JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Jumala auttoi sopeutumaan puolison kuollessa

Puhutaan maasta ja taivaasta
28.2.2023 10.25

Juttua muokattu:

28.2. 10:26
2023022810260620230228102500
– Ehdin sopeutua ajatukseen, että jään yksin, kertoo Sinikka Säily, joka suunnitteli elämää eteenpäin jo puolison sairauden aikana.

– Ehdin sopeutua ajatukseen, että jään yksin, kertoo Sinikka Säily, joka suunnitteli elämää eteenpäin jo puolison sairauden aikana.

– Ehdin sopeutua ajatukseen, että jään yksin, kertoo Sinikka Säily, joka suunnitteli elämää eteenpäin jo puolison sairauden aikana.

– Ehdin sopeutua ajatukseen, että jään yksin, kertoo Sinikka Säily, joka suunnitteli elämää eteenpäin jo puolison sairauden aikana.

Puo­li­son­sa me­net­tä­nyt Si­nik­ka Säi­ly viet­tää ak­tii­vis­ta elä­mää muun mu­as­sa mat­kus­tel­len. Hän to­te­aa, et­tä it­se pi­tää läh­teä liik­keel­le, ei­kä jää­dä nel­jän sei­nän si­sään su­re­maan ja kat­ke­roi­tu­maan.

Erään les­kek­si jää­neen si­sa­ren sa­nat loh­dut­ta­vat ka­jaa­ni­lais­ta Si­nik­ka Säi­lyä edel­leen­kin: ”Ei­hän meil­lä ole mi­tään hä­tää, kun on nämä us­ko­vai­set ym­pä­ril­lä.”

Säi­ly on jää­nyt les­kek­si 14 vuot­ta sit­ten. Os­si-puo­li­so sai­ras­ti pa­ran­tu­ma­ton­ta ja va­ka­vaa sai­raut­ta hiu­kan yli vuo­den. Avi­o­liit­to kes­ti 40 vuot­ta ja per­hee­seen syn­tyi 10 las­ta. Jus­si-poi­ka nou­det­tiin tai­vaan ko­tiin 2-vuo­ti­aa­na.

Ju­ma­la kuu­li

– Olen koh­ta yk­sin, ajat­te­li Säi­ly, kun tuli ajan­koh­tai­sek­si hank­kia uu­si asun­to oma­ko­ti­ta­lon ti­lal­le.

Uu­dek­si ko­dik­si löy­tyi ker­ros­ta­lo­kol­mio Ka­jaa­nin kes­kus­tas­ta. Sii­nä Os­si en­nät­ti asua vain kak­si kuu­kaut­ta.

Mie­hen sai­raut­ta tut­kit­tiin ja tuli tie­to: syö­pä. Hoi­dot aloi­tet­tiin, mut­ta on­nek­si niis­tä ei tul­lut vai­kei­ta oi­rei­ta. Os­sin kun­to kes­ti use­am­pia hää­juh­lia, joi­hin hän­tä pyy­det­tiin vii­mei­se­nä ke­sä­nä sä­es­tä­mään. Sa­moil­la reis­suil­la hän vi­rit­ti pi­a­no­ja.

Os­si ei ha­lun­nut jää­dä kiik­ku­tuo­liin sai­ras­ta­maan. Pa­ris­kun­ta teki vie­lä syk­syl­lä vii­kon seu­ra­mat­kan Is­ra­e­liin. Lo­ka­kuus­sa Os­si nuk­kui pois ko­to­naan.

Apua saa, kun pyy­tää

Säi­ly suun­nit­te­li elä­mää eteen­päin jo puo­li­son sai­rau­den ai­ka­na. Hän ko­kee ole­van­sa ”ja­lat maas­sa”-ih­mi­nen.

– Eh­din so­peu­tua aja­tuk­seen, et­tä jään yk­sin.

Säi­ly ajat­te­li, et­tä au­tos­ta hän luo­puu. Hän luot­ti, et­tä kyy­te­jä saa, kun pyy­tää.

– Sääs­ty­neil­lä ra­hoil­la olen mat­kus­tel­lut.

Tär­ke­ää on se, et­tä muu­ta­mia pa­ris­kun­ta­ys­tä­viä on säi­ly­nyt, vaik­ka ky­läi­ly on vä­hen­ty­nyt puo­li­son kuo­le­man jäl­keen. Ys­tä­vät pi­tä­vät yh­teyt­tä ja soit­te­le­vat. Hei­dän kyy­dis­sään pää­see seu­roi­hin ja mui­hin rau­ha­nyh­dis­tyk­sen ti­lai­suuk­siin.

Muis­tot kan­nat­ta­vat ar­kea

Kämp­pä­ka­ve­rin puu­te vai­vaa jos­kus. Säi­ly ko­kee kui­ten­kin ole­van­sa so­si­aa­li­nen ih­mi­nen, jo­ten so­peu­tu­mis­ky­kyä löy­tyy.

– Olen myös työn­ty­nyt si­sa­rus­te­ni mu­kaan reis­suun. It­se pi­tää läh­teä liik­keel­le. En ha­lua jää­dä nel­jän sei­nän si­sään su­re­maan ja kat­ke­roi­tu­maan, tii­vis­tää Säi­ly.

Hän on ko­ke­nut vir­kis­ty­vän­sä, kun käy jos­sa­kin, ja muis­tot kan­nat­ta­vat ar­kea.

– Elä­ket­tä ih­met­te­len. Työ­his­to­ri­a­ni on ly­hyt, kos­ka hoi­din lap­set ko­to­na. Mut­ta les­ke­ne­lä­ke on riit­tä­nyt hy­vin. Ju­ma­la on siu­nan­nut ta­lou­del­li­ses­ti­kin. Os­si en­nät­ti naut­tia vain kah­den kuu­kau­den eläk­kees­tä.

Ko­ro­na-ajan ja sen pak­ko­yk­si­näi­syy­den Säi­ly koki ikä­vä­nä. Ar­kis­ta kes­kus­te­lu­ka­ve­ria hän on kai­van­nut. Sa­moin sota Uk­rai­nas­sa ah­dis­taa.

– Uk­rai­na­lais­ten kär­si­mys su­ret­taa. Ru­koi­len hei­dän puo­les­taan. Kaik­ki on Ju­ma­lan kä­sis­sä. Ju­ma­lal­la on omat suun­ni­tel­man­sa.

”Saa elää val­miil­la”

Seu­raa­va ul­ko­maan­mat­ka suun­tau­tuu Rans­kaan, jos­sa Säi­lyn poi­ka asuu per­hei­neen.

– Yk­sin läh­te­mi­nen ul­ko­mail­le ei ole help­poa, kun ei osaa riit­tä­väs­ti kiel­tä. Mut­ta sain hou­ku­tel­tua sis­kon mu­kaan mat­kal­le, hän iloit­see.

Us­ko­vai­se­na on tur­val­li­nen ja hyvä olo. Kaik­ki päi­vät ovat Ju­ma­lan tie­dos­sa.

– Saa elää val­miil­la. Ru­kous aut­taa, ja Tai­vaan Isäl­lä on kuu­le­vat kor­vat, lo­pet­te­lee pir­teä koh­ta 80-vuo­ti­as Säi­ly.

Lue li­sää Säi­lyn aja­tuk­sia tä­män vii­kon Päi­vä­mies-leh­des­tä.

16.6.2024

Jeesus sanoi: ”Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Menkää ja tutkikaa, mitä tämä tarkoittaa: ’Armahtavaisuutta minä tahdon, en uhrimenoja.’” Matt. 9:12–13

Viikon kysymys