JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Us­kon­puh­dis­tuk­sen ar­vo­kas pe­rin­tö

Pääkirjoitukset
15.7.2015 0.00

Us­kon­puh­dis­tus eli re­for­maa­tio on tu­le­vi­na vuo­si­na nä­ky­väs­ti esil­lä niin Suo­mes­sa kuin ul­ko­mail­la re­for­maa­ti­on merk­ki­vuo­den 2017 myö­tä. Mart­ti Lut­her jul­kis­ti 31. lo­ka­kuu­ta 1517 kuu­lui­sat 95 tee­si­ään, jot­ka vai­kut­ti­vat mer­kit­tä­väs­ti us­kon­puh­dis­tuk­sen käyn­nis­ty­mi­seen ja lu­te­ri­lai­suu­den syn­tyyn.

Lut­her ar­vos­te­li tee­seis­sään voi­mak­kaas­ti muun mu­as­sa ka­to­li­sen kir­kon ane­op­pia, jon­ka mu­kaan ih­mi­nen voi os­taa it­sen­sä ra­hal­la va­paak­si syn­neis­tään. Pu­heis­saan ja kir­joi­tuk­sis­saan Lut­her täh­den­si, et­tä ih­mi­nen tu­lee van­hurs­kaak­si us­kon kaut­ta, yk­sin ar­mos­ta, il­man lain te­ko­ja. Lu­te­ri­lai­suu­den tun­nus­lau­seek­si muo­dos­tui­kin ki­tey­tys: ”Yk­sin ar­mos­ta, yk­sin us­kos­ta, yk­sin Kris­tuk­sen an­si­on täh­den.”

Lut­he­rin ja us­kon­puh­dis­tuk­sen toi­nen kes­kei­nen pe­rin­tö on evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­sen kirk­kom­me kirk­ko­jär­jes­tyk­seen­kin kir­jat­tu pe­ri­aa­te, jon­ka mu­kaan ”kaik­kea op­pia kir­kos­sa on tut­kit­ta­va ja ar­vi­oi­ta­va Ju­ma­lan py­hän sa­nan mu­kaan”. Kirk­ko­jär­jes­tys to­te­aa, et­tä tämä on kirk­kom­me kor­kein oh­je.

Us­kon­puh­dis­tuk­sen pe­rin­tö vel­voit­taa vaa­li­maan eri­tyi­ses­ti näi­tä kah­ta us­kon­puh­dis­tuk­sen kes­kei­sin­tä pe­ri­aa­tet­ta. Syn­tiin­lan­kee­muk­sen tur­me­le­ma ih­mi­nen mie­lel­lään unoh­tai­si Ju­ma­lan sa­nan ja eläi­si täy­sin omien miel­ty­mys­ten­sä ja oman jär­ken­sä mu­kaan. On kui­ten­kin tur­val­li­sin­ta ja var­min­ta py­syä Ju­ma­lan sa­nan kes­tä­väl­lä pe­rus­tal­la. Ju­ma­lan sa­nas­ta luo­pu­mi­nen mer­kit­see sa­mal­la lu­te­ri­lai­suu­des­ta ja us­kon­puh­dis­tuk­sen kes­kei­ses­tä pe­ri­aat­tees­ta luo­pu­mis­ta.

Us­kon­puh­dis­tuk­sen pe­rin­töä on myös se, et­tä voim­me lu­kea ja kuun­nel­la Ju­ma­lan sa­naa omal­la äi­din­kie­lel­läm­me. Toi­vot­ta­vaa on, et­tä mah­dol­li­sim­man moni viih­tyi­si ava­tun Raa­ma­tun ää­rel­lä. Ju­ma­lan sa­nas­sa py­sy­mi­nen koi­tuu siu­nauk­sek­si pait­si yk­sit­täi­sel­le ih­mi­sel­le myös koko kan­sal­le, sil­lä ”van­hurs­kaus kan­san ko­rot­taa, mut­ta syn­ti on kan­sa­kun­tien hä­peä” (Sa­nanl. 14:34).

Raa­mat­tu pai­not­taa, et­tei ku­kaan voi ei­kä ke­nen­kään tar­vit­se teh­dä töi­tä pe­las­tuk­sen­sa eteen. Ju­ma­la lah­joit­taa van­hurs­kau­den ar­mos­ta, Kris­tuk­sen an­si­on täh­den. Kris­tuk­sen val­mis­ta­ma syn­tien an­teek­si­an­ta­mus on täy­del­li­nen: evan­ke­liu­min saar­nan us­ko­ja saa ai­na kaik­ki syn­tin­sä an­teek­si.

Us­kon­puh­dis­tuk­sen merk­ki­vuo­si ja sii­hen val­mis­tau­tu­mi­nen muis­tut­ta­vat mei­tä Ju­ma­lan ar­mon suu­ruu­des­ta ja Raa­ma­tun tut­ki­mi­sen tär­key­des­tä.

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 15.7.2015