JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Ta­lou­del­li­ses­ti niuk­ka elä­mä voi ol­la hen­ki­ses­ti ri­kas­ta

Pääkirjoitukset
11.11.2020 6.05

Juttua muokattu:

9.11. 14:06
2020110914061120201111060500

Päi­vä­mies jul­kai­si nu­me­ros­sa 45 uu­ti­sen lap­si­per­he­köy­hyy­teen liit­ty­en. Uu­ti­ses­sa ker­rot­tiin ky­se­ly­tu­lok­sis­ta, jot­ka liit­tyi­vät Suo­mes­sa asu­vien las­ten ja nuor­ten ko­ke­muk­siin sii­tä, mi­ten per­heen ta­lou­del­li­nen niuk­kuus on vai­kut­ta­nut hei­dän elä­mään­sä.

Las­ten ja nuor­ten kuu­le­mi­nen on ar­vo­kas­ta. Ky­se­lyn va­los­sa vai­kut­taa sil­tä, et­tä ta­lou­del­li­nen niuk­kuus vai­kut­taa usein las­ten ja nuor­ten hen­ki­seen hy­vin­voin­tiin. Moni ky­se­lyyn vas­tan­nut koki tul­leen­sa ta­lou­del­li­sen ti­lan­teen vuok­si kiu­sa­tuk­si tai syr­ji­tyk­si. Esiin nou­si myös har­ras­tus­mah­dol­li­suuk­sien vä­häi­syys.

Ky­se­lyn tu­lok­set hei­jas­ta­vat ai­kam­me ar­vo­ja. Sa­mal­la kun yh­teis­kun­nal­li­set päät­tä­jät poh­ti­vat, mi­ten ta­lou­den kans­sa kamp­pai­le­via lap­si­per­hei­tä voi­tai­siin tu­kea en­tis­tä pa­rem­min, oli­si hyvä käy­dä kes­kus­te­lua ar­vois­ta, joi­ta eri­tyi­ses­ti me­di­an ja so­si­aa­li­sen me­di­an vai­kut­ta­jat vä­lit­tä­vät. Nämä ar­vot vai­kut­ta­vat yh­tä lail­la lap­siin ja nuo­riin kuin myös kas­vat­ta­jiin. Paa­va­lin puhe ruo­kaan ja vaat­tei­siin tyy­ty­mi­ses­tä voi tun­tua kau­kai­sel­ta.

Mikä on lap­sen ja nuo­ren kas­vun ja ke­hi­tyk­sen kan­nal­ta ar­vo­kas­ta? Mitä van­hem­mil­ta odo­te­taan? Ta­lou­del­lis­ten asi­oi­den si­jaan kes­ki­öön nou­se­vat toi­sen­lai­set asi­at, ku­ten vä­lit­tä­mi­nen, läs­nä ole­mi­nen, hy­väk­sy­mi­nen, ar­mol­li­suus ja kan­nus­ta­mi­nen. Pe­rus­tur­val­li­suut­ta luo lap­sen mie­les­tä eh­kä tyl­sä­kin ar­ki ru­tii­nei­neen ja yh­tei­si­ne ko­ti­töi­neen. Eri­tyis­tä tur­vaa tuo van­hem­pien vä­li­nen rak­kaus ja kun­ni­oi­tus sekä van­hem­pien halu kuun­nel­la toi­si­aan ja kaik­kia per­heen­jä­se­niä.

Ta­lou­del­li­ses­ti niuk­ko­ja ai­ko­ja elä­vän per­heen elä­mä voi ol­la hen­ki­ses­ti ri­kas­ta. Esi­mer­kik­si avoin ja op­pi­mis­ha­lui­nen tapa suh­tau­tua asi­oi­hin, il­mais­ten ja edul­lis­ten lä­hi­mah­dol­li­suuk­sien hyö­dyn­tä­mi­nen kir­jas­toi­neen ja ul­koi­lu­paik­koi­neen sekä yh­tey­den­pi­to lä­hei­siin voi­vat taa­ta hen­ki­ses­ti rik­kaan eli­nym­pä­ris­tön. Si­sa­rus­ten mer­ki­tys­tä­kään ei kan­na­ta unoh­taa: si­sa­ruk­set ovat mo­nel­le ih­mi­sel­le par­haat tu­ki­jat koko elä­män ajan.

An­teek­si­an­ta­muk­sen tuo­maa tur­vaa ja kas­vu­poh­jaa ei voi ra­has­sa voi mi­ta­ta. Sie­lun rau­ha on saa­vu­tet­ta­vis­sa ja säi­ly­tet­tä­vis­sä Ju­ma­lan ar­mon tur­vin. Se luo myös lap­sel­le ja nuo­rel­le lu­jan pe­rus­tan elä­mään. Sa­mal­la se siir­tää kat­set­ta ajas­ta ja ma­te­ri­as­ta ian­kaik­ki­seen: ”Mi­nun on­ne­ni on ol­la lä­hel­lä Ju­ma­laa, minä tur­vaan Her­raan, Ju­ma­laa­ni, ja ker­ron kai­kis­ta hä­nen te­ois­taan” (Ps. 73:28).

26.1.2021

Her­ra puo­lus­taa kan­saan­sa, hän sää­lii pal­ve­li­joi­taan, kun hän nä­kee, et­tei heil­lä enää ole voi­maa, et­tä he ovat uu­pu­nei­ta, niin suu­ret kuin pie­net. 5. Moos. 32:36

Viikon kysymys