JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

”Elämä on ollut hyvä”

Puhutaan maasta ja taivaasta
5.3.2024 10.00

Juttua muokattu:

5.3. 10:06
2024030510060420240305100000

Vil­ho Räi­hä

Saa­ra ja Ee­ro Puo­li­tai­pa­leen elä­mä on ol­lut ri­kas­ta. Sitä ovat vä­rit­tä­neet so­ta­lap­suus, Saa­ran evak­ko­reis­su sekä nuo­ruus­vuo­det toi­ses­sa per­hees­sä, per­he-elä­mä, työ, us­ko­vien yh­teys ja mu­ka­vat har­ras­tuk­set.

Kii­min­gin Nie­me­län­tör­mäl­lä asu­vien Saa­ra ja Ee­ro Puo­li­tai­pa­leen elä­mään on mah­tu­nut mo­nen­lai­sia vai­hei­ta.

– Tai­vaan Isä on pi­tä­nyt huol­ta, elä­mä on ol­lut hyvä, he to­te­a­vat kuin yh­des­tä suus­ta.

– Olem­me saa­neet ol­la tur­val­li­ses­ti us­ko­vien yh­tey­des­sä.

Kol­me hy­vää vai­het­ta

Kun Saa­ra oli vii­si­vuo­ti­as, hä­nen ko­ti­paik­ka­kun­nal­taan Tai­val­kos­kel­ta piti läh­teä evak­koon. Per­he muut­ti Pulk­ki­laan. Lap­sis­ta evak­ko­reis­su ei tun­tu­nut pa­hal­ta, ihan mu­ka­vaa siel­lä oli.

– Len­to­ko­nei­ta kyl­lä pe­lät­tiin ko­vas­ti, Saa­ra sa­noo.

Kun per­he pää­si lo­pul­ta pa­laa­maan Tai­val­kos­kel­le, oli koti säi­ly­nyt eh­jä­nä ja jopa per­heen Nät­ti-koi­ra juok­si vas­taan iloi­se­na ja ter­vee­nä.

Saa­ran ol­les­sa 10-vuo­ti­as per­het­tä koh­ta­si suu­ri suru, äi­din kuo­le­ma. Tai­val­kos­kel­la oli tuo­hon ai­kaan nuo­ri kirk­ko­her­ra Ant­ti Kouk­ka­ri, jon­ka vai­mo An­nik­ki oli Saa­ran su­ku­lai­nen.

– Äi­ti­ni oli en­sim­mäi­nen, jon­ka Kouk­ka­ri siu­na­si hau­dan le­poon, Saa­ra ker­too.

Saa­raa su­ret­ti ko­vas­ti äi­din pois­me­no. Kouk­ka­rit sää­li­vät tyt­töä ja ky­syi­vät, tu­li­si­ko tämä asu­maan heil­le.

– Tun­sin , et­tä mi­nut otet­tiin heti per­heen­jä­se­nek­si. En­sin mi­nua ujos­tut­ti, mut­ta Ant­ti-isän leik­ki­mie­li­nen ja läm­min lä­hes­ty­mis­ta­pa va­paut­ti al­ku­jän­ni­tyk­ses­tä, Saa­ra ker­too.

Omas­ta ko­dis­taan Saa­ral­la on läm­pi­mät muis­tot. Siel­lä oli oi­kein hyvä ol­la.

– Elä­mäs­sä­ni on ol­lut kol­me eri vai­het­ta, yh­tä hy­viä kaik­ki. Iha­na lap­suus omas­sa ko­dis­sa, mu­ka­vat nuo­ruus­vuo­det Kouk­ka­rin per­hees­sä ja vie­lä ai­kui­suus Ee­ro-puo­li­son ja omien las­ten kans­sa. Koen, et­tä olen kul­ke­nut sitä tie­tä, mikä mi­nul­le oli vii­toi­tet­tu, hän to­te­aa..

Mie­lui­sia har­ras­tuk­sia

Saa­ra ja Ee­ro avi­oi­tui­vat vuon­na 1970. Hei­dän en­sim­mäi­nen yh­tei­nen ko­tin­sa oli Ou­lun Hei­nä­pääs­sä. Kun per­he kas­voi, he muut­ti­vat Kar­ja­sil­lal­le isom­paan huo­neis­toon, sit­tem­min siel­tä Kii­min­kiin.

Saa­ra työs­ken­te­li pe­rus­hoi­ta­ja­na van­hain­ko­deil­la ja Ou­lun yli­o­pis­tol­li­ses­sa sai­raa­las­sa. Vä­lil­lä heil­lä oli apu­lai­sia ko­to­na. Ee­ro teki pit­kän päi­vä­työn, yli 30 vuot­ta, Pos­ti­lai­tok­sen pal­ve­luk­ses­sa.

Saa­ral­la on har­ras­tuk­si­naan lu­ke­mi­nen, lenk­kei­ly ja ku­to­mi­nen. Mo­net läm­pi­mät vil­la­su­kat on Ee­ro saa­nut tä­män har­ras­tuk­sen tu­lok­se­na.

Ee­ro har­ras­taa kir­jo­jen ke­räi­lyä. Eten­kin las­ten­kir­jat, ku­ten To­pe­liuk­sen sa­dut, poi­kien seik­kai­lu­kir­jat sekä his­to­ria- ja so­ta­kir­jat kieh­to­vat hän­tä. Myös maan­puo­lus­tus­jär­jes­tö­jen työ on hä­nel­le tär­keä har­ras­tus.

Oma paik­ka

Puo­li­tai­pa­leet iloit­se­vat suh­teel­li­sen hy­väs­tä ter­vey­des­tään. Las­ten ja hei­dän per­hei­den­sä nä­ke­mi­nen on mie­lui­saa. Lä­hel­lä asu­vat käy­vät­kin usein ter­veh­ti­mäs­sä, ja kau­em­pa­na asu­vat ovat mie­les­sä myös.

Kii­min­gin rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä Puo­li­tai­pa­leet ovat tut­tu näky va­ki­o­pai­kal­laan. Sen työ on ai­ka­naan ol­lut ra­kas­ta ja tär­ke­ää heil­le.

– Ny­ky­ään saam­me tul­la val­miin pääl­le ker­hoi­hin ja seu­roi­hin. Mat­ka­ys­tä­vien ta­paa­mi­nen vir­kis­tää, he sa­no­vat.


Tämä haas­tat­te­lu on ly­hen­nel­mä. Lue kes­ki­viik­ko­na 6.3.2024 il­mes­ty­väs­tä leh­des­tä, mil­lä kul­ku­pe­lil­lä Saa­ra muut­ti pap­pi­laan asu­maan ja mitä hän ker­too elä­mäs­tään Kouk­ka­rin per­hees­sä. Leh­des­sä ker­ro­taan myös, mitä puo­les­taan Ee­ron elä­mäs­sä ta­pah­tui, kun hän asui tä­tin­sä luo­na.

24.6.2024

Minä luotan sinun armoosi, saan iloita sinun avustasi. Ps. 13:6

Viikon kysymys