JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Joulu on Siskolle kauneutta, lämpöä ja läheisyyttä

Puhutaan maasta ja taivaasta
23.12.2023 6.00

Juttua muokattu:

15.12. 12:23
2023121512233120231223060000
Sisko Sivulan jouluun valmistautuminen alkaa hyvissä ajoin.

Sisko Sivulan jouluun valmistautuminen alkaa hyvissä ajoin.

Kuva haastateltavalta

Sisko Sivulan jouluun valmistautuminen alkaa hyvissä ajoin.

Sisko Sivulan jouluun valmistautuminen alkaa hyvissä ajoin.

Kuva haastateltavalta

Eli­na Pel­to­maa

Ypä­jä­läi­nen Sis­ko Si­vu­la tun­nus­taa ole­van­sa to­del­li­nen jou­luih­mi­nen.

– Olen lap­ses­ta saak­ka ol­lut es­tee­tik­ko. Mi­nul­le kau­niit asi­at ym­pä­ril­lä luo­vat suun­nat­to­mas­ti iloa ja hy­vää miel­tä, hän ku­vai­lee.

Tämä nä­kyy myös Si­vu­lan am­ma­tin­va­lin­nas­sa, sil­lä hän työs­ken­te­lee si­sus­tus­suun­nit­te­li­ja­na ja -myy­jä­nä.

Jou­lu on luon­nol­li­ses­ti kau­neu­den­kai­pui­sel­le kul­ta-ai­kaa sekä työ­pai­kal­la et­tä ko­to­na.

– Per­heen mies­puo­li­set ovat usein sitä miel­tä, et­tä eh­ti­si sitä myö­hem­min­kin aloi­tel­la jou­lun odo­tus­ta, mut­ta ovat he kyl­lä tot­tu­neet jo sii­hen, et­tä tun­nel­moin­ti on iso osa mi­nun jou­luun val­mis­tau­tu­mis­ta­ni, hän ker­too.

Kynt­ti­löi­tä Si­vu­la polt­taa ym­pä­ri vuo­den, mut­ta pi­me­ne­vä ai­ka on toki pa­ras­ta se­son­kia kynt­ti­läih­mi­sel­le.

– Lap­set­kin ovat op­pi­neet, et­tä aa­mul­la en­sim­mäi­se­nä lai­te­taan vä­hin­tään led-kynt­ti­lät pääl­le, niin on äi­dil­lä hymy her­käs­sä. Aa­mu­pa­la­het­ki kynt­ti­län­va­los­sa aloit­taa päi­vän iha­nas­ti!

Ko­ris­te­lu al­kaa täh­dis­tä

Si­vu­la ker­too, et­tä hän lait­taa py­häin­päi­väk­si täh­det ik­ku­noi­hin ja li­säi­lee pik­ku­hil­jaa mui­ta­kin va­lo­ja. Jou­lu­kuu­si ote­taan esiin en­sim­mäi­se­nä ad­vent­ti­na. Se ko­ris­tel­laan myö­hem­min, kun Sis­ko Si­vu­la on saa­nut pää­tet­tyä, mil­lai­sel­la tee­mal­la men­nään kuu­sen kans­sa.

Ko­ris­tei­ta on ta­loon ker­ty­nyt ai­ka hy­vin vuo­sien var­rel­la. Va­lo­jen ja muun rek­vi­sii­tan li­säk­si Si­vu­lan mie­leen ovat eh­dot­to­mas­ti ku­kat.

– Nii­tä ei voi kos­kaan ol­la lii­kaa. Usein olen­kin saa­nut Timo-Mi­ka­el-puo­li­sol­ta­ni lah­jak­si kau­niin jou­lu­kim­pun, jos­ta ilah­dun joka ker­ta suu­res­ti.

Si­vu­lan per­hees­sä myös kuun­nel­laan jou­lu­mu­siik­kia ja lei­vo­taan eri­lai­sia jou­lu­herk­ku­ja.

– Kuu­le-so­vel­luk­ses­sa on kau­nis­ta ja mo­ni­puo­lis­ta jou­lu­mu­siik­kia, jota on mu­ka­va kuun­nel­la glö­giä mais­tel­len ja uu­sia jou­lu­leh­tiä se­la­ten. Mi­käs sen pa­laut­ta­vam­paa työ­päi­vän jäl­keen.

Asi­oi­ta hy­väl­lä mie­lel­lä

Lap­suu­den­ko­din pe­rin­töä on kar­ja­lan­pii­ra­koi­den lei­po­mi­nen. Ne ovat yleen­sä Si­vu­loi­den en­sim­mäi­set jou­lu­her­kut, joi­ta Ti­mon kans­sa lei­vo­taan “huo­lel­la ja pal­jon”, jot­tei­vät ne pää­si­si lop­pu­maan kes­ken jou­lun.

Sis­ko Si­vu­la myös tut­kii eri­lai­sia jou­lu­lei­von­nais­ten re­sep­te­jä ja ko­kei­lee en­nak­koon nii­tä. Kaik­ki vii­si las­ta­kin ovat in­nok­kai­ta herk­ku­jen lei­po­mi­ses­sa.

Per­heen suo­sik­kei­hin lu­keu­tuu it­se teh­ty pi­pa­ri­tai­ki­na, joka teh­dään pel­käs­tään syö­tä­väk­si.

– Pais­tet­ta­vak­si as­ti pi­pa­rit teh­dään toi­sel­la ker­taa – jos eh­di­tään. Kau­pas­ta­kin nii­tä saa. Jou­lus­ta ei kyl­lä saa teh­dä taak­kaa, et­tä täy­tyi­si teh­dä kaik­ki it­se. Tär­kein­tä on se, et­tä teh­dään asi­oi­ta hy­väl­lä mie­lel­lä, Si­vu­la pai­not­taa.

Juh­lal­li­nen jou­lu­rau­han ju­lis­tus

Si­vu­loil­le jou­lun mer­ki­tys ei suin­kaan ole vain her­kuis­sa ja ul­koi­sis­sa asi­ois­sa. Jou­lui­lo mer­kit­see läm­min­tä yh­des­sä­o­loa per­heen kans­sa ja jou­lun sa­no­man ää­rel­le hil­jen­ty­mis­tä. Sis­ko Si­vu­la ker­too:

– Jou­lu­rau­han ju­lis­tus on juh­lal­li­nen het­ki ko­ti­soh­val­la, kun sitä yh­des­sä kuun­nel­laan ra­di­os­ta. Sii­tä het­kes­tä jou­lu tun­tuu to­del­li­sel­ta, kun jou­lua on odo­tet­tu koko pit­kä ja pi­meä syk­sy.

Pe­rin­tei­siin ta­poi­hin kuu­luu myös jou­lu­aa­ton kirk­ko­käyn­ti ja jou­lu­e­van­ke­liu­min lu­ke­mi­nen en­nen jou­lu­a­te­ri­aa. Ai­van eri­tyi­se­nä het­ke­nä tämä on jää­nyt mie­leen, kun per­he viet­ti vuo­sia sit­ten en­sim­mäis­tä ker­taa jou­lua uu­des­sa ko­dis­sa.

– Het­kes­sä oli läs­nä vah­vaa kii­tol­li­suut­ta ja uu­si kau­nis koti tun­tui suu­rel­ta siu­nauk­sel­ta.

An­ta­mi­sen ja saa­mi­sen iloa

– Jou­lu­na lah­jo­jen an­ta­mi­sen ja saa­mi­sen iloa on vai­kea si­vuut­taa lap­si­per­hees­sä, mut­ta lii­an tär­ke­äk­si nii­den osuus ei sai­si tul­la kui­ten­kaan, huo­maut­taa Si­vu­la.

Eri­tyi­sen rak­kail­ta hä­nel­le ovat tun­tu­neet las­ten kou­lus­sa te­ke­mät käyt­tö­e­si­neet.

– Ja ku­ka­pa ei ha­lu­ai­si muis­taa lä­hei­si­ään pie­nil­lä pa­ke­teil­la! Sii­nä on hyvä muis­tel­la, et­tä an­net­tiin­han Jee­sus-lap­sel­le­kin lah­jo­ja en­sim­mäi­se­nä jou­lu­na.

Kai­ken kaik­ki­aan Sis­ko Si­vu­la ais­tii jou­lui­lon ol­les­saan lap­suu­den pe­rin­tei­den, luon­non kau­neu­den, jou­lui­sen ko­din ja rak­kai­den lä­heis­ten ym­pä­röi­mä­nä.

– Mut­ta kaik­ki­nen­sa jou­lu an­taa mi­nul­le niin pal­jon, et­tä voi­sin vaik­ka jou­lu­kir­jan täs­tä jos­kus kir­joit­taa, hän heit­tää pil­ke sil­mä­kul­mas­sa.

16.7.2024

Herra sanoi Moosekselle: ”Minä olen sinun isäsi Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala.” Silloin Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa. 2. Moos. 3:6

Viikon kysymys