tyä edel­leen sil­loin, kun te­ke­mi­sel­lä on yh­tei­nen ja in­nos­ta­va ta­voi­te.

Pel­to­au­ke­al­la ke­vään tuu­let ovat saa­neet tal­koo­vä­en mo­nes­ti pa­le­le­maan, mut­ta läm­min huu­mo­ri ja työ­ni­lo ovat pal­kin­neet. Vaa­ti­va ja mit­ta­va han­ke on kul­ke­nut ai­ka­tau­luis­ta edel­lä. Työ­tä on teh­ty hy­väl­lä mie­lel­lä.

Su­vi­seu­rat jär­jes­te­tään joka vuo­si eri seu­dul­la ja paik­ka­kun­nal­la. Val­mis­te­lu ja jär­jes­te­li­jöi­den mo­net yh­tey­det alu­een si­dos­ryh­miin ja vä­es­töön an­ta­vat pai­kal­li­sil­le ku­vaa ja kä­si­tys­tä us­ko­vais­ten jou­kos­ta.

Myön­tei­nen yh­teis­työn il­ma­pii­ri on lei­man­nut alus­ta al­ka­en Py­hä­jo­en su­vi­seu­ro­jen jär­jes­tä­mis­tä. Mo­net ovat ker­to­neet tu­le­van­sa en­si ker­taa vie­rai­le­maan su­vi­seu­rois­sa. Näin myös toi­min­ta en­nen su­vi­seu­ro­ja on lä­he­tys­työ­tä, ih­mis­ten kut­su­mis­ta sa­nan kuu­loon. Su­vi­seu­rois­sa on myös mah­dol­li­suus muo­dos­taa nä­ke­män­sä, kuu­le­man­sa ja ko­ke­man­sa pe­rus­teel­la oma ja it­se­näi­nen mie­li­pi­de Ju­ma­lan lap­sis­ta ja hei­dän us­kos­taan.

Su­vi­seu­rat ko­ko­a­vat yh­teen kym­me­ni­ä­tu­han­sia eri­lai­sia ih­mi­siä kym­me­nis­tä mais­ta. Vä­ri­käs jouk­ko va­el­taa seu­ra­telt­taan, seu­ra­ra­vin­to­laan, ki­os­kil­le tai asun­to­vau­nul­le koh­da­ten tut­ta­via, kes­kus­tel­len ja naut­tien seu­ra­tun­nel­mas­ta. Seu­rois­sa ja­e­taan kuu­lu­mi­sia, kuor­mia, ilo­ja ja su­ru­ja. Yh­tei­nen us­ko ja ver­tais­tu­ki an­ta­vat voi­maa ja iloa.

Kaik­kien nä­ky­vien asi­oi­den ku­ten tal­koo­työn, vä­ki­mää­rän, ruu­an me­ne­kin ja ys­tä­vä­ta­paa­mis­ten edel­le su­vi­seu­ra­vies­tin­näs­sä ha­lu­taan nos­taa esiin sa­nan kuu­le­mi­sen mer­ki­tys. Us­ko syn­tyy kuu­le­mi­ses­ta ja kuu­le­mi­nen Ju­ma­lan sa­nan kaut­ta (Room. 10:17).

Su­vi­seu­ro­jen saar­nat pe­rus­tu­vat Raa­mat­tuun. Pyhä Hen­ki avaa Ju­ma­lan sa­naa niin pu­hu­jal­le kuin kuu­li­jal­le. Pyy­däm­me Ju­ma­lan siu­naus­ta ja var­je­lus­ta al­ka­vil­le seu­roil­le ja seu­ra­vie­rail­le. Kaik­ki ovat ter­ve­tul­lei­ta su­vi­seu­roi­hin!

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 26.6.2014.

17.2.2020

He­rää, Her­ra! Mik­si nu­kut? Nou­se, älä iäk­si hyl­kää! Nou­se aut­ta­maan mei­tä, lu­nas­ta mei­dät ar­mo­si täh­den! Ps. 44:24,27

Viikon kysymys