JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Merkityksellinen metsä

Puhutaan maasta ja taivaasta
21.3.2024 6.00

Juttua muokattu:

18.3. 11:29
2024031811295620240321060000
Hannu Heikkilä sanoo, että metsä on tarkoitettu ihmisen hyödynnettäväksi, koska Jumala antoi ihmisille käskyn viljellä ja varjella maata.

Hannu Heikkilä sanoo, että metsä on tarkoitettu ihmisen hyödynnettäväksi, koska Jumala antoi ihmisille käskyn viljellä ja varjella maata.

Kimmo Heikkilä

Hannu Heikkilä sanoo, että metsä on tarkoitettu ihmisen hyödynnettäväksi, koska Jumala antoi ihmisille käskyn viljellä ja varjella maata.

Hannu Heikkilä sanoo, että metsä on tarkoitettu ihmisen hyödynnettäväksi, koska Jumala antoi ihmisille käskyn viljellä ja varjella maata.

Kimmo Heikkilä

Kim­mo Heik­ki­lä

Yli­vies­ka­lai­sel­le Han­nu Heik­ki­läl­le met­sä on ol­lut ai­na mer­kit­tä­vä ym­pä­ris­tö. Maa­ta­lon poi­ka­na met­säs­sä ole­mi­nen ja siel­lä työs­ken­te­le­mi­nen tuli jo lap­suu­des­sa tu­tuk­si. Myö­hem­min met­säs­tä tuli hä­nel­le am­mat­ti. Met­sä­tek­ni­kon, sit­tem­min met­sä­ta­lou­sin­si­nöö­rin tut­kin­to an­toi mah­dol­li­suu­den vuo­si­kym­me­nien työ­u­raan.

Suu­rim­man osan työ­vuo­sis­taan Heik­ki­lä toi­mi met­sä­a­lan opet­ta­ja­na. Vie­lä ny­ky­ään­kin, jo an­sai­tuil­la elä­ke­päi­vil­lä, met­sä on hä­nel­le yhä yh­tä tär­keä.

– En­pä nyt jäl­keen­päin­kään osai­si aja­tel­la so­pi­vam­paa am­mat­tia, hän to­te­aa.

Heik­ki­läl­lä on omaa met­sää, jota hän hoi­taa har­ras­tuk­se­naan.

– Olen myös ha­lun­nut si­joit­taa met­sään. Pi­dän sitä var­sin var­ma­na si­joi­tus­koh­tee­na, vaik­ka mi­tään pi­ka­voit­to­ja siel­tä ei kyl­lä saa.


Ai­kai­sem­min met­sä­työt oli­vat Heik­ki­läl­le ym­pä­ri­vuo­tis­ta elä­mää uu­sia met­sä­am­mat­ti­lai­sia opet­ta­es­sa. Nyt am­ma­tis­ta on tul­lut hä­nel­le mie­lui­sa har­ras­tus.

– Syk­syi­sin puo­lu­koi­den poi­mi­mi­sen jäl­keen al­kaa mi­nun met­sä­työ­vai­hee­ni. Se kes­tää sii­hen as­ti, kun lumi al­kaa hait­taa­maan työs­ken­te­lyä. Ja pa­lau­tu­mis­päi­vi­ä­hän ny­ky­ään tar­vi­taan enem­män kuin en­nen, tuu­mii elä­ke­läi­nen.

Heik­ki­lä ker­too, et­tä van­hem­mi­ten luon­to­ar­vo­jen mer­ki­tys on ko­ros­tu­nut.

– On mu­ka­vaa, et­tä on voi­nut pit­kän ai­kaa seu­ra­ta met­sän kas­vua. Osaa olen kä­si­tel­lyt jo use­am­paan ker­taan ja seu­ran­nut uu­den kas­vun ih­met­tä. Nuo­rem­pa­na mie­les­sä oli­vat enem­män ta­lou­del­li­set ar­vot.

Hän ker­too, et­tä maa ja met­sä säi­ly­vät, kun nii­tä hoi­taa.

– Ja olem­me saa­neet kau­an ai­kaa omaan ta­loom­me läm­pö­e­ner­gi­an omas­ta met­säs­tä.


Met­sä­ta­lous on tuo­nut Suo­meen hy­vin­voin­tia ja sil­lä on tär­keä ase­ma vie­lä mei­dän­kin ai­ka­nam­me. Jär­ke­vä met­sien ta­lous­käyt­tö ei Heik­ki­län mie­les­tä vaa­ran­na met­sien suo­je­lua.

– Ju­ma­la an­toi ih­mi­sel­le teh­tä­vän vil­jel­lä ja var­jel­la maa­ta. Met­sä on si­ten tar­koi­tet­tu mei­dän hyö­dyn­net­tä­väk­sem­me. Tie­tys­ti on hyvä, et­tä met­sien suo­je­luun kiin­ni­te­tään huo­mi­o­ta, mut­ta se ei ole joko tai -asia. Jos vain suo­jel­laan, ei voi vil­jel­lä. Ja jos vain vil­jel­lään, ei koh­ta ole, mitä var­jel­la, ker­too Heik­ki­lä aja­tuk­sis­taan.

Hän ha­lu­aa omas­sa met­säs­sään­kin säi­lyt­tää luon­to­ar­vo­ja ja pyr­kiä mo­ni­puo­li­seen luon­to­ym­pä­ris­töön.

18.4.2024

Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Ps. 23:4

Viikon kysymys