JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Lä­he­tys­seu­rois­sa So­dan­ky­läs­sä

Siionin Lähetyslehti
Puhutaan maasta ja taivaasta
24.3.2016 7.00

Juttua muokattu:

1.1. 23:29
2020010123291620160324070000

Yk­si Lap­piin suun­tau­tu­neis­ta tä­män tal­ven SRK:n lä­he­tys­mat­kois­ta al­koi So­dan­ky­läs­tä. Vii­den päi­vän ai­ka­na seu­ro­ja pi­det­tiin So­dan­ky­län li­säk­si kuu­del­la muul­la paik­ka­kun­nal­la: Iva­los­sa, Ina­ris­sa, Sal­las­sa, Ke­mi­jär­vel­lä, Sa­vu­kos­kel­la ja Pel­ko­sen­nie­mel­lä.

Lä­he­tys­pu­hu­jik­si oli­vat saa­pu­neet Pent­ti Hauk­ka­la ja Pert­ti Kaut­to Poh­jan­maal­ta. Laa­jal­le alu­eel­le ulot­tu­neel­la lä­he­tys­mat­kal­la heil­le ker­tyi ajo­ki­lo­met­re­jä ko­ti­mat­ko­jen li­säk­si lä­hem­mäs tu­hat. Mat­ka on pi­sin La­pin alu­eel­la tänä vuon­na.

Seu­ra­mat­ka läpi kau­niin mai­se­man

Tal­vi­ses­ta ajan­koh­das­ta huo­li­mat­ta tai­val­ta teh­dään usein hy­väs­sä sääs­sä, ku­ten täl­lä­kin ker­taa. Jos­kus sa­taa lun­ta, jos­kus on kova pak­ka­nen. Mai­se­mat vaih­tu­vat; ky­liä ja kau­pun­ke­ja me­nee ja tu­lee; on tun­tu­rei­ta, suu­ria soi­ta ja eri­lai­sia met­siä. Mat­ka vie seu­ra­pai­kas­ta toi­seen; pu­hu­jat ote­taan vas­taan ja seu­ro­jen jäl­keen ma­joi­te­taan us­ko­vai­seen ko­tiin.

La­pin alu­eel­le on suun­ni­tel­tu teh­tä­väk­si vuo­den 2016 ai­ka­na 18 lä­he­tys­mat­kaa, jot­ka si­säl­tä­vät noin 120 seu­rat. Lä­he­tys­seu­ro­ja jär­jes­te­tään en­si­si­jai­ses­ti pie­nis­sä rau­ha­nyh­dis­tyk­sis­sä. Iloa on ai­heut­ta­nut se, et­tä seu­rat ovat hy­vin odo­tet­tu­ja ja toi­vot­tu­ja. Tämä il­me­nee myös pu­hu­jien laa­ti­mis­ta mat­ka­ker­to­muk­sis­ta.

Us­kon kaut­ta ym­mär­räm­me

So­dan­ky­läs­sä lä­he­tys­seu­rat pi­det­tiin Ta­ka­lan ko­dis­sa (kuva yl­hääl­lä). Seu­ra­vä­keä ko­koon­tui noin 40 hen­ki­löä; lap­sia oli run­saas­ti. Myös hiih­to­lo­ma­lai­sia saa­pui seu­roi­hin. Pent­ti Hauk­ka­la pu­hui Si­ra­kin kir­jan 17. lu­vun poh­jal­ta: ”Hän an­toi heil­le jär­jen, pu­heen, sil­mät, kor­vat, ym­mär­ryk­sen ja tun­non.” Jär­ki ei kel­paa us­kon asi­as­sa; us­kon kaut­ta ym­mär­räm­me. Tar­vit­sem­me us­kon sil­män, ope­tus­lap­sen kor­van ja us­kon ym­mär­ryk­sen säi­ly­äk­sem­me Ju­ma­lan lap­si­na.

Pert­ti Kaut­to pu­hui 1. Moo­sek­sen kir­jan lu­vun 15 joh­dol­la Ab­ra­ha­min us­kos­ta ja Ju­ma­lan lu­pauk­sis­ta. Ju­ma­la piti sen, min­kä oli lu­van­nut: Ab­ra­ham ja Saa­ra sai­vat po­jan, vaik­ka he epäi­li­vät. Epäi­lyk­sis­tä huo­li­mat­ta Ab­ra­ham us­koi Her­raan, ja se lu­et­tiin hä­nel­le van­hurs­kau­dek­si.

Us­ko on Ju­ma­lan työ alus­ta lop­puun as­ti. Tämä nä­kyy myös Ab­ra­ha­min elä­mäs­sä. En­sin Ju­ma­la kut­sui Ab­ra­ha­min Kal­de­an Uh­ris­ta, ja Ab­ra­ham ot­ti kut­sun vas­taan. Hän läh­ti us­kos­sa te­ke­mään mat­kaa tie­tä­mät­tä, min­ne se joh­tai­si. Hän saa­pui sii­hen maa­han, jon­ka Ju­ma­la hä­nel­le osoit­ti.

Me olem­me vie­lä mat­kal­la. Ker­ran saam­me pe­riä sen, mikä meil­le on lu­vat­tu Raa­ma­tus­sa: ian­kaik­ki­sen elä­män kun­ni­an tai­vaas­sa.

Tuokon perhe oli tullut Lappiin hiihtolomalle Ahvenanmaalta.

Tuokon perhe oli tullut Lappiin hiihtolomalle Ahvenanmaalta.

Seu­rois­sa kes­ken hiih­to­lo­man

Tuo­kon per­he Ah­ve­nan­maal­ta saa­pui Lap­piin hiih­to­lo­mal­le. Hyvä hiih­to­ke­li ja sää on suo­si­nut lo­ma­lai­sia.

– On saa­tu hiih­tää ja las­kea mä­keä pien­ten kans­sa. Puh­taan val­koi­nen lumi peit­tää maat ja puut. Se on eri­lais­ta Ah­ve­nan­maa­han ver­rat­tu­na ja hy­vin kau­nis­ta kat­sel­la.

Tuo­kot läh­ti­vät seu­roi­hin kuul­lak­seen Ju­ma­lan sa­naa.

– Tääl­lä on läm­min hen­ki ja sama rak­kaus kuin meil­lä­kin siel­lä ko­ti­puo­les­sa.

Ah­ve­nan­maal­la on har­vak­sel­taan seu­ro­ja. Lä­he­tys­seu­ro­ja on nel­jä ker­taa vuo­des­sa, jo­ten lä­he­tys­seu­ra­toi­min­ta on tul­lut tu­tuk­si.

Teks­ti ja ku­vat: Pent­ti Ka­ri­la

Jul­kais­tu Sii­o­nin Lä­he­tys­leh­des­sä 3/2016

13.8.2020

Her­ra, sinä olet oi­ke­a­mie­li­nen, oi­ke­at ovat si­nun pää­tök­se­si. Ps. 119:137

Viikon kysymys