JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Ant­ti Vil­ja­maal­la on pal­jon haa­vei­ta

Puhutaan maasta ja taivaasta
22.2.2019 6.18

Ant­ti Vil­ja­maa on iloi­nen 19-vuo­ti­as nuo­ri­mies. Hän on asu­nut koko ikän­sä Ou­lun­sa­lon Var­ja­kas­sa. Vil­ja­maa opis­ke­lee kol­mat­ta vuot­ta am­mat­ti­o­pis­to Luo­vis­sa Ou­lus­sa.

Kou­lu­tuk­sen tar­koi­tuk­se­na on saa­da it­se­näi­sen elä­män ja työ­e­lä­män tai­to­ja. Hän ke­huu saa­neen­sa uu­sia ka­ve­rei­ta kou­lus­ta.

– Luo­vil­la on kök­sää, pyyk­kää­mis­tä, kun­to­sa­lia ja vä­lil­lä saa pi­tää juh­lia.

Nuo­ri­mies on nyt tois­ta­mi­seen työ­har­joit­te­lus­sa Ou­lun­sa­lon Shel­lil­lä. Hä­nen mie­les­tään on mu­ka­vaa, kun Shel­lil­lä nä­kee tut­tu­ja.

Kou­lul­la Vil­ja­maa on saa­nut ol­la töis­sä kah­vi­lan kas­sal­la.

– Ede­nis­sä­ki oon ol­lu har­joit­te­lus­sa keit­ti­öl­lä ja van­hus­ten­ta­lol­la pyyk­kiä ja tis­kiä lait­ta­mas­sa.

Ant­ti Vil­ja­maa on har­joi­tel­lut yk­si­no­loa il­ta­päi­vi­sin. Yk­si tär­keä asia on, et­tä hän on saa­nut oman ko­ti­a­vai­men.

– Yk­sin kun oon, tis­kaan ja kok­kaan.

Ant­ti osaa myös keit­tää it­sel­leen kah­via ja pais­taa mu­nak­kaan, äi­ti ku­vai­lee.

Si­sa­rus­ten lap­set ovat Ant­ti Vil­ja­maal­le rak­kai­ta. Heil­lä on läm­min suh­de. Nuo­ru­kai­sel­la on oma kum­mi­lap­si Ol­le, joka on hy­vin tär­keä hä­nel­le. Hän tyk­kää hoi­taa lap­sia ja vai­pan­vaih­to­kin su­juu.

– Oon vä­lil­lä hoi­ta­nu Ol­lea. Oon kut­su­nu ky­lään ja sit­te hoi­ta­nu.

Bel­la-koi­ra on Ant­ti Vil­ja­maal­le tär­keä ka­ve­ri, ja hän käy koi­ran kans­sa len­kil­lä. Hän myös pyö­räi­lee, käy jos­kus ui­mas­sa, hiih­tä­mäs­sä ja luis­te­le­mas­sa sekä pe­laa säh­lyä ja jal­ka­pal­loa. Hän myös os­taa omil­la ra­hoil­laan iso­ja Lego-pak­kauk­sia ja te­kee mo­ni­mut­kai­si­a­kin ra­ken­nel­mia oh­jeis­ta.

Vil­ja­maa ym­mär­tää huu­mo­ria, ja hä­nel­lä on tark­ka kyky ha­vain­noi­da asi­oi­ta. Omal­la kän­ny­käl­lään hän pi­tää yh­teyt­tä lä­hei­siin­sä soit­ta­mal­la ja ää­ni­vies­tein. So­si­aa­li­suus on nuo­ru­kai­sen vah­vuus, ja hän ra­kas­taa juh­lia. Näin ker­to­vat hä­nen van­hem­pan­sa.

– Koh­ta meil­lä on ys­tä­vän­päi­vä­juh­lat, Vil­ja­maa pal­jas­taa sil­mät kir­kas­tu­en.

Tänä ke­vää­nä Ant­ti Vil­ja­maal­la on edes­sään uu­den­lai­nen ti­lan­ne.

– Koh­ta val­mis­tun ja sit­ten ois työ­hön­ha­kua ja haen opis­toon.

Van­hem­mat ku­vai­le­vat, et­tä nuo­rel­la­mie­hel­lä on pal­jon haa­vei­ta, ei­kä huol­ta huo­mi­ses­ta. Hä­nel­lä on eri­tyi­nen tai­to elää het­kes­sä.

– Haa­vei­len ul­ko­mail­le läh­te­mi­ses­tä.

Ker­ran kuu­kau­des­sa on Ou­lun­sa­lon Kir­kon­ky­län rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä eri­tyis­ryh­män ker­ho, jos­sa Ant­ti Vil­ja­maa käy mie­lel­lään. Hän käy myös seu­rois­sa, lau­lu­seu­rois­sa ja myy­jäi­sis­sä.

Mik­si on tär­ke­ää käy­dä seu­rois­sa?

– Us­kon ta­kia ja saa syn­nit an­teek­si.

Teks­ti ja kuva: Kaa­ri­na Hau­ki­pu­ro

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 20.2.2019

18.1.2020

Hän on lä­het­tä­nyt mi­nut ju­lis­ta­maan Her­ran rie­mu­vuot­ta, päi­vää, jona Ju­ma­lam­me an­taa pal­kan. Hän on lä­het­tä­nyt mi­nut loh­dut­ta­maan kaik­kia mur­heel­li­sia. Jes. 61:2

Viikon kysymys