JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Joulukortti on vanha, mutta suosittu – "On niitä mukava saada"

Puhutaan maasta ja taivaasta
22.12.2023 9.00

Juttua muokattu:

21.12. 09:57
2023122109574520231222090000

Päi­vi Mar­ti­kai­nen

Päi­vä­mies

Jou­lu­na on ta­pa­na lä­het­tää ys­tä­vil­le ja su­ku­lai­sil­le jou­lu­ter­veh­dys. Ta­vat sii­hen ovat ny­ky­ään mo­net, mut­ta jou­lu­kort­ti on edel­leen suo­ma­lais­ten suo­si­tuin jou­lu­ter­veh­dys. Kak­si jou­lu­kort­ti­har­ras­ta­jaa ker­too, mitä jou­lu­kor­tit heil­le mer­kit­se­vät.

Kort­ti­aar­re löy­tyi vin­tin kät­köis­tä

– Il­mei­ses­ti jon­kin­lai­se­na jou­luih­mi­se­nä olen säi­lyt­tä­nyt lä­hes kaik­ki elä­mä­ni ai­ka­na saa­dut jou­lu- ja muut kor­tit. Maa­lais­ta­lon vin­tit kun kät­ke­vät muun mu­as­sa muis­to­ja, löy­sin tänä syk­sy­nä van­han mat­ka­lauk­ku­ni, joka pul­lis­te­li saa­duis­ta kor­teis­ta, ker­too ala­jär­vi­nen Kaa­ri­na Höy­kin­pu­ro.

Kort­tien se­as­ta löy­tyi yk­si­lö, jon­ka Höy­kin­pu­ron täti ja serk­ku ovat lä­het­tä­neet 1960-lu­vun alus­sa yh­tei­ses­ti hä­nel­le ja hä­nen isäl­leen.

– Sii­hen ai­kaan kort­te­ja tuli vain muu­ta­mia, jo­ten ne oli­vat aar­tei­ta. Ava­sin sen ja luin kes­ki­au­ke­a­mal­ta sa­nat ”Vaik­ka vai­nen maa­il­ma myrs­kyi­se­nä pau­haa, sy­dä­mem­me le­vos­sa naut­tii jou­lu­rau­haa”. Lau­seet toi­vat mie­leen sen hy­vä­no­lon­tun­teen, jon­ka tuo kort­ti ai­koi­naan lap­sel­le toi. Kor­tin kuva ei ole us­kon­nol­li­nen, mut­ta so­pii lap­sel­le.

Tänä jou­lu­na kor­tin sä­keet tun­tu­vat Höy­kin­pu­ros­ta ajan­koh­tai­sem­mil­ta kuin vie­lä kos­kaan hä­nen elä­män­sä ai­ka­na.

– Kun ny­kyi­sin teen jou­lu­kor­tit it­se, ajat­te­lin käyt­tää noi­ta lau­sei­ta tä­män jou­lun kor­teis­sa.

Höy­kin­pu­ro ku­vaa niis­sä tal­vis­ta met­sää käyt­tä­en ak­ryy­li­vä­re­jä.

– Tai­vaal­la se yk­si täh­ti. Kuva-ai­he tai­taa tul­la lem­pi­lau­lus­ta­ni Kun maass’ on han­ki ja jär­vet jääs­sä. Sen myö­tä pa­laan lap­suu­te­ni jou­lui­hin. Näin iän kart­tu­es­sa ne muis­tot saa­vat yhä enem­män ti­laa aja­tuk­sis­sa.

Höy­kin­pu­ro saa jou­lui­sin usei­ta kym­me­niä kort­te­ja ja lä­het­tää it­se sa­man ver­ran.

– Ku­ten eräs ys­tä­vä­ni sa­noi: ”On nii­tä niin mu­ka­va saa­da”. Tämä nyt löy­tä­mä­ni kort­ti tuo mie­lee­ni rak­kaan tä­ti­ni, jon­ka luo­na olin äi­ti­ni kuol­tua hoi­dos­sa jon­kin ai­kaa isä­ni ol­les­sa töis­sä.

Kun Höy­kin­pu­ro te­kee kort­te­ja, hän ajat­te­lee hen­ki­löä, jol­le ky­sei­sen kor­tin lä­het­tää.

– Mie­les­tä­ni var­sin­kin yk­sin elä­viä van­hem­pia hen­ki­löi­tä ilah­dut­taa pal­jon, kun hei­tä muis­te­taan. Jou­lun pe­rim­mäi­sen sa­no­man oli­si hyvä tul­la esiin ny­kyi­sis­sä­kin kor­teis­sa.

Kort­tien teko al­kaa syk­syl­lä

– Lä­hes joka vuo­si as­kar­te­len it­se jou­lu­kor­tit, jo­nain vuon­na tai­sin lait­taa ne pa­pe­ri­si­na va­lo­ku­vi­na. Jou­lu­kor­tit tu­lee lä­he­tet­tyä vain sel­lai­sil­le ih­mi­sil­le, joi­den kans­sa on ol­lut men­neen vuo­den ai­ka­na te­ke­mi­sis­sä. Su­ku­lai­sia ja tut­ta­via on pal­jon, mut­ta kai­kil­le ei ole mah­dol­li­suut­ta lä­het­tää kort­te­ja, ku­vai­lee jou­luih­mi­sek­si tun­nus­tau­tu­va lah­te­lai­nen An­na-Lee­na Rau­ta­kos­ki.

– Tyk­kään pal­jon ot­taa va­lo­ku­via, jo­ten mo­nil­le lä­he­tän jou­lu­ter­veh­dyk­sen ku­va­muo­dos­sa ja Ins­tag­ra­min kaut­ta myös, hän jat­kaa.

Jou­lu­kort­tien te­ke­mi­nen al­kaa Rau­ta­kos­kel­la jo var­hain syk­syl­lä kort­ti­mal­lien et­sin­näl­lä ne­tis­tä.

– Se­lai­len siel­lä si­vu­ja ja lai­tan tal­teen ki­vo­ja ide­oi­ta. Olen teh­nyt hy­vin mo­nen­lai­sia kort­te­ja ja käyt­tä­nyt niis­sä eri­lai­sia tek­nii­koi­ta. Tänä vuon­na tein sel­lai­set ha­vuk­rans­si-tyy­li­set jou­lu­kor­tit, jois­sa oli hel­mi­äis­tar­ro­ja ko­ris­tee­na.

Rau­ta­kos­ki te­kee yleen­sä kor­tit jo loka–mar­ras­kuus­sa val­miik­si. Kort­tip­ro­jek­tiin ku­luu ai­kaa, mut­ta se ei hait­taa:

– Olen sel­lai­nen, et­tä ha­lu­an teh­dä kor­tit ker­ral­la val­miik­si. En tyk­kää jät­tää kes­ken nii­tä. Mul­la voi men­nä kort­tien te­ke­mi­seen usei­ta tun­te­ja.

Kaik­ki Rau­ta­kos­ken saa­mat jou­lu­kor­tit ilah­dut­ta­vat hän­tä.

– Ei sil­lä oo oi­ke­as­taan vä­liä mil­lai­nen kort­ti, mut­ta kyl­lä runo tai jou­lu­lau­lun sa­nat tuo­vat sy­vyyt­tä kort­tiin.

Hän säi­lyt­tää saa­mi­aan kort­te­ja mak­si­mis­saan vuo­den.

– Pait­si jos on joku va­lo­ku­va­kort­ti, esi­mer­kik­si vel­jen per­heen lap­sis­ta, niin sel­lai­set tu­lee yleen­sä säi­ly­tet­tyä. Ne ovat eri­tyi­sen tär­kei­tä.

Rau­ta­kos­ki on ha­vain­nut jou­lu­kort­ti­pe­rin­teen muu­tok­sen.

– Tun­tuu, et­tä ih­mi­set lä­het­tää ny­kyi­sin vä­hem­män kort­te­ja, eh­kä äly­pu­he­li­met ovat osa­syy­nä sii­hen. Pu­he­li­mel­la on niin help­po lä­het­tää jou­lu­ter­veh­dys ku­va­na, vi­de­o­na tai teks­ti­vies­ti­nä. Ja tänä päi­vä­nä kort­tien lä­het­tä­mi­nen ei ole ihan hal­paa lys­tiä, se­kin voi sii­hen vai­kut­taa.

Lue jou­lu­kort­tien his­to­ri­aa tä­män vii­kon Päi­vä­mie­hes­tä.

16.7.2024

Herra sanoi Moosekselle: ”Minä olen sinun isäsi Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala.” Silloin Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa. 2. Moos. 3:6

Viikon kysymys