JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Yh­tei­nen lap­suus­ko­ti, eri­lai­set ko­ke­muk­set

Pääkirjoitukset
3.2.2021 8.00

Juttua muokattu:

1.2. 10:12
2021020110125420210203080000

Lap­si ei it­se voi va­li­ta tai vai­kut­taa lap­suu­den­ko­tin­sa kas­vuo­lo­suh­tei­siin. Mo­nen ih­mi­sen men­nei­syys si­säl­tää joi­ta­kin ke­hi­tyk­sel­li­siä ris­ki­te­ki­jöi­tä. Men­nei­den ta­pah­tu­mien vai­ku­tus ei kui­ten­kaan ole vää­jää­mä­tön ja sel­keä. Lap­suu­den ko­dis­sa ko­e­tut vai­keu­det voi­vat kään­tyä myös voi­tok­si, hen­ki­lö­koh­tai­sik­si voi­ma­va­roik­si ja sel­viy­ty­mis­ta­ri­noik­si.

Eri­lai­sia suu­ria ja pie­niä haas­tei­ta tai on­gel­mia il­me­nee kai­ken­lai­sis­sa per­heis­sä. Ää­rim­mil­leen ke­hit­ty­es­sään ja ka­saan­tu­es­saan vai­keu­det ovat joh­ta­neet jopa per­he­sur­man kal­tai­siin jär­kyt­tä­viin te­koi­hin. Ne he­rät­tä­vät poh­ti­maan, mis­tä täl­lai­set teot joh­tu­vat ja on­ko tar­vit­ta­vaa tu­kea riit­tä­vän ma­ta­lal­la kyn­nyk­sel­lä saa­ta­vis­sa.

Me­di­at ovat nos­ta­neet esiin isois­sa us­ko­vai­sis­sa per­heis­sä elä­nei­den nä­ky­mät­tö­mäk­si jää­mi­sen ko­ke­muk­sia. Täl­lai­sia ko­ke­muk­sia on kai­ken­lai­sis­sa per­heis­sä us­kon­nol­li­suu­des­ta tai sen puut­tees­ta riip­pu­mat­ta. Mis­sään ta­pauk­ses­sa nii­tä ei tule vä­hä­tel­lä, ei­kä yleis­tää kos­ke­maan kaik­kia iso­ja per­hei­tä.

Tä­män leh­den haas­tat­te­luis­ta il­me­nee, et­tä isot­kin per­heet ovat kes­ke­nään eri­lai­sia. Li­säk­si sa­mas­sa per­hees­sä kas­va­neet si­sa­ruk­set ovat voi­neet ko­kea lap­suu­ten­sa hy­vin eri ta­val­la. Lap­suu­des­ta joh­tu­via on­gel­mia ja mah­dol­li­sia trau­mo­ja on hyvä kä­si­tel­lä per­he­pii­ris­sä, ja tar­vit­ta­es­sa am­mat­ti­aut­ta­jien kans­sa.

Us­ko­vai­nen koti tai van­hem­mat ei­vät läh­tö­koh­tai­ses­ti toi­mi vää­rin us­kon­sa vuok­si vaan in­hi­mil­li­syy­ten­sä ja syn­ti­syy­ten­sä vuok­si. Sie­lun­vi­hol­li­nen ha­lu­aa kään­tää täl­lai­set­kin ko­ke­muk­set us­kon tai sii­tä mah­dol­li­ses­ti seu­raa­vien asi­oi­den, ku­ten suu­ren per­heen, syyk­si, jot­ta sai­si vie­tel­lä ih­mi­sen pois elä­väs­tä us­kos­ta.

Lap­suu­den mal­lit ja mah­dol­li­set vää­rät toi­min­ta­ta­vat saat­ta­vat siir­tyä su­ku­pol­vel­ta toi­sel­le. Va­hin­gol­li­seen käyt­täy­ty­mi­seen tu­lee ha­kea apua, ei­kä ul­kois­taa on­gel­maa pel­käs­tään omaan lap­suu­den ko­tiin. Lap­suus vai­kut­taa myös ai­kui­suu­teen, mut­ta ei pois­ta ai­kui­sen ih­mi­sen vas­tuu­ta te­ois­taan.

Oma elä­män­ko­ke­mus, us­kon tuo­ma rak­kaus ja ar­mol­li­suus aut­ta­vat ra­kas­ta­maan ja kun­ni­oit­ta­maan van­hem­pia. Vää­rin teh­nyt­tä aut­taa se, et­tä hän ym­mär­tää te­kon­sa ja ka­tuu. An­teek­si­an­ta­mus an­taa uu­den alun, ja sen tur­vis­sa asi­oi­ta on hyvä kä­si­tel­lä. Ko­ke­muk­set voi­vat par­haim­mil­laan kas­vat­taa ja li­sä­tä so­peu­tu­mis­ky­kyä sekä lu­jit­taa per­heen­jä­sen­ten vä­le­jä.

14.4.2021

Me ju­lis­tam­me teil­le ilo­sa­no­man: Min­kä Ju­ma­la lu­pa­si mei­dän isil­lem­me, sen hän on täyt­tä­nyt meil­le, hei­dän lap­sil­leen. Hän on he­rät­tä­nyt Jee­suk­sen kuol­leis­ta. Ap. t. 13:32–33

Viikon kysymys