JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Kaksoset ovat rikkaus ja työmaa

Puhutaan maasta ja taivaasta
2.2.2024 9.00

Juttua muokattu:

30.1. 15:43
2024013015430520240202090000
Kaksosten päivää vietetään 2. helmikuuta. Vänttilän perheen kaksoset ovat 3-vuotiaita. Vasemmalta Antti-isä, Frida, Isla ja Marjaana-äiti.

Kaksosten päivää vietetään 2. helmikuuta. Vänttilän perheen kaksoset ovat 3-vuotiaita. Vasemmalta Antti-isä, Frida, Isla ja Marjaana-äiti.

Kuva Vänttilöiltä

Kaksosten päivää vietetään 2. helmikuuta. Vänttilän perheen kaksoset ovat 3-vuotiaita. Vasemmalta Antti-isä, Frida, Isla ja Marjaana-äiti.

Kaksosten päivää vietetään 2. helmikuuta. Vänttilän perheen kaksoset ovat 3-vuotiaita. Vasemmalta Antti-isä, Frida, Isla ja Marjaana-äiti.

Kuva Vänttilöiltä

Mar­jaa­na Leh­to­a­ho

Vänt­ti­län kak­sos­ty­töt Frida ja Is­la syn­tyi­vät 3,5 vuot­ta sit­ten. Sa­maan ai­kaan kan­ga­sa­la­lai­set Vänt­ti­lät ra­ken­si­vat omaa ta­loa ja asui­vat kak­sos­ten kans­sa ker­ros­ta­lo­kak­si­os­sa.

– Oli­han se iso muu­tos sii­hen ai­em­paan elä­mään, kun ol­tiin ol­tu kah­des­taan yh­dek­sän vuot­ta, ja sit­ten tuli kak­so­set. Aja­tuk­sis­sa kävi, et­tä tämä mei­dän reit­ti ei mene ai­van nor­maa­lia pol­kua pit­kin, ker­too Ant­ti Vänt­ti­lä.

– Val­ta­va häm­men­nys vaih­tui ai­ka no­pe­as­ti kui­ten­kin iloon ja po­si­tii­vi­seen odo­tuk­seen, jat­kaa hä­nen vai­mon­sa Mar­jaa­na Vänt­ti­lä, jon­ka su­vus­sa oli kak­so­sia, jo­ten asia ei ol­lut ai­van uu­si.

Tu­le­vaa ar­kea kak­sos­ten kans­sa Vänt­ti­lät ei­vät kui­ten­kaan osan­neet, ei­vät­kä toi­saal­ta ha­lun­neet en­na­koi­da, vaan aja­tuk­se­na oli odot­taa sitä avoi­min mie­lin, etu­kä­teen mu­reh­ti­mat­ta.

Kak­sos­ten ol­les­sa vuo­den ja 10 kuu­kau­den ikäi­siä syn­tyi vie­lä kol­mas ty­tär, Met­te.

– On­han se ko­ko­nai­suus ol­lut ai­ka hur­ja en­sim­mäi­sen vuo­den ajan, mut­ta on­nek­si saa­tiin pal­jon apua koko ajan sekä ko­ti­pal­ve­lul­ta et­tä lä­hi­pii­ril­tä. Lä­hes koko ajan oli joku aut­ta­mas­sa meil­lä, muis­te­lee Mar­jaa­na.

– Ant­ti oli syn­nä­ril­tä as­ti sa­tap­ro­sent­ti­ses­ti mu­ka­na ja hoi­ti ai­na tois­ta ty­töis­tä, kun minä hoi­din tois­ta, ker­too Mar­jaa­na.

Ant­ti he­rä­si ai­na, kun oli ruo­ka-ai­ka.

– Läm­mi­tin tut­ti­pul­lon ja syö­tin. En saa­nut sii­hen oi­kein ver­tais­tu­kea ka­ve­reil­ta, jos ne sa­noi­vat, et­tä ei­vät ne he­rää sii­hen, jos vai­mo ruok­kii las­ta.

– Koen, et­tä mei­dän tii­mi­hen­ki on vah­vis­tu­nut, kun Ant­ti on ol­lut alus­ta as­ti niin vah­vas­ti las­ten­hoi­dos­sa mu­ka­na. Yö­he­räi­lyt­kin ovat ol­leet koko ajan mo­lem­pien har­teil­la, li­sää Mar­jaa­na.

– Isä on kyl­lä täys­työl­lis­tet­ty, kun on kak­so­set, vah­vis­taa Ant­ti.

Ar­ki Vänt­ti­löil­lä al­koi hel­pot­taa, kun pääs­tiin muut­ta­maan uu­teen ko­tiin. Kak­so­set oli­vat sil­loin noin puo­li­vuo­ti­ai­ta ei­vät­kä tar­vin­neet enää jat­ku­vas­ti sy­liä.

– Ei sil­loin voi teh­dä ko­ti­töi­tä, kun on kak­si sy­lis­sä, to­te­aa Ant­ti.

Frida ja is­la ovat ol­leet eri­tyyp­pi­siä per­soo­nia vau­vas­ta saak­ka, ja kui­ten­kin kak­so­si­den­ti­teet­ti on nä­ky­nyt sel­väs­ti. Van­hem­mat ovat muun mu­as­sa pyr­ki­neet muis­tut­ta­maan kak­so­sia, et­tei­vät he sa­noi­si asi­oi­ta toi­sen puo­les­ta, ku­ten et­tä ”meil­lä on näl­kä”.

Fri­dan ja Is­lan ver­tai­lua toi­siin­sa py­ri­tään myös per­hees­sä vält­tä­mään, sil­lä kak­so­set ovat yk­si­löi­tä niin kuin muut­kin si­sa­ruk­set. Kak­so­set ovat saa­neet tur­vaa toi­sis­taan esi­mer­kik­si päi­vä­ko­din al­ka­es­sa ja ovat tois­ten­sa leik­ki­ka­ve­rit.

Kak­so­sia odot­ta­vil­le per­heil­le Vänt­ti­lät ha­lu­ai­si­vat sa­noa, et­tä kak­so­suus on val­ta­va rik­kaus, vaik­ka työ­maa­ta­kin on.

– Ih­mi­set kiin­nit­tä­vät huo­mi­o­ta. Ker­ran­kin ai­van ou­to ih­mi­nen py­säyt­ti to­ril­la, ja sa­noi, et­tä on­nen­pek­ka, nau­rah­taa Ant­ti.

– Olem­me ko­ke­neet, et­tä kyl­lä apua saa, kun vain it­se pi­tää kyn­nyk­sen avun pyy­tä­mi­seen ma­ta­la­na, to­te­aa Mar­jaa­na.

15.7.2024

Hän loistaa valona, hän säteilee kirkkautta, hohde verhoaa hänen suuren voimansa. Hab. 3:4

Viikon kysymys