JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Kir­jas­to­au­ton­kul­jet­ta­ja edis­tää lu­ku­tai­toa

Puhutaan maasta ja taivaasta
8.9.2021 10.00

Juttua muokattu:

8.9. 07:58
2021090807585120210908100000
Sauli Vikki iloitsee siitä, että pienessä kirjastossa saa tehdä monenlaisia tehtäviä autonkuljetuksen lisäksi.

Sauli Vikki iloitsee siitä, että pienessä kirjastossa saa tehdä monenlaisia tehtäviä autonkuljetuksen lisäksi.

Tapio Honkanen

Sauli Vikki iloitsee siitä, että pienessä kirjastossa saa tehdä monenlaisia tehtäviä autonkuljetuksen lisäksi.

Sauli Vikki iloitsee siitä, että pienessä kirjastossa saa tehdä monenlaisia tehtäviä autonkuljetuksen lisäksi.

Tapio Honkanen

Ta­pio Hon­ka­nen

Tä­nään, 8. syys­kuu­ta, vie­te­tään kan­sain­vä­lis­tä lu­ku­tai­don päi­vää (In­ter­na­ti­o­nal Li­te­ra­cy Day). Päi­vän tar­koi­tuk­se­na on muis­tut­taa kan­sain­vä­lis­tä yh­tei­söä lu­ku­tai­don mer­ki­tyk­ses­tä ja kou­lu­tuk­sen tär­key­des­tä kes­tä­vän tu­le­vai­suu­den ra­ken­ta­mi­ses­sa.

Täl­lä vii­kol­la Päi­vä­mies-leh­des­sä haas­ta­tel­tu kir­jas­to­au­ton­kul­jet­ta­ja Sau­li Vik­ki työ on omal­la työl­lä edis­tä­mäs­sä suo­ma­lais­las­ten lu­ku­tai­toa.

– On mu­ka­va aja­tus, et­tä työ­ni kaut­ta saan ol­la edis­tä­mäs­sä lu­ku­tai­toa ja suo­men kiel­tä, hän ker­too työn­sä tär­keim­mis­tä puo­lis­ta.

Pie­nes­sä Vie­re­män kun­nas­sa Ylä-Sa­vos­sa kir­jas­to­au­to on ilah­dut­ta­va näky ja tär­keä ar­jen ryt­mit­tä­jä mo­nil­le sen asuk­kail­le. Vä­hin­tään yh­tä tär­keä on myös sen ai­noa kul­jet­ta­ja, vie­re­mä­läi­nen Sau­li Vik­ki.

– Kir­jas­to­au­to on rei­til­lä joka toi­nen viik­ko, jol­loin sil­lä on joka päi­vä oma reit­tin­sä. Joka toi­sen vii­kon au­to on par­kis­sa, jol­loin työs­ken­te­len kir­jas­tos­sa ja hoi­dan ti­la­päi­ses­ti lä­hie­si­mie­hen teh­tä­vi­ä­ni, Vik­ki taus­toit­taa työn­sä ryt­miä.

Kir­jas­to­au­ton­kul­jet­ta­jan työs­sä Vik­ki pi­tää it­se­näi­syy­des­tä ja mo­ni­puo­li­suu­des­ta.

– Pi­dän et­tä saa ja pi­tää ot­taa vas­tuu­ta, ei­kä ku­kaan ole oh­jaa­mas­sa työ­tä­ni.

Työ­hön kuu­luu aja­mi­sen ja asi­a­kas­pal­ve­lun li­säk­si vas­tuu au­ton kun­nos­sa­pi­dos­ta huol­to­jen te­ke­mi­sen ja jär­jes­tä­mi­sen myö­tä. Kir­jas­to­au­to pal­ve­lee myös muis­sa kun­nan si­säi­sis­sä kul­je­tuk­sis­sa, ja vaa­lien ai­ka­na sitä käy­te­tään liik­ku­va­na ää­nes­tys­pis­tee­nä, jol­loin kul­jet­ta­ja toi­mii vaa­li­vir­kai­li­ja­na.

Pie­nel­lä paik­ka­kun­nal­la kir­jas­to­au­ton­kul­jet­ta­ja tu­lee va­ki­oa­si­ak­kail­le tu­tuk­si, sa­moin asi­ak­kaat kus­kil­le.

– Ih­mis­ten koh­taa­mi­sis­sa ais­tii myös yk­si­näi­syyt­tä, mut­ta kir­jas­to­au­ton­kul­jet­ta­jal­le voi pu­hua, Vik­ki ker­too.

Asi­ak­kai­den koh­taa­mi­set ovat työn yk­si par­hais­ta puo­lis­ta, mut­ta ras­kai­ta­kin ko­ke­muk­sia voi pääs­tä ja­ka­maan.

– Jos­kus tu­lee käy­mään tuo­re äi­ti vas­ta­syn­ty­neen kans­sa ja joku toi­nen asi­a­kas ker­too, et­tä puo­li­so on jou­tu­nut te­ho­hoi­toon, Vik­ki muis­te­lee eri­lai­sia koh­taa­mi­sia.

Vik­ki ajau­tui työ­hön uu­del­leen­kou­lu­tuk­sen ja työ­ko­kei­lun kaut­ta vuon­na 2018.

– Nuo­rem­pa­na tämä ei ol­lut mi­kään haa­ve­am­mat­ti, ei­kä edes vaih­to­eh­to­jen jou­kos­sa, mut­ta työn kaut­ta on saa­nut huo­ma­ta, kuin­ka mo­ni­puo­lis­ta ja ri­kas­ta tämä on.

Mer­ki­tys­tä työ­hön tuo teh­tä­vän so­si­aa­li­nen mer­ki­tys pie­nel­lä paik­ka­kun­nal­la.

Vik­ki ker­too myös, et­tä elä­mäs­sä ol­lei­den vai­keuk­sien jäl­keen tär­ke­än ja ta­sa­pai­not­ta­van työn löy­ty­mi­nen tun­tuu joh­da­tuk­sel­ta.

– Tai­vaan Isäl­lä on eri­tyi­nen ja ai­nut­laa­tui­nen tapa pi­tää meis­tä kus­ta­kin hy­vää huol­ta, hän päät­tää.

Haas­tat­te­lu on il­mes­ty­nyt 8. syys­kuu­ta il­mes­ty­nees­sä Päi­vä­mies-leh­des­sä.

22.9.2021

Mi­nul­le elä­mä on Kris­tus ja kuo­le­ma on voit­to. Fil. 1:21

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Ta­pah­tu­koon si­nun tah­to­si

Vuo­den 2021 ajan­koh­tais­kir­ja kä­sit­te­lee ai­hei­ta ku­ten us­kon­non­va­paut­ta ja kris­ti­tyn vas­tuu­ta sekä pan­de­mi­an ai­heut­ta­mia muu­tok­sia ar­jes­sam­me ja yh­teis­kun­nas­sa. Sa­mal­la se ker­too luot­ta­muk­ses­ta muut­tu­mat­to­miin Ju­ma­lan sa­nan lu­pauk­siin ja hä­nen hy­vän tah­ton­sa to­teu­tu­mi­seen.

Lai­na

Per­hee­näi­din sel­viy­ty­mis­ta­ri­na avaa nä­ky­män suo­ma­lai­sen yh­teis­kun­nan ke­hit­ty­mi­seen jäl­leen­ra­ken­nuk­sen ajal­ta 1960-lu­vun hy­vin­voin­tiin. Sa­mal­la se on pu­heen­vuo­ro kris­til­lis­ten ar­vo­jen puo­les­ta.

Käsi en­ke­lin kä­des­sä

Rai­kas ja ajan­koh­tai­nen nuor­ten­kir­ja kä­sit­te­lee so­me­riip­pu­vuut­ta, ys­tä­vien mer­ki­tys­tä ja us­ko­ne­lä­män hoi­ta­mis­ta.

Ihas­tut­ta­va eläin­maa­il­ma

Tie­sit­kö, et­tä su­den­ko­ren­not ovat eläin­maa­il­man tai­ta­vim­pia len­tä­jiä ja saa­lis­ta­jia tai et­tä lap­set kuu­le­vat hei­nä­sir­kan soi­ton pa­rem­min kuin ai­kui­set?

Lap­si olen pie­ni

Tämä levy vie si­nut löy­tö­ret­kel­le las­ten Sii­o­nin lau­lu­jen pa­riin pien­ten soo­lo­lau­la­jien ja vä­hän isom­pien kuo­ro­lau­la­jien mu­ka­na. Kuun­te­le, kuin­ka kos­ket­ta­vas­ti, raik­kaas­ti ja mie­leen­pai­nu­vas­ti nuo­ri väki lau­laa näi­tä kris­til­li­syy­del­le ar­vok­kai­ta lau­lu­ja.