JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Pettymyksen tunne kertoo tavoitellun asian tärkeydestä

Puhutaan maasta ja taivaasta
12.9.2023 14.30

Juttua muokattu:

12.9. 14:26
2023091214265420230912143000

SRK:n arkisto

SRK:n arkisto

Päi­vä­mies

Kou­lu­pai­kas­ta tuli il­moi­tus, et­tä pis­teet ei­vät ai­van riit­tä­neet si­sään­pää­syyn, lo­ma­reis­su pe­ruun­tui sai­ras­tu­mi­sen ta­kia, unel­mien työ­paik­ka jäi saa­mat­ta tai seu­rus­te­lu­kump­pa­ni ei ol­lut­kaan se oi­kea.

Jo­kai­nen koh­taa elä­män­sä ai­ka­na pet­ty­myk­siä. Jos­kus pet­ty­mys vä­hän kir­pai­see, jos­kus se voi tun­tua mel­kein maa­il­man­lo­pul­ta. Pet­ty­myk­sen tuo­mia tun­tei­ta ei kan­na­ta tu­kah­dut­taa, vaan ne on hyvä koh­da­ta ja niis­tä saa pu­hua ää­neen. Saa­mat­ta jää­nyt­tä kou­lu­paik­kaa tai seu­rus­te­lun lop­pu­mis­ta saa sur­ra. Suu­ret tun­teet ker­to­vat sii­tä, et­tä asia oli tär­keä.

Pit­kään jat­ku­va ala­ku­loi­suus ja su­re­mi­nen vie kui­ten­kin voi­mia ja hei­ken­tää hy­vin­voin­tia. Liik­ku­maan läh­te­mi­nen ja sel­lais­ten asi­oi­den te­ke­mi­nen, jois­ta naut­tii, ko­hot­taa kuin var­kain mie­li­a­laa. Kii­tol­li­suu­teen ja pie­niin­kin ilo­nai­hei­siin kes­kit­ty­mi­nen ir­rot­taa vä­hän ker­ral­laan pet­ty­myk­sen tun­tees­ta. Se mi­hin ajan ja aja­tuk­set suun­taa, voi­mis­tuu.

Kun pet­ty­myk­ses­tä on ku­lu­nut ai­kaa, voi miet­tiä, opet­ti­ko se it­sel­le jo­ta­kin. Eh­kä pet­ty­myk­sen tun­teen voi­ma näyt­ti, kuin­ka pal­jon asi­aa ha­lu­aa. Ken­ties se an­toi vain li­sää si­sua ja var­muut­ta sii­tä, et­tä ta­voit­te­lee omaa unel­maan­sa? Jos­kus taas voi huo­ma­ta, et­tä ky­sei­nen asia ei ol­lut­kaan it­seä var­ten, ja uu­si ovi avau­tuu.

Lo­pul­ta kaik­ki, niin pet­ty­myk­set kuin unel­mat­kin ovat Tai­vaan Isän kä­des­sä. Se­kin on suu­ri kii­tol­li­suu­den ai­he, et­tä saa heit­täy­tyä luot­ta­muk­seen.

Teks­tin taus­ta­na on käy­tet­ty mie­li.fi-verk­ko­si­vua.

Huo­men­na il­mes­ty­vä Päi­vä­mies ja Sii­o­nin Lä­he­tys­leh­ti kä­sit­te­lee unel­mia ja pet­ty­myk­siä.

19.7.2024

Herra on kuningas! Riemuitkoon maa, iloitkoot meren saaret ja rannat! Pilvi ja pimeys ympäröi häntä, hänen istuintaan kannattavat vanhurskaus ja oikeus. Ps. 97:1–2

Viikon kysymys