JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Voi­si­ko jos­ta­kin luo­pua?

Päivämies
Pääkirjoitukset
7.2.2018 7.01

Juttua muokattu:

31.12. 09:28
2019123109284120180207070100

En­si vii­kon kes­ki­viik­ko­na al­ka­va paas­to­nai­ka he­rät­te­lee jäl­leen tar­kas­te­le­maan omia elä­män­ta­po­ja ja us­ko­ne­lä­mää. Lu­te­ri­lai­suu­des­sa paas­to­nai­ka on eri­tyi­ses­ti hil­jen­ty­mi­sen ja oman ju­ma­la­suh­teen tut­kis­ke­lun ai­kaa.

Tu­le­van las­ki­ais­sun­nun­tain ai­hee­na on Ju­ma­lan rak­kau­den uh­ri­tie. Paas­to­nai­ka muis­tut­taa lu­nas­tuk­sem­me hin­nas­ta ja avaa sa­mal­la us­kon kaut­ta rie­mul­li­sen nä­kö­a­lan: Kris­tus on kuo­le­mal­laan ja ylös­nou­se­mi­sel­laan so­vit­ta­nut syn­tim­me ja avan­nut tien tai­vaa­seen.

Ul­koi­set har­joi­tuk­set voi­vat aut­taa paas­ton tar­koi­tuk­sen to­teu­tu­mi­ses­sa, mut­ta ei­vät ole sen edel­ly­tys. Kes­keis­tä on hil­jen­tyä Kris­tuk­sen uh­ri­tien ää­rel­le. Eri­tyi­ses­ti sii­nä aut­taa Ju­ma­lan sa­nan kuu­loon ha­keu­tu­mi­nen, sil­lä us­ko tu­lee kuu­los­ta, mut­ta kuu­lo Ju­ma­lan sa­nan kaut­ta (Room. 10:17).

Kris­til­li­seen paas­toon on pe­rin­tei­ses­ti kuu­lu­nut myös aja­tus sii­tä, et­tä omien elä­män­ta­po­jen yk­sin­ker­tais­ta­mi­nen voi ava­ta uu­sia mah­dol­li­suuk­sia lä­him­mäi­sen­rak­kau­den har­joit­ta­mi­seen. Voi ol­la hyvä poh­tia sitä, mikä juu­ri mi­nul­le on riit­tä­väs­ti ja voi­si­ko jos­ta­kin luo­pu­mi­nen jopa teh­dä hy­vää it­sel­le­ni ja lä­hei­sil­le­ni.

Moni ke­hi­tys­mais­sa vie­rail­lut on ker­to­nut ihas­tel­leen­sa pai­kal­lis­ten iloa ja myön­teis­tä elä­mä­na­sen­net­ta. Tämä muis­tut­taa sii­tä, et­tä to­del­li­nen on­ni ja tyy­ty­väi­syys ei­vät syn­ny ra­han ja omai­suu­den kaut­ta. Pal­jon suu­rem­pia on­nen läh­tei­tä ovat hy­vät ih­mis­suh­teet ja myön­tei­nen suh­tau­tu­mi­nen elä­mään. Sy­vin on­ni ja elä­män tar­koi­tus löy­ty­vät elä­väs­tä us­kos­ta, jon­ka saa ot­taa vas­taan Ju­ma­lan lah­ja­na.

Paas­to­nai­ka­na kris­til­lis­tä lä­him­mäi­sen­rak­kaut­ta voi to­teut­taa esi­mer­kik­si osal­lis­tu­mal­la vii­me sun­nun­tai­na käyn­nis­ty­nee­seen yh­teis­vas­tuu­ke­räyk­seen lah­joi­tuk­sin tai li­pas­ke­rää­jä­nä. Omaa ai­kaan­sa voi an­taa myös ky­läi­le­mäl­lä vaik­ka­pa jon­kun van­huk­sen tai yk­si­näi­syy­des­tä kär­si­vän luo­na.

Paas­to­nai­ka on tar­peel­li­nen py­säh­ty­mi­sen paik­ka, mut­ta Ju­ma­la saat­taa oh­ja­ta ih­mi­sen poh­ti­maan elä­män­sä pe­rus­tei­ta myös ko­et­te­le­mus­ten kaut­ta. Esi­mer­kik­si sai­raus tai ta­lou­del­li­set vai­keu­det saat­ta­vat jä­ri­syt­tää elä­mää ja muis­tut­taa sii­tä, mikä to­del­la on tär­ke­ää ja ta­voit­te­le­mi­sen ar­vois­ta.

Paas­to­na­jan tar­jo­a­ma mah­dol­li­suus hil­jen­ty­mi­seen voi ol­la eri­tyi­sen ar­vo­kas sil­loin, kun elä­män on täyt­tä­nyt kii­re ja stres­si. Oman elä­män tar­kas­te­le­mi­nen voi ava­ta nä­ke­mään, mitä kaik­kea hy­vää mi­nul­la ja lä­hei­sil­lä­ni on. Eh­kä kii­ret­tä voi höl­len­tää tyy­ty­mäl­lä vä­hän vä­hem­pään.

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 7.2.2018

Ku­vi­tus­ku­va: Anu Tof­fe­ri

29.5.2020

Her­ra on mi­nun va­lo­ni ja apu­ni, ketä minä pel­käi­sin? Her­ra on mi­nun elä­mä­ni tur­va, ketä siis säik­kyi­sin? Ps. 27:1

Viikon kysymys