JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Us­ko­vais­ten yh­teyt­tä kan­nat­taa vaa­lia

Pääkirjoitukset
17.5.2017 7.00

Län­si­mai­ses­sa kult­tuu­ris­sa on pi­tem­män ai­kaa nä­ky­nyt voi­ma­kas yk­si­lö­kes­kei­syy­den ko­ros­tu­mi­nen. Suo­mes­sa tämä on mer­kin­nyt sitä, et­tä myös us­ko ja us­kon­to miel­le­tään yhä use­am­min yk­si­tyi­sa­si­oik­si. Tämä saat­taa teh­dä us­ko­na­si­ois­ta pu­hu­mi­sen yhä vai­ke­am­mak­si.

Jo­kai­sel­la tu­lee ol­la va­paus ja oi­keus päät­tää it­se elä­män­sä rat­kai­suis­ta. Suo­men pe­rus­tus­la­ki ta­kaa jo­kai­sel­le va­pau­den us­koa tai ol­la us­ko­mat­ta. Us­kon­non ja oman­tun­non va­pau­teen si­säl­tyy oi­keus tun­nus­taa ja har­joit­taa us­kon­toa, oi­keus il­mais­ta va­kau­mus ja oi­keus kuu­lua tai ol­la kuu­lu­mat­ta us­kon­nol­li­seen yh­dys­kun­taan.

Raa­ma­tun mu­kaan Pyhä Hen­ki ko­ko­aa maan pääl­lä Ju­ma­lan seu­ra­kun­nan yh­dek­si Kris­tuk­sen ruu­miik­si. Apos­to­li Paa­va­li ku­vaa Ju­ma­lan seu­ra­kun­nan jä­sen­ten yh­teyt­tä: ”Jos yk­si jä­sen kär­sii, kär­si­vät kaik­ki muut­kin jä­se­net, ja jos yk­si jä­sen saa osak­seen kun­ni­aa, iloit­se­vat kaik­ki muut­kin sen kans­sa” (1. Kor. 12:26).

Elä­vä kris­til­li­syys on yh­teis­tä, Py­hän Hen­gen syn­nyt­tä­mää ja yl­lä­pi­tä­mää us­koa. Kris­tuk­sen ruu­miin jä­sen ei voi elää ir­ral­laan ruu­miis­ta. Kirk­kom­me vuo­den 1948 Kris­ti­nop­pi to­te­aa, et­tä py­sy­äk­seen ja vah­vis­tu­ak­seen us­kos­sa kris­ti­tyn tu­lee käyt­tää ah­ke­ras­ti Ju­ma­lan sa­naa, Her­ran py­hää eh­tool­lis­ta, ru­kous­ta ja kris­tit­ty­jen yh­teyt­tä (KO 77).

Hep­re­a­lais­kir­je ke­hot­taa Ju­ma­lan lap­sia vaa­li­maan seu­ra­kun­ta­yh­teyt­tä ja roh­kai­se­maan toi­si­aan (Hepr. 10:25). Maal­lis­tu­nees­sa ja mo­ni­ar­voi­ses­sa ajas­sa on tär­ke­ää ja ar­vo­kas­ta py­säh­tyä kes­kus­te­le­maan us­ko­na­si­ois­ta. On us­ko­ne­lä­män kan­nal­ta roh­kai­se­vaa saa­da ver­tais­tu­kea ja kuul­la esi­mer­kik­si tois­ten us­ko­vais­ten ko­ke­muk­sia Ju­ma­lan joh­da­tuk­ses­ta.

Suo­mes­sa van­has­taan val­lin­nut ky­läi­ly­pe­rin­ne vai­kut­taa vii­me vuo­si­kym­me­ni­nä ylei­ses­ti vä­hen­ty­neen. On va­li­tet­ta­vaa, jos jat­ku­va kii­re es­tää kris­tit­ty­jen yh­tey­den­pi­toa. Us­ko­vais­ten kes­ki­näi­sel­lä ky­läi­lyl­lä voi ol­la mer­kit­tä­vä us­ko­ne­lä­mää tu­ke­va vai­ku­tus sekä ai­kui­sil­le et­tä lap­sil­le ja nuo­ril­le.

Joku saat­taa ko­kea us­ko­vais­ten jou­kos­sa yk­si­näi­syyt­tä. Yk­sin jää­mi­sen tun­ne voi ko­ros­tua eri­tyi­ses­ti suur­ten seu­ro­jen ja juh­la­py­hien ai­kaan. Ju­ma­lal­ta kan­nat­taa ru­koil­la us­ko­nys­tä­vää, sil­lä hän on lu­van­nut kuul­la omien­sa ru­kouk­set.

On tär­ke­ää, et­tä vaa­lim­me val­miut­ta huo­ma­ta ja koh­da­ta yk­si­näi­syyt­tä ko­ke­vat. Raa­mat­tu roh­kai­see mei­tä ole­maan tois­tem­me kans­sa­kul­ki­joi­ta: ”Kan­ta­kaa tois­ten­ne taak­ko­ja, niin te to­teu­tat­te Kris­tuk­sen lain” (Gal. 6:2).

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 17.5.2017

29.2.2020

Jee­sus sa­noo: "Koot­kaa it­sel­len­ne aar­tei­ta tai­vaa­seen. Siel­lä ei koi ei­kä ruos­te tee tu­ho­jaan ei­vät­kä var­kaat mur­tau­du si­sään ja va­ras­ta. Mis­sä on aar­tee­si, siel­lä on myös sy­dä­me­si." Matt. 6:20-21

Viikon kysymys