JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Kahdeksan vuodenaikaa lumosi keskisuomalaiset

Puhutaan maasta ja taivaasta
10.2.2024 7.00

Juttua muokattu:

9.2. 13:14
2024020913145620240210070000

Ei­ja Pel­ko­nen

Rita ja Pek­ka Lep­pä­sen per­he on muut­ta­nut Kes­ki-Suo­mes­ta Enon­te­ki­öl­le kak­si vuot­ta sit­ten. Per­he ko­kee muut­ta­mi­sen Tai­vaan Isän joh­da­tuk­se­na. Pie­ni us­ko­vais­ten jouk­ko, ri­kas La­pin luon­to ja saa­me­lai­set naa­pu­rit an­ta­vat ai­het­ta kii­tol­li­suu­teen.

– Olim­me kym­men­kun­ta vuot­ta haa­veil­leet Lap­piin muu­tos­ta. Vä­lil­lä mi­nus­ta tun­tui, et­tei haa­veem­me to­teu­du kos­kaan, ker­taa Rita.

Lep­pä­sen per­he os­ti ny­kyi­sen ko­tin­sa vuon­na 2020 lo­ma­ko­dik­seen. Jo­kai­sen Lap­pi-lo­man jäl­keen Rita Lep­pä­sel­lä oli tun­ne, et­tä Lap­pi oli­si unel­ma­paik­ka asua ja elää. Myös muu per­he koki sa­moin.

– Vuo­den 2022 ke­vääl­lä saim­me tie­don myy­tä­vä­nä ole­vas­ta He­tan pe­su­las­ta. Het­ken mie­tit­ty­äm­me teim­me os­to­pää­tök­sen, ja saim­me pe­su­las­ta työ­paik­kam­me, muis­te­lee Pek­ka.

Toi­sis­ta pi­de­tään huol­ta

Lep­pä­sen per­he ko­kee Enon­te­ki­ön rak­kaak­si ko­ti­sii­o­nik­seen. Us­ko­vai­set ovat ot­ta­neet hei­dät hy­vin vas­taan.

– Enon­te­ki­öl­lä on pie­ni us­ko­vais­ten jouk­ko, ja se­kin asuu etääl­lä toi­sis­taan. Us­ko­vai­set pi­tä­vät toi­sis­taan huol­ta ja kul­ke­vat yh­teis­tä mää­rän­pää­tä, tai­vas­ta koh­ti, Rita Lep­pä­nen ku­vai­lee.

Lep­pä­set ihas­te­le­vat Tai­vaan Isän tur­val­lis­ta huo­len­pi­toa sii­nä, et­tä he ovat saa­neet ys­tä­viä. Seu­ro­ja, nuor­te­nil­to­ja, raa­mat­tu­luok­kia ja py­hä­kou­lu­ja on Kes­ki-Suo­men ai­koi­hin ver­rat­tu­na har­vem­min, mut­ta niis­tä on tul­lut erit­täin mer­ki­tyk­sel­li­siä myös per­heen yh­dek­säl­le lap­sel­le. Raa­mat­tu­luok­ka- ja py­hä­kou­lu­mat­ko­jen pi­tuu­det ovat 170 ja 100 ki­lo­met­riä suun­taan­sa.

Lä­he­tys­pu­hu­jat ovat yö­py­neet usein Lep­pä­sil­lä. Lap­set odot­ta­vat vie­rai­ta, ja vie­rai­lut an­ta­vat pal­jon koko per­heel­le.

Per­hees­sä odo­te­taan myös Kes­ki-Suo­men mum­mu­ja ja pap­po­ja ky­lään.

– Rak­kai­ta on usein ikä­vä. Puo­lin ja toi­sin mat­kus­te­lut lie­ven­tä­vät ikä­vää, Lep­pä­set ker­to­vat.

Luon­nos­ta saa voi­maa

Per­he naut­tii La­pin luon­nos­ta. Kaa­mo­sai­ka on jää­nyt taak­se. Se on tänä tal­ve­na tun­tu­nut ly­hy­el­tä. Vaa­roil­la kä­vel­les­sä ei ole tar­vin­nut lamp­pu­ja, ai­na on ol­lut va­loa sen ver­ran. Kuu ja val­koi­nen han­ki ovat va­lais­seet kaa­mok­sen kes­kel­lä.

– Va­loi­sis­ta ke­sä­öis­tä saa niin pal­jon voi­maa, et­tä kaa­mos­kaan ei pai­na. Odo­tan ke­sää. On so­maa nu­kah­taa au­rin­gon pais­ta­es­sa ma­kuu­huo­neen ik­ku­nas­ta, ker­too Rita hy­myil­len.

– Nyt kun au­rin­ko jo meil­le päi­väl­lä het­ken näyt­täy­tyy, huo­maan lap­sis­ta­kin, mi­ten au­rin­ko vie aja­tuk­set koh­ti tu­le­vaa ke­vät­tä ja ke­sää. Su­vi­seu­rat kuu­lu­vat ole­van jo kes­kus­te­luis­sa ja koko per­heen yh­tei­set ret­ket, kun olem­me kel­kal­la men­neet reki pe­räs­sä vaa­ran pääl­le eväi­den kans­sa tu­lis­te­le­maan ja kuun­te­le­maan net­ti­seu­ro­ja. Au­rin­ko, hoh­ta­va han­ki ja kaik­ki rak­kaim­mat siel­lä. Sii­nä on pal­jon, tun­nel­moi Rita.

Lep­pä­sen per­heel­lä ja rie­koil­la ovat sa­mat lenk­ki­po­lut. La­pin kah­dek­san vuo­de­nai­kaa kos­ket­ta­vat Ri­taa. Nuo vuo­de­na­jat ovat pak­kas­tal­vi, han­ki­kan­to­ke­vät, jäi­den­läh­tö­ke­vät, yö­tön yö, sa­don­kor­juu, rus­ka, en­si­lu­mi ja jou­lu­kaa­mos.

– Luon­nos­sa on ai­na jo­tain, joka tuo iloa. Olem­me kii­tol­li­sia kai­kes­ta sii­tä, mitä olem­me saa­neet. Ka­las­tus ja met­säs­tys ovat rak­kai­ta har­ras­tuk­si­am­me, ja nii­den myö­tä Tai­vaan Isä on pi­tä­nyt mei­dät hy­vin ka­las­sa ja riis­tas­sa, to­te­aa Pek­ka.

Saa­me­lai­suus tu­tuk­si

Per­heen naa­pu­ris­sa asuu saa­me­lai­sia, joi­den kans­sa Lep­pä­sil­lä on hy­vät suh­teet. Kou­lu­lai­set te­ke­vät kou­lus­sa pe­rin­tei­siä saa­me­lais­ten kä­si­töis­tä, ja lap­set opis­ke­le­vat äi­din­kie­len­sä rin­nal­la saa­men kiel­tä va­lin­nai­se­na op­pi­ai­nee­naan.

Rita Lep­pä­nen ko­kee mu­ka­vak­si kes­kus­te­lu­het­ket naa­pu­rei­den kans­sa, kun voi vaih­del­la suo­men ja saa­men kiel­ten sa­no­ja ja kuul­la saa­me­lais­ten ker­to­muk­sia.

Naa­pu­ris­sa lie­huu ke­säl­lä Saa­men vii­ri. Lep­pä­set ovat kut­su­neet naa­pu­rei­ta ko­ti­seu­roi­hin­sa ja iloin­neet sii­tä, et­tä he ovat ha­lun­neet tul­la.

– Ju­ma­la lä­het­tää lap­sen­sa sin­ne, min­ne tah­too, to­te­aa tyy­ty­väi­nen per­he.

25.2.2024

Jeesus sanoi Simonille: ”Tämä nainen sai paljot syntinsä anteeksi, sen vuoksi hän rakasti paljon. Mutta joka saa anteeksi vähän, se myös rakastaa vähän.” Luuk. 7:47

Viikon kysymys