JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

”On ilo palvella omalla vuorollaan”

Puhutaan maasta ja taivaasta
6.7.2024 6.00

Juttua muokattu:

5.7. 10:37
2024070510375320240706060000
– Ajatusten vaihtaminen tauoilla ja työn lomassa virkistää, toteaa Arja Vuorma ja muistuttaa, että Suviseurojen työvuoroissa voi saada uusia ystäviä ja tuttuja.

– Ajatusten vaihtaminen tauoilla ja työn lomassa virkistää, toteaa Arja Vuorma ja muistuttaa, että Suviseurojen työvuoroissa voi saada uusia ystäviä ja tuttuja.

Inkeri Heikkala

– Ajatusten vaihtaminen tauoilla ja työn lomassa virkistää, toteaa Arja Vuorma ja muistuttaa, että Suviseurojen työvuoroissa voi saada uusia ystäviä ja tuttuja.

– Ajatusten vaihtaminen tauoilla ja työn lomassa virkistää, toteaa Arja Vuorma ja muistuttaa, että Suviseurojen työvuoroissa voi saada uusia ystäviä ja tuttuja.

Inkeri Heikkala

In­ke­ri Heik­ka­la

Kem­pe­le­läi­nen Ar­ja Vuor­ma rii­suu huo­mi­o­lii­vi­ään seu­ra­myy­mä­län tau­ko­ti­las­sa. Ta­ka­na on 7,5 tun­nin hek­ti­nen kas­sa­vuo­ro. Kun as­te­lem­me ul­koil­man au­rin­gon­paah­tee­seen, myy­mä­län jat­ku­va hä­li­nä vaih­tuu seu­ra­ken­tän kai­ut­ti­mis­ta kuu­lu­vaan seu­ra­pu­hee­seen.

– Oli­pa kii­rei­nen, mut­ta mu­ka­va työ­vuo­ro, Vuor­ma sum­maa.

Hän ker­too, et­tä kas­sa­vuo­rot ovat hä­nel­le hy­vin tut­tu­ja ai­kai­sem­mis­ta Su­vi­seu­rois­ta, ihan edel­li­sel­tä ke­säl­tä­kin. Kaup­pa- ja kas­sa­hom­mat tu­li­vat tu­tuik­si jo lap­suu­den­ko­dis­ta ja van­hem­pien kaup­pa­liik­kees­tä. Sik­si­kin ne ovat mie­lui­sia edel­leen.

Vuor­ma poh­tii, mil­lai­nen on hyvä asi­a­kas. Se voi­si ol­la hy­myi­le­vä, eh­kä tyy­ty­väi­nen­kin. Mut­ta jos kaik­ki ei suju hy­vin, asi­ak­kaal­la on Vuor­man mu­kaan oi­keus ker­toa oma mie­li­pi­teen­sä ja an­taa ne­ga­tii­vis­ta­kin pa­lau­tet­ta.

– Mi­nus­ta tun­tuu, et­tä tääl­lä Su­vi­seu­rois­sa ei ole­kaan muu­ta kuin hy­viä asi­ak­kai­ta, tyy­ty­väi­siä ja iloi­sia. Kaik­kien kas­voil­ta pais­taa ilo, hän ihas­te­lee.

Tämä piir­re so­pii Vuor­man mie­les­tä myös työn­te­ki­jöi­hin.

– Työ­po­ruk­ka on mitä mah­ta­vin­ta, tyy­ty­väis­tä ja ilois­ta!

Myös muun­lai­set Su­vi­seu­ro­jen työ­vuo­rot ovat Vuor­mal­le tut­tu­ja. Pik­ku­lap­si­ai­ka­na hän ei eh­ti­nyt ole­maan pal­jon työ­vuo­rois­sa, mut­ta tun­tee kii­tol­li­suut­ta sii­tä, et­tä mies ha­lu­si sil­loin­kin an­taa hä­nel­le mah­dol­li­suuk­sia osal­lis­tua työ­hön. Nyt kun on ai­kaa, Vuor­ma tun­tee suur­ta iloa sii­tä, et­tä pää­see myy­mä­lä­vuo­roi­hin.

– Hyl­lyt­tä­mi­nen­kin oli­si mu­ka­vaa, jos ter­veys vie­lä an­tai­si sii­hen mah­dol­li­suu­den.

Su­vi­seu­ra­työ­vuo­roi­hin osal­lis­tu­mis­ta Vuor­ma suo­sit­te­lee kai­kil­le.

– Kun läh­tee yh­den ker­ran mu­kaan, ei mal­ta sen jäl­keen ol­la pois niis­tä, hän kan­nus­taa.

Työ­teh­tä­vis­sä syn­tyy oman työ­po­ru­kan kans­sa yh­tei­sen uu­ras­tuk­sen tuo­ma yh­tei­söl­li­syy­den tun­ne. Tau­ko­ti­lois­sa ju­tel­laan mu­ka­via ja vä­lis­sä sy­väl­li­sem­pi­ä­kin asi­oi­ta.

Kaik­ki Su­vi­seu­rois­sa tar­jol­la ole­vat työ­teh­tä­vät ovat tär­kei­tä ja ar­vok­kai­ta, ves­so­jen pe­su­kin. It­se­kin lap­si­per­heen ar­jen ko­ke­nee­na Vuor­ma toi­voo, et­tä pien­ten las­ten äi­dit ja isät­kin pää­si­si­vät vaih­ta­maan het­kek­si va­paal­le su­vi­seu­ra­työ­vuo­roon.

– Jo­kai­sen on ilo pal­vel­la omal­la vuo­rol­laan, kos­ka isot­seu­rat tar­vit­se­vat työn­te­ki­jöi­tä. Nii­den avul­la näi­tä pys­ty­tään jär­jes­tä­mään.

16.7.2024

Herra sanoi Moosekselle: ”Minä olen sinun isäsi Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala.” Silloin Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa. 2. Moos. 3:6

Viikon kysymys