JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Oikeutta hassuttelijalapsille

Puhutaan maasta ja taivaasta
12.1.2024 8.00

Juttua muokattu:

11.1. 12:30
2024011112305220240112080000
Väitöskirja on poikinut Tuula Steniukselle lisätöitä, kuten artikkelien kirjoittamista. Eläkkeellä oleva Stenius kertoo tekevänsä kaikkea, mikä huvittaa.

Väitöskirja on poikinut Tuula Steniukselle lisätöitä, kuten artikkelien kirjoittamista. Eläkkeellä oleva Stenius kertoo tekevänsä kaikkea, mikä huvittaa.

Kuva haastateltavalta

Väitöskirja on poikinut Tuula Steniukselle lisätöitä, kuten artikkelien kirjoittamista. Eläkkeellä oleva Stenius kertoo tekevänsä kaikkea, mikä huvittaa.

Väitöskirja on poikinut Tuula Steniukselle lisätöitä, kuten artikkelien kirjoittamista. Eläkkeellä oleva Stenius kertoo tekevänsä kaikkea, mikä huvittaa.

Kuva haastateltavalta

Kat­ri Iso­pah­ka­la

Jo­tain hyö­dyl­lis­tä voi­sin vie­lä teh­dä, poh­ti var­hais­kas­va­tuk­sen am­mat­ti­lai­nen Tuu­la Ste­nius elä­kei­än kyn­nyk­sel­lä kuu­ti­sen vuot­ta sit­ten. Poh­din­to­jen ja vai­heik­kaan työs­ken­te­lyn seu­rauk­se­na syn­tyi väi­tös­kir­ja Las­ten huu­mo­rin ra­ken­tu­mi­nen päi­vä­ko­dis­sa, ”Mua ki­kat­taa, kun mä teen jek­ku­ja”. Tut­ki­mus tar­kas­tet­tiin mar­ras­kuun lo­pul­la Hel­sin­gin yli­o­pis­tos­sa, ja se on he­rät­tä­nyt myön­teis­tä huo­mi­o­ta val­ta­kun­nan me­di­ois­sa.

Lem­pää­läi­nen Ste­nius läh­ti liik­keel­le lä­hes um­pi­han­ges­ta:

– Al­le kou­lui­käis­ten las­ten huu­mo­ria ei ole tut­kit­tu Suo­mes­sa. Se oli kiin­nos­ta­va läh­tö­koh­ta, sil­lä tie­toa piti al­kaa ha­kea kan­sain­vä­li­ses­tä kir­jal­li­suu­des­ta ja teh­dä oma tut­ki­mus.

Vi­de­oin­tia ja haas­tat­te­lu­ja

Ai­neis­toa Ste­nius ke­rä­si siel­tä, mis­sä al­le kou­lui­käi­set lap­set ovat kool­la eli päi­vä­ko­dis­ta. Hän vi­de­oi ja ha­vain­noi las­ten toi­min­taa. Myös päi­vä­ko­tien hen­ki­lö­kun­ta ja lä­hi­hoi­ta­ja­o­pis­ke­li­jat ke­rä­si­vät las­ten huu­mo­ri-il­mai­su­ja. Li­säk­si tut­ki­ja haas­tat­te­li kas­vat­ta­jia.

Ste­niuk­sen ta­voit­tee­na oli kat­soa huu­mo­ria las­ten nä­kö­kul­mas­ta ja täy­den­tää sitä ai­kuis­ten ha­vain­noil­la. Ai­neis­ton ke­ruu­ta ei­vät hel­pot­ta­neet tut­ki­mu­sa­jal­le osu­neet ko­ro­na­vuo­det ra­joit­tei­neen. Väi­tös­kir­jan te­ke­mi­nen ky­syi­kin mo­nen­lais­ta sin­nik­kyyt­tä eng­lan­nin­kie­len tai­to­jen ko­hen­ta­mi­ses­ta al­ka­en.

– Olin muu­ta­man ker­ran jos sii­nä vai­hees­sa, et­tä lo­pe­tan tä­män. Nämä fii­lik­set liit­tyi­vät lä­hin­nä asi­oi­den ete­ne­mi­sen hi­tau­teen, tie­teel­li­seen jul­kai­sup­ro­ses­siin ja sii­hen liit­ty­viin vai­hei­siin, yk­si­tyis­koh­tien tar­kas­ta­mi­seen kym­me­niä ker­to­ja ja vii­meis­te­lyn vii­meis­te­lyn vii­meis­te­lyyn.

Oi­val­lus­huu­mo­ri – las­ten laji

Pe­rik­si­an­ta­mat­to­muus pal­kit­tiin, väi­tös­kir­ja val­mis­tui ja Tuu­la Ste­nius koki teh­neen­sä mon­ta hy­vää löy­töä tut­ki­mus­työn­sä var­rel­la. Väi­tös­kir­ja osoit­taa, et­tä pien­ten las­ten huu­mo­ri on jos­sain mää­rin eri­lais­ta kuin ai­kuis­ten huu­mo­ri. Las­ten huu­mo­ris­sa on omat eri­tyis­piir­teen­sä, jois­ta yk­si on oi­val­ta­va huu­mo­ri.

– Sii­nä lap­si oi­val­taa jo­tain sel­lais­ta, jos­sa ai­kui­sen mie­les­tä on jo­tain ”fik­sua” tai oi­val­ta­vaa. Vä­hän sen tyyp­pis­tä kuin las­ten suus­ta -ju­tut ai­koi­naan Sii­o­nin ke­vääs­sä. Ne ovat ai­kuis­ten huu­mo­ria, ja nii­den osal­ta on tär­ke­ää, et­tä nau­re­taan lap­sen kans­sa ei­kä lap­sel­le.

Nau­ru­hoi­toa stres­siin

Yk­si tut­ki­muk­sen mu­ka­naan tuo­ma oi­val­lus oli se, et­tä jos las­ten huu­mo­ria on tar­jol­la, stres­saan­tu­neen ai­kui­sen kan­nat­tai­si hyö­dyn­tää sitä. Nau­ra­mi­nen li­sää mie­li­hy­vä­hor­mo­nien tuo­tan­toa, ja lap­set nau­ra­vat pal­jon enem­män kuin ai­kui­set.

– Jos vain yh­tään pi­tää lap­sis­ta, niin las­ten kans­sa saa en­dor­fii­ni­pii­kin, kun me­nee mu­kaan hei­dän hul­lu­tuk­siin­sa. Päi­vä­ko­dis­sa­kin voi­si ol­la to­sik­ko­va­paa huo­ne, jo­hon sai­si men­nä has­sut­te­le­maan. Sin­ne vain vä­sy­nyt ai­kui­nen: tut­ki­mus­ten mu­kaan nau­ra­mi­nen las­kee stres­si­hor­mo­ne­ja.

Häi­ri­köin­tiä vai huu­mo­ria?

Ste­nius va­lot­taa, et­tä lap­sen huu­mo­ri poh­jau­tuu sii­hen so­si­aa­li­seen ja kult­tuu­ri­seen taus­taan, jos­sa hän elää. Lap­si op­pii huu­mo­ria esi­mer­kik­si ka­ve­reil­ta, per­hees­tä, päi­vä­ko­dis­ta, me­di­as­ta ja las­ten­kir­jal­li­suu­des­ta.

– Huu­mo­ri on kai­kil­le lap­sil­le luon­tais­ta, ja sen tär­kein aja­tus on saa­da myön­tei­nen yh­teys toi­siin. Huu­mo­ri on lap­sen oi­keus, ja sil­lä on lap­sel­le mer­ki­tys­tä kas­vus­sa ja ke­hi­tyk­ses­sä.

Ste­niuk­sen mie­les­tä ai­kui­set voi­si­vat ol­la sal­li­vam­pia las­ten kes­ki­näi­sel­le huu­mo­ril­le ja lem­pe­äs­ti oh­ja­ta hei­tä sen käy­tös­sä.

– Toi­si­naan haas­teek­si tu­lee se, mi­ten ai­kui­set tul­kit­se­vat esi­mer­kik­si pal­jon huu­mo­ria käyt­tä­vän lap­sen toi­min­nan. On­ko se häi­ri­ö­tä vai voi­ma­va­ra?

Has­sut­te­lu­huo­neet kun­ni­aan!

Tuu­la Ste­nius pi­tää las­ten huu­mo­ria poh­jim­mil­taan hy­vän­tah­toi­se­na.

– Toi­von, et­tä has­sut­te­li­ja­lap­set saa­vat oi­keut­ta ja mah­dol­li­suu­den tuo­da iloa ym­pä­ril­leen. Toi­von, et­tä ai­kui­set al­kai­si­vat sal­lia sen, et­tä las­ten ää­net kuu­lu­vat kaik­ki­al­le, lap­set ovat osa mei­tä.

Ste­nius eh­dot­taa­kin päi­vä­ko­tei­hin has­sut­te­lu­huo­nei­ta. Hän toi­voo, et­tä nau­ra­mi­sen mer­ki­tys niin las­ten kuin ai­kuis­ten hy­vin­voin­nil­le ym­mär­re­tään ja ai­heen tut­ki­mi­nen jat­kuu.

Täl­lä vii­kol­la il­mes­ty­nees­sä leh­des­sä Ste­nius avaa myös sitä, mis­tä kiin­nos­tus tut­kia las­ten huu­mo­ria al­koi.

16.7.2024

Herra sanoi Moosekselle: ”Minä olen sinun isäsi Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala.” Silloin Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa. 2. Moos. 3:6

Viikon kysymys