JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Kodin kuvaraamattu on Iinan aarre

Puhutaan maasta ja taivaasta
18.1.2024 12.00

Juttua muokattu:

18.1. 09:51
2024011809515920240118120000
Iina Paaso viihtyy kotona Kodin kuvaraamatun ääressä.

Iina Paaso viihtyy kotona Kodin kuvaraamatun ääressä.

Janne Paaso

Iina Paaso viihtyy kotona Kodin kuvaraamatun ääressä.

Iina Paaso viihtyy kotona Kodin kuvaraamatun ääressä.

Janne Paaso

Jan­ne Paa­so

Ko­din ku­va­raa­mat­tu on tär­keä kir­ja 10-vuo­ti­aal­le Ii­na Paa­sol­le. Raa­ma­tun ker­to­muk­set ovat tul­leet hä­nel­le tu­tuik­si sen myö­tä.

Ii­na Paa­so on 10-vuo­ti­as kou­lu­lai­nen Tyr­nä­vän Mur­ros­ta. Hän har­ras­taa lii­kun­taa, luon­nos­sa liik­ku­mis­ta ja lu­ke­mis­ta. Ii­na op­pi lu­ke­maan en­sim­mäi­sel­lä luo­kal­la, ja on sit­tem­min lu­ke­nut ah­ke­ras­ti.

Ko­din ku­va­raa­mat­tu on ku­vi­tet­tu ko­ko­el­ma Raa­ma­tun ker­to­muk­sia yk­sin­ker­tai­ses­ti ja sel­ke­äs­ti ker­rot­tu­na. Ky­sei­nen kir­ja on ol­lut Ii­nal­le mie­lui­sa, suo­ras­taan aar­re.

– Luin Ko­din ku­va­raa­ma­tun en­sim­mäi­sen ker­ran toi­sel­la luo­kal­la. Olen lu­ke­nut tai kuun­nel­lut sen jo­tain 17 ker­taa, Ii­na ker­too.

Ii­nan mie­les­tä Ko­din ku­va­raa­mat­tu on kiin­nos­ta­va, kos­ka sii­nä on niin mon­ta eri ker­to­mus­ta ja mie­len­kiin­toi­set ku­vat.

– Pi­dän kir­jan koh­das­ta, mis­sä ker­ro­taan kuin­ka Saul yrit­ti tap­paa Daa­vi­din, ja muis­ta­kin ker­to­muk­sis­ta sil­tä ajal­ta en­nen kuin Daa­vi­dis­ta tuli ku­nin­gas.

– Toi­nen mie­len­kiin­toi­nen koh­ta on se, kun kak­si nais­ta sai vau­van, mut­ta toi­nen vau­vois­ta kuo­li. Kuol­leen vau­van äi­ti ot­ti elä­vän vau­van ja sa­noi, et­tä se on hä­nen. Sii­tä tuli rii­ta nais­ten vä­lil­le, ja nai­set tuo­tiin ku­nin­gas Sa­lo­mon eteen. Sa­lo­mo sa­noi, et­tä vau­va pi­tää kat­kais­ta kah­tia. Vau­van oi­kea äi­ti ei ha­lun­nut sitä, vaan oli­si an­ta­nut vau­van ko­ko­nai­se­na vää­räl­le äi­dil­le. Täs­tä Sa­lo­mo tie­si, kuka oli vau­van oi­kea äi­ti.

Ii­na muis­te­lee myös ker­to­mus­ta, jos­sa iso­sis­ko seu­ra­si Moo­ses-vau­vaa kais­lik­koon, ja näki kuin­ka Egyp­tin prin­ses­sa adop­toi Moo­sek­sen.

Ii­na on huo­man­nut seu­rois­sa usein, et­tä pu­hu­ja on lu­ke­nut Ko­din ku­va­raa­ma­tus­ta tu­tun teks­tin. Sil­loin on ol­lut hel­pom­paa seu­ra­ta pu­het­ta.

– Py­hä­kou­lus­sa opet­ta­ja saat­toi jos­kus muis­taa jon­kin raa­ma­tun­koh­dan hiu­kan vää­rin, Ii­na hy­mäh­tää.

Ii­na on lu­ke­nut ja kuun­nel­lut Kuu­le-so­vel­luk­ses­ta myös mui­ta SRK:n kir­jo­ja. Hän­tä kiin­nos­taa his­to­ria, jo­ten hän on pi­tä­nyt ko­vas­ti kir­jas­ta ”Min­ne käyn­kin maa­il­mas­sa”, jos­sa pää­hen­ki­lö jou­tuu so­ta­lap­sek­si Ruot­siin. Siel­lä pää­hen­ki­löl­le käy hy­vin, ja lo­pul­ta hän pää­see pa­laa­maan Suo­meen. Myös sota-ajas­ta ker­to­va kir­ja ”Täs­sä aut­toi Her­ra” kuu­luu Ii­nan suo­sik­kei­hin.

Ii­na kan­nus­taa mui­ta­kin lap­sia lu­ke­maan Ko­din ku­va­raa­mat­tua:

– Raa­ma­tun ker­to­muk­set opet­ta­vat us­ko­vai­sil­le mo­nia eri asi­oi­ta. Esi­mer­kik­si Sa­lo­mon tuo­mi­os­sa vau­van oi­kea äi­ti ra­kas­ti vau­vaa niin pal­jon, et­tä ei an­ta­nut hal­kais­ta sitä.

16.7.2024

Herra sanoi Moosekselle: ”Minä olen sinun isäsi Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala.” Silloin Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa. 2. Moos. 3:6

Viikon kysymys