JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Usko opettaa ystävyyteen ja kunnioitukseen

Pääkirjoitukset
31.5.2023 6.55

Juttua muokattu:

31.5. 17:25
2023053117253020230531065500

Jee­suk­sen kut­su­mat ope­tus­lap­set oli­vat kes­ke­nään eri­lai­sia ih­mi­siä. Luon­ne-ero­jen li­säk­si ope­tus­lap­set tu­li­vat eri­lai­sis­ta taus­tois­ta ja am­ma­teis­ta. Tul­li­mies Mat­teus oli pal­vel­lut Roo­man kei­sa­ri­kun­taa eli juu­ta­lai­sen kan­san mie­hit­tä­jiä. Tätä juu­ta­lai­set ei­vät yleen­sä kat­so­neet hy­väl­lä, vaan hal­vek­si­vat tul­li­mie­hiä. Si­mon Ka­na­neuk­sel­la puo­les­taan oli li­sä­ni­mi ”Kii­vai­li­ja”. Tämä ker­toi hä­nen po­liit­ti­ses­ta taus­tas­taan. Kii­vai­li­jat eli se­loo­tit oli­vat juu­ta­lai­nen puo­lue, joka kan­nat­ti Roo­man val­lan vas­tus­ta­mis­ta myös asein. Voi­si olet­taa, et­tä Mat­teuk­sen ja Si­mo­nin vä­lil­lä oli­si ol­lut jat­ku­va konf­lik­ti. Täl­lai­ses­ta Raa­mat­tu ei kui­ten­kaan ker­ro. Us­ko Jee­suk­seen yh­dis­ti eri ta­val­la ajat­te­le­via mie­hiä ja syn­nyt­ti hei­dän vä­lil­leen rak­kaut­ta ja ys­tä­vyyt­tä. Jee­suk­sen kaut­ta oli löy­ty­nyt yh­teys tai­vaal­li­seen isän­maa­han, joka oli ajal­lis­ta po­li­tiik­kaa tär­ke­äm­pi.

Eri­lai­set elä­män­ta­vat, va­lin­nat, po­liit­ti­nen ajat­te­lu ja pelk­kä elä­män­ti­lan­ne vaih­te­le­vat tä­nään­kin Jee­suk­sen seu­raa­jien kes­ken. Us­ko oh­jaa säi­lyt­tä­mään va­pau­den, kes­ki­näi­sen kun­ni­oi­tuk­sen ja rak­kau­den suh­tees­sa ajal­li­sen elä­män va­lin­toi­hin ja asi­oi­hin. On tär­ke­ää, et­tä asi­oi­ta, jot­ka ei­vät ole hen­gel­li­siä ei myös­kään hen­gel­lis­te­tä. Kui­ten­kin on ai­na tar­peen kes­kus­tel­la, jos mikä ta­han­sa ajal­li­nen asia kas­vaa ih­mi­sen elä­mäs­sä lii­an tär­ke­äk­si, uha­ten us­koa tai rik­ko­en us­ko­vais­ten vä­lis­tä rak­kaut­ta. Jos­kus us­ko­vai­set ys­tä­vät ovat to­den­neet toi­sil­leen, et­tä hei­dän on pa­rem­pi ol­la pu­hu­mat­ta kes­ke­nään po­li­tii­kas­ta, jot­ta he voi­vat naut­tia ys­tä­vyy­des­tään ja kes­ki­näi­ses­tä rak­kau­des­taan.

Elä­mään tuo rik­kaut­ta, kun tu­tus­tuu ja ys­tä­vys­tyy eri­lais­ten ih­mis­ten kans­sa. Jo­kai­nen tar­vit­see ko­ke­mus­ta sii­tä, et­tä on jol­le­kin tär­keä ja kuu­luu jo­hon­kin jouk­koon. En­nen muu­ta ih­mi­nen tar­vit­see tun­teen sii­tä, et­tä kel­paa jouk­koon oma­na it­se­nään. Jee­suk­sen esi­mer­kin mu­kai­ses­ti us­ko­vai­sen teh­tä­vä on omal­la toi­min­nal­laan osoit­taa, et­tä Ju­ma­lan las­ten kes­kel­lä jo­kai­nen on toi­sen­sa lä­him­mäi­nen, si­sar tai veli Jee­suk­ses­sa Kris­tuk­ses­sa.

29.9.2023

Herra, minun Jumalani, sinua minä kiitän koko sydämestäni, iäti minä kunnioitan nimeäsi. Sinun hyvyytesi on suuri, sinä nostit minut tuonelan syvyyksistä. Ps. 86:12–13

Viikon kysymys