JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Haaveesta tuli totta uudella paikkakunnalla

Puhutaan maasta ja taivaasta
28.1.2023 7.05

Juttua muokattu:

25.1. 11:23
2023012511233920230128070500
Ellinoora Mehtälä on iloisesti yllättynyt yksin asumisen hyvistä puolista.

Ellinoora Mehtälä on iloisesti yllättynyt yksin asumisen hyvistä puolista.

Fannimaria Mehtälä

Ellinoora Mehtälä on iloisesti yllättynyt yksin asumisen hyvistä puolista.

Ellinoora Mehtälä on iloisesti yllättynyt yksin asumisen hyvistä puolista.

Fannimaria Mehtälä

El­li­noo­ra Meh­tä­lä muut­ti vii­me syk­sy­nä Ou­luun pääs­tes­sään opis­ke­le­maan luo­ka­no­pet­ta­jak­si Ou­lun yli­o­pis­toon. Kau­pun­ki oli hä­nel­le tut­tu jo en­nes­tään, kos­ka siel­lä asuu jo usei­ta iso­si­sa­ruk­sia. El­li­noo­ra oli muut­ta­mi­ses­ta in­nois­saan, mut­ta se myös jän­nit­ti.

– Isos­sa per­hees­sä kas­va­nee­na mie­ti­tyt­ti, kuin­ka so­peu­dun asu­maan yk­sin.

Myös vi­ral­lis­ten asi­oi­den hoi­ta­mi­nen vaa­ti opet­te­lua, kos­ka se oli ai­van uut­ta ko­to­na asu­neel­le nuo­rel­le. Oli huo­leh­dit­ta­va vuok­ra- ja säh­kö­so­pi­muk­set sekä Ke­lan tu­ki­ha­ke­muk­set, jot­ka tun­tui­vat­kin mel­ko vai­keil­ta aluk­si.

– Van­hem­pa­ni ovat aut­ta­neet asi­oi­den hoi­ta­mi­ses­sa ja tu­kea on lu­vas­sa jat­kos­sa­kin. Tämä on vä­hen­tä­nyt jän­ni­tys­tä ja luo­nut tur­val­li­suut­ta sekä it­se­luot­ta­mus­ta omaan pär­jää­mi­seen, El­li­noo­ra poh­tii.

Vas­tuu omas­ta hy­vin­voin­nis­ta ja pe­ru­sa­si­ois­ta huo­leh­ti­mi­ses­ta siir­tyy muu­ton myö­tä ko­ko­naan it­sel­le. El­li­noo­ra to­te­aa­kin jän­nit­tä­neen­sä sitä, kuin­ka elä­mä läh­tee sol­ju­maan.

– Ruo­kaa­kin pi­täi­si muis­taa teh­dä ja syö­dä­kin vie­lä, hän nau­raa.

Syk­syn ku­lu­es­sa El­li­noo­ra on huo­man­nut, et­tä hän pär­jää. Päi­vä­ryt­mi on py­sy­nyt hy­vä­nä kou­lun an­si­os­ta. Ra­han käyt­tä­mis­tä on kui­ten­kin pi­tä­nyt har­joi­tel­la

– Mi­nua on yl­lät­tä­nyt se, mi­ten pal­jon ruo­kaan ku­luu ra­haa.

Yk­si­na­su­mi­sen mu­ka­va puo­li on esi­mer­kik­si se, et­tä saa päät­tää asi­ois­ta ihan oman tah­don mu­kaan. El­li­noo­ra ker­too­kin al­ka­neen­sa naut­tia omas­ta rau­has­ta ja pää­tän­tä­val­las­ta. Uu­teen opis­ke­lu­paik­kaan liit­tyi se­kin jän­ni­tys, löy­tyy­kö uu­sia ys­tä­viä.

– Olen saa­nut us­ko­vai­sia opis­ke­lu­ka­ve­rei­ta yli­o­pis­tol­ta, hän iloit­see.

Ou­lun rau­ha­nyh­dis­tys oli El­li­noo­ral­le jo en­nes­tään tut­tu, ja sin­ne on ol­lut help­po men­nä. Eri­tyi­sen mu­ka­via ovat kes­ki­viik­koil­lan seu­rat, jol­loin pai­kal­la on pal­jon mui­ta­kin nuo­ria.

Opis­ke­lu­paik­ka ja so­si­aa­li­set suh­teet uu­del­la paik­ka­kun­nal­la ovat El­li­noo­ral­le tär­kei­tä. Lap­suu­den­ko­ti on noin tun­nin ajo­mat­kan pääs­sä, mikä on tur­val­li­suu­den­tun­net­ta li­sää­vä asia.

– Olen kii­tol­li­nen Tai­vaan Isäl­le, et­tä asi­at ovat jär­jes­ty­neet kai­kin puo­lin hy­vin, ja saan to­teut­taa haa­vet­ta­ni opis­kel­la luo­ka­no­pet­ta­jak­si.

Jut­tu on jul­kais­tu tä­män vii­kon Kap­sä­kis­sä Päi­vä­mies-leh­des­sä.

9.12.2023

Hän hankkii sorretuille oikeuden, hän opettaa köyhille tiensä. Ps. 25:9

Viikon kysymys