JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Kyläpäällikkö toimii yhteyshenkilönä

Puhutaan maasta ja taivaasta
31.3.2023 8.00

Juttua muokattu:

31.3. 12:23
2023033112232320230331080000
Suviseurojen kyläpäällikkö, kauhavalainen Armas Sivula kertoo koko Kauhavan Rauhanyhdistyksen väen tekevän töitä Suviseurojen eteen: ”Olemme mukana järjestelyissä niin paljon kuin vain pystymme.”

Suviseurojen kyläpäällikkö, kauhavalainen Armas Sivula kertoo koko Kauhavan Rauhanyhdistyksen väen tekevän töitä Suviseurojen eteen: ”Olemme mukana järjestelyissä niin paljon kuin vain pystymme.”

Suviseurojen kuvapalvelu

Suviseurojen kyläpäällikkö, kauhavalainen Armas Sivula kertoo koko Kauhavan Rauhanyhdistyksen väen tekevän töitä Suviseurojen eteen: ”Olemme mukana järjestelyissä niin paljon kuin vain pystymme.”

Suviseurojen kyläpäällikkö, kauhavalainen Armas Sivula kertoo koko Kauhavan Rauhanyhdistyksen väen tekevän töitä Suviseurojen eteen: ”Olemme mukana järjestelyissä niin paljon kuin vain pystymme.”

Suviseurojen kuvapalvelu

Su­vi­seu­ra­tie­do­tus

Su­vi­seu­rat li­sää­vät tie­toi­suut­ta us­kos­ta.

– Ih­meel­li­sel­tä­hän se tun­tuu, et­tä Su­vi­seu­rat jär­jes­te­tään Kau­ha­van len­to­ken­täl­lä. Ei sitä osan­nut aja­tel­la, et­tä se to­teu­tui­si, vaik­ka usein ta­ka­vuo­si­na kävi mie­les­sä, et­tä len­to­kent­tä oli­si hyvä paik­ka pi­tää Su­vi­seu­rat, to­te­aa Kau­ha­val­la asu­va Ar­mas Si­vu­la.

Ak­tii­vis­ta toi­min­taa

Jä­sen­mää­räl­tään pie­neh­kö Kau­ha­van ja La­pu­an Rau­ha­nyh­dis­tys toi­mii laa­jal­la alu­eel­la. Seu­ro­ja jär­jes­te­tään Kau­ha­van ja La­pu­an li­säk­si Kau­ha­vaan liit­ty­nei­den Ala­här­män, Yli­här­män ja Kor­tes­jär­ven sekä Uu­si­kaar­le­pyy­hyn kuu­lu­van Je­pu­an kir­kois­sa ja seu­ra­kun­ta­ta­loil­la. La­pu­al­ta Je­pu­al­le on noin 70 ki­lo­met­riä, jo­ten jos­kus seu­ra­mat­kat ovat pit­kiä. Toi­min­ta on rau­ha­nyh­dis­tyk­sen ko­koon näh­den vil­kas­ta. Seu­ro­jen li­säk­si jär­jes­te­tään py­hä­kou­lu­ja ja raa­mat­tu­luok­kia, nuor­ten il­to­ja, ai­kuis­ten il­to­ja ja myy­jäi­siä sekä har­tauk­sia van­hus­ten pal­ve­lu­ta­lois­sa.

– Vii­me vuo­si­na toi­min­ta on oi­ke­as­taan vil­kas­tu­nut en­ti­ses­tään. Meil­lä on ak­tii­vi­sia nuo­rem­pia ai­kui­sia jär­jes­tä­mäs­sä toi­min­taa, ja saam­me seu­ra­kun­tien ti­lo­ja käyt­töön, mikä hel­pot­taa jär­jes­tä­mis­tä, ker­too Si­vu­la.

Töi­tä teh­dään har­ti­a­voi­min

Si­vu­la ni­met­tiin Su­vi­seu­ro­jen ky­lä­pääl­li­kök­si, jo­hon kau­ha­va­lai­set voi­vat ot­taa yh­teyt­tä, jos Su­vi­seu­ro­jen tii­moil­ta on ky­syt­tä­vää tai pa­lau­tet­ta an­net­ta­va­na.

– Vä­li­tän sit­ten vies­tiä eteen­päin, ja asi­at hoi­de­taan kun­toon. Vie­lä ai­na­kaan ei ole mi­tään isom­paa ol­lut, mut­ta joi­ta­kin en­nak­ko­luu­lo­ja on saa­nut sel­vit­tää ja ju­tel­la lä­hel­lä asu­vien ih­mis­ten kans­sa. Hy­vin niis­tä on tä­hän men­nes­sä sel­vit­ty. Haas­te on eh­kä eni­ten sii­nä, et­tei­vät he ym­mär­rä, mi­ten suu­ri ta­pah­tu­ma Su­vi­seu­rat on ja mi­ten se vai­kut­taa ar­keen. Toi­saal­ta kes­kus­te­lu­jen poh­jal­ta moni odot­taa in­nok­kai­na Su­vi­seu­ro­ja ja jot­kut ovat tu­los­sa tal­koi­siin­kin. Lä­he­tys­työ­tä­hän tämä on.

Kent­tä­toi­mi­kun­nan jä­se­ne­nä Si­vu­la on jat­ku­vas­ti su­vi­seu­ra­val­mis­te­luis­sa kiin­ni. Koko rau­ha­nyh­dis­tyk­sen väki te­kee töi­tä har­ti­a­voi­min jär­jes­te­lyis­sä.

– Kent­tä­tal­koot käyn­nis­ty­vät huh­ti­kuun vii­mei­se­nä vii­kon­lop­pu­na, ja tou­ko­kuus­sa tal­koil­laan per­jan­tai­sin sekä lau­an­tai­sin. Kun len­to­kent­tä sul­je­taan lii­ken­teel­tä 5. ke­sä­kuu­ta, tal­koi­ta jär­jes­te­tään joka päi­vä mu­ka­na ole­vien rau­ha­nyh­dis­tys­ten voi­min.

Si­vu­la toi­voo, et­tä pai­kal­li­set tu­li­si­vat Su­vi­seu­roi­hin pai­kan pääl­le kat­so­maan seu­ra­e­lä­mää ja kuu­le­maan Ju­ma­lan sa­naa.

– Toi­vo­tam­me myös kau­em­paa Suo­mes­ta sekä ul­ko­mail­ta tu­le­vat seu­ra­vie­raat sy­dä­mel­li­ses­ti ter­ve­tul­leik­si tu­tus­tu­maan Kau­ha­vaan ja evan­ke­liu­min ää­rel­le. Tääl­lä on sa­non­ta ”tuu roh­ki­as­ti vaan, puu­koot on tu­pes”.

Jut­tu on lu­et­ta­vis­sa ko­ko­nai­suu­des­saan täl­lä vii­kol­la il­mes­ty­nees­sä Päi­vä­mie­hes­sä. Leh­des­sä esi­tel­lään myös Kau­ha­van Su­vi­seu­ra-alue sekä Su­vi­seu­o­ro­ja jär­jes­tä­vät Rau­ha­nyh­dis­tyk­set.

6.6.2023

Pyhä, pyhä, pyhä on Herra Sebaot! Hänen kirkkautensa täyttää kaiken maan. Jes. 6:3

Viikon kysymys