JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Haaveilua perhearjen pyörityksessä

Puhutaan maasta ja taivaasta
13.1.2024 9.00

Juttua muokattu:

11.1. 12:53
2024011112533120240113090000

Siis­tis­ti au­ra­tun lu­mis­ten koi­vu­jen reu­nus­ta­man tien, upe­an mai­se­man kes­kel­tä avau­tuu Sal­la ja Jaak­ko Kal­li­on per­heen ko­ti­pi­ha. Per­he asuu Jaa­kon lap­suus­ko­dis­sa Sii­ka­jo­en kun­nas­sa Jur­pan­pe­räl­lä, jon­ne he muut­ti­vat esi­koi­sen­sa Nan­ten kans­sa. Per­hee­seen kuu­lu­vat ny­kyi­sin myös tyt­tä­ret Vie­no, El­sa ja Syl­vi.

Kun Sal­la ja Jaak­ko ker­to­vat men­neis­tä vuo­sis­ta, tyy­ty­väi­syys on hei­dän pääl­lim­mäi­nen tun­teen­sa. Mo­net elä­mäs­sä ta­pah­tu­neet asi­at ei­vät ole sel­lai­sia, jot­ka he miel­täi­si­vät haa­veik­si, mut­ta he ovat ko­ke­neet ne Ju­ma­lan joh­da­tuk­se­na. Kal­li­oil­la on kii­tol­li­nen mie­li sii­tä, et­tä mo­net asi­at ovat to­teu­tu­neet pa­rem­min kuin he oli­si­vat it­se osan­neet suun­ni­tel­la.

Haa­ve per­hees­tä

– Olin nuo­ri, kun me­nim­me nai­mi­siin ja tun­tuu, et­tä niin mo­net haa­veet ovat ol­leet meil­le yh­tei­siä, ker­too Sal­la.

Kal­li­ot eh­ti­vät ol­la nai­mi­sis­sa kah­dek­san vuot­ta en­nen kuin sai­vat esi­koi­sen­sa. He to­te­a­vat, et­tä tuol­loin­kin he ha­lu­si­vat elää, ei­vät vain odot­taa, saa­ko per­he lap­sia.

– Em­me ha­lun­neet mu­reh­tia asi­aa, kos­ka sii­tä ei oli­si ol­lut apua. Ha­lu­sim­me luot­taa Ju­ma­lan tah­toon. Nyt, kun per­hees­sä on lap­sia, yk­si iso haa­ve on täyt­ty­nyt, he sa­no­vat.

Päi­vit­täin to­teu­tuu mo­nia toi­mi­vaan ar­keen liit­ty­viä asi­oi­ta.

– Jos pää­see jos­kus kah­des­taan pik­ku­len­kil­le, se tun­tuu hy­väl­tä, ker­too Sal­la.

To­teu­tu­neet am­mat­ti­haa­veet

Kal­li­ot ker­to­vat opis­kel­leen­sa nuo­re­na mie­lui­siin am­mat­tei­hin. Sal­la opis­ke­li ha­lu­a­maan­sa lä­hi­hoi­ta­jan am­mat­tiin ja on teh­nyt kou­lu­tus­taan vas­taa­via töi­tä.

– Opis­ke­lin maa- ja met­sä­tie­teel­li­ses­sä, jos­sa opis­ke­lu­ni pai­not­tui ko­ne­tek­niik­kaan, mai­nit­see Jaak­ko.

Am­mat­tiin liit­ty­en Jaak­ko on voi­nut to­teut­taa haa­veen­sa pe­rus­ta­mal­la oman yri­tyk­sen.

– Työ­ni on suu­rel­ta osin ko­nei­den vian et­sin­tää ja sen jäl­keen kor­jaus­ta.

Jo lap­suus­vuo­si­na Jaak­ko ras­sa­si mo­po­ja. Ko­nei­den koko on kas­va­nut ikä­vuo­sien kart­tu­es­sa. Har­ras­tus on ol­lut hyvä poh­ja työ­e­lä­mään.

Sal­la pää­si ko­kei­le­maan vii­me ke­sä­nä työ­tä 1800-lu­vun mil­jöös­sä, kah­vi­la- ja ra­vin­to­la­pal­ve­lu­ja sekä ma­joi­tus­ta tuot­ta­vas­sa yri­tyk­ses­sä.

– Kyl­lä se nä­kyi, et­tä tuo työ oli Sal­lal­le mie­lui­nen, jopa unel­ma­työ, ker­too Jaak­ko.

Mie­lui­sia har­ras­tuk­sia

Ko­din si­sus­tuk­ses­sa Sal­la suo­sii van­ho­ja, ai­kaa näh­nei­tä ele­ment­te­jä, jois­ta mo­niin liit­tyy muis­to­ja.

– Myös ko­tiin liit­ty­vät re­mon­tit sekä huo­ne­ka­lu­jen kun­nos­tuk­set tai en­ti­söin­nit ovat mie­luis­ta te­ke­mis­tä, hän to­te­aa.

Jaak­ko on kan­nus­ta­nut Sal­laa käy­mään kan­sa­lai­so­pis­ton om­pe­lu­pii­ris­sä, jot­ta hän saa omaa ai­kaa mu­ka­van har­ras­tuk­sen pa­ris­sa.

– Täs­tä kaa­pis­ta on om­pe­lu­ko­ne help­po ot­taa käyt­töön, näyt­tää Sal­la olo­huo­neen kaap­pia.

Hän om­pe­lee yk­si­löl­li­siä vaat­tei­ta lap­sil­le.

Puu­tar­han­hoi­dos­ta Sal­la pi­tää ko­vas­ti, mut­ta pik­ku­lap­si­ar­jes­sa sii­hen ei ole ko­vin pal­jon ai­kaa käy­tet­tä­vis­sä. Myös Jaak­ko haa­vei­lee luon­toon liit­ty­vis­tä asi­ois­ta ku­ten met­säs­tyk­ses­tä ja ka­las­tuk­ses­ta.

– Tä­män­het­ki­ses­sä per­he­ar­jes­sa nämä ovat jää­neet vä­hem­mäl­le. Täl­lä het­kel­lä tär­keim­pä­nä har­ras­tuk­se­na on met­sän­hoi­to, jos­sa pää­see myös naut­ti­maan luon­nos­ta.

Tu­le­vai­suu­den haa­vei­siin liit­tyy myös ul­ko­mail­la asu­mi­nen ja työs­ken­te­ly.

– Haa­vei­len sii­tä, sa­noo Jaak­ko ja poh­tii, et­tä sen voi­si to­teut­taa las­ten­kin kans­sa.

Ko­ti­na tut­tu talo

Kal­li­ot haa­vei­le­vat van­has­sa ta­los­sa asu­mi­ses­ta. He ovat­kin os­ta­neet Me­ri­jär­vel­tä käy­tös­tä pois­te­tun kou­lun. Nan­ten syn­nyt­tyä he miet­ti­vät tuo­ta mit­ta­vaa re­mont­tia vaa­ti­vaa pro­jek­tia.

– Kun­nos­ta­mi­nen oli­si vie­nyt per­heel­tä lii­an pal­jon ai­kaa, ja sik­si aloim­me et­siä ko­tia, jos­sa voi­si asua il­man isoa re­mont­tia.

Odot­ta­mat­ta Jaa­kon ko­ti­ta­los­ta tuli yk­si vaih­to­eh­to. Ta­lon os­to al­koi tun­tua oi­ke­al­ta pää­tök­sel­tä, ja niin­pä ko­dik­si tuli mo­lem­mil­le tut­tu talo.

– Kou­lun re­mon­toin­ti on eh­kä mah­dol­li­nen jos­kus myö­hem­min, to­te­aa Jaak­ko.

Jaa­kon mie­les­tä ai­em­min mai­ni­tut har­ras­tus­haa­veet met­säs­tyk­ses­tä ja ka­las­tuk­ses­ta to­teu­tu­vat so­pi­va­na ajan­koh­ta­na.

– Ha­lu­an viet­tää työ­päi­vän jäl­keen ai­kaa las­ten kans­sa. Kos­ka Sal­la on pit­kän päi­vän ol­lut las­ten kans­sa, niin otan il­lal­la vas­tuun las­ten hoi­dos­ta, hän sa­noo.

Kal­li­ot ovat kii­tol­li­sia avi­o­lii­tos­taan ja puo­li­soi­na toi­sis­taan ja ko­ke­vat tu­le­van­sa hy­vin kes­ke­nään toi­meen. Täl­tä osin mer­kit­tä­vä toi­ve on saa­nut to­teu­tua, ja sen poh­jal­ta on ol­lut tur­val­lis­ta luot­taa tu­le­viin päi­viin.

16.7.2024

Herra sanoi Moosekselle: ”Minä olen sinun isäsi Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala.” Silloin Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa. 2. Moos. 3:6

Viikon kysymys