JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Kirkolliskokousedustaja: Yhteistyö kannattaa kirkon luottamustehtävässä

Puhutaan maasta ja taivaasta
22.5.2024 13.00

Juttua muokattu:

22.5. 12:53
2024052212533120240522130000
Tuore kirkolliskokousedustaja Asko Syrjälä kertoo, että hän haluaa pitäytyä myös kirkolliskokouksen päätöksenteossa Jumalan sanan perustalla. – Maailma ympärillä muuttuu, samoin joidenkin käsitykset esimerkiksi avioliitosta muuttuvat, mutta Jumalan sana ei tässäkään asiassa muutu, hän perustelee.

Tuore kirkolliskokousedustaja Asko Syrjälä kertoo, että hän haluaa pitäytyä myös kirkolliskokouksen päätöksenteossa Jumalan sanan perustalla. – Maailma ympärillä muuttuu, samoin joidenkin käsitykset esimerkiksi avioliitosta muuttuvat, mutta Jumalan sana ei tässäkään asiassa muutu, hän perustelee.

Kuva: Harri Vähäjylkkä

Tuore kirkolliskokousedustaja Asko Syrjälä kertoo, että hän haluaa pitäytyä myös kirkolliskokouksen päätöksenteossa Jumalan sanan perustalla. – Maailma ympärillä muuttuu, samoin joidenkin käsitykset esimerkiksi avioliitosta muuttuvat, mutta Jumalan sana ei tässäkään asiassa muutu, hän perustelee.

Tuore kirkolliskokousedustaja Asko Syrjälä kertoo, että hän haluaa pitäytyä myös kirkolliskokouksen päätöksenteossa Jumalan sanan perustalla. – Maailma ympärillä muuttuu, samoin joidenkin käsitykset esimerkiksi avioliitosta muuttuvat, mutta Jumalan sana ei tässäkään asiassa muutu, hän perustelee.

Kuva: Harri Vähäjylkkä

Har­ri Vä­hä­jylk­kä

Kan­nus­lai­nen As­ko Syr­jä­lä va­lit­tiin hel­mi­kuus­sa kir­kol­lis­ko­kou­se­dus­ta­jak­si. Työ al­koi konk­reet­ti­ses­ti 13. tou­ko­kuu­ta, kun kir­kol­lis­ko­kouk­sen toi­mi­kau­si al­koi mes­sul­la Tu­run tuo­mi­o­kir­kos­sa.

– Koin ava­jais­mes­sun Tu­run tuo­mi­o­kir­kos­sa juh­lal­li­se­na. Lii­tyin yh­te­nä lenk­ki­nä pit­kään ket­juun. Mo­net su­ku­pol­vet ovat ol­leet täs­sä teh­tä­väs­sä en­nen mi­nua. Nyt mi­nut on kut­sut­tu sa­maan työ­hön, Syr­jä­lä ker­too tun­nel­mis­taan.

Syr­jä­lä toi­voo, et­tä hä­nen toi­min­tan­sa oli­si ra­ken­ta­mas­sa kirk­koa raa­ma­tul­li­sen us­kon poh­jal­ta.

– En läh­de tän­ne ke­tään neu­vo­maan ja opas­ta­maan, vaan ha­lu­an yk­sin­ker­tai­ses­ti ker­toa, mi­ten it­se us­kon ja ajat­te­len. Maa­il­ma ym­pä­ril­lä muut­tuu, sa­moin joi­den­kin kä­si­tyk­set esi­mer­kik­si avi­o­lii­tos­ta muut­tu­vat, mut­ta Ju­ma­lan sana ei täs­sä­kään asi­as­sa muu­tu. Us­ko­vai­se­na ha­lu­an pi­täy­tyä Ju­ma­lan sa­nas­sa, Syr­jä­lä to­te­aa.

Syr­jä­lä ker­too läh­te­vän­sä luot­ta­mus­teh­tä­vään nöy­rin mie­lin. Hän ko­kee tar­vit­se­van­sa uu­des­sa teh­tä­väs­sä tu­kea ja opas­tus­ta.

– Ha­lu­an ver­kos­toi­tua eri ih­mis­ten kans­sa, toi­mia kun­ni­oit­ta­vas­ti ja ar­vos­ta­vas­ti myös hei­dän kans­saan, jot­ka us­ko­vat ja ajat­te­le­vat asi­ois­ta eri ta­val­la. Täl­lai­sel­la suh­tau­tu­mi­sel­la syn­tyy luot­ta­mus­ta ja pa­rem­paa yh­teis­työ­tä. On tär­ke­ää op­pia tun­te­maan edus­ta­ja­to­ve­rei­ta myös ih­mi­si­nä.

Uu­si kir­kol­lis­ko­kou­se­dus­ta­ja ha­lu­aa toi­mia vies­tin­vie­jä­nä kah­teen suun­taan:

– Jos jol­la­kul­la on ha­lua ot­taa yh­teyt­tä ja ju­tel­la, niin mie­lel­lä­ni kuun­te­len ken­tän vies­tiä, kes­kus­te­len ja vien sitä myös eteen­päin, Syr­jä­lä va­kuut­taa.

Kir­kon tu­le­vai­suut­ta aja­tel­len hän ha­lu­aa vies­tiä, et­tei ole syy­tä hä­täil­lä ja pe­lä­tä, vaan saa ol­la rau­hal­li­sin mie­lin ja luot­taa Ju­ma­lan huo­len­pi­toon ja joh­da­tuk­seen.

16.6.2024

Jeesus sanoi: ”Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Menkää ja tutkikaa, mitä tämä tarkoittaa: ’Armahtavaisuutta minä tahdon, en uhrimenoja.’” Matt. 9:12–13

Viikon kysymys