JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Pi­ha­su­vi­seu­roi­hin, jos Ju­ma­la suo

Puhutaan maasta ja taivaasta
4.6.2020 6.15

Juttua muokattu:

29.5. 15:41
2020052915414820200604061500

Koon­nut: Sirk­ka Leh­to

Kun Reis­jär­ven pel­loil­la pai­kan pääl­lä pi­det­tä­vät SRK:n Su­vi­seu­rat pe­ruun­tui­vat, al­koi moni per­he, suku ja ys­tä­vä­pii­ri suun­ni­tel­la seu­ro­jen viet­toa pie­nem­mäl­lä vä­ki­mää­räl­lä.

Kar­ja­lai­sen, Hau­ta­mä­en, Oja­jär­ven ja Ha­lo­sen per­hei­den suun­ni­tel­mat ovat eri­lai­set, mut­ta yh­teis­tä niil­le kai­kil­le on se, et­tä niis­sä ha­lu­taan py­säh­tyä Ju­ma­lan Sa­nan ää­rel­le – Ke­sä­seu­ra­ra­di­on kaut­ta kuu­lu­vat ihan oi­ke­at Su­vi­seu­rat.

Ju­ma­lan Sana on tär­kein

Kar­ja­lai­sen per­he Uu­rai­sil­ta on tä­hän men­nes­sä pääs­syt joka vuo­si ke­sän tär­keim­pään juh­laan. Kun pe­rin­tei­siä Su­vi­seu­ro­ja ei pys­tyt­ty tänä vuon­na jär­jes­tää, eh­dot­ti per­heen Timo-isä, et­tä voi­si­han sitä jär­jes­tää seu­rat omal­le pi­hal­le. Kes­kus­kent­tä on jo val­mii­na (kuva yl­lä).

– Meil­lä on pi­ha­pii­ris­sä pal­lo­kent­tä, jo­hon saa mu­ka­vas­ti vau­nut si­joi­tet­tua.

Timo Kar­ja­lai­nen eh­ti jo aloi­tel­la käy­tän­nön jär­jes­te­ly­jä: hän maa­la­si tyn­ny­reis­tä pi­ka­kah­vi­pis­teet (kuva al­la). Pu­het­ta on ol­lut myös sop­pa­ty­kis­tä.

– Mui­ta suun­ni­tel­mia ei vie­lä pal­jon ole, ker­too 15 lap­sen äi­ti Tii­na Kar­ja­lai­nen (kuva kan­nes­sa).

– Tär­kein­tä oli­si, et­tä sai­sim­me kaik­ki vir­voit­tua Ju­ma­lan sa­nan ää­res­sä – ul­koi­sis­ta puit­teis­ta ja poik­keu­so­lo­suh­teis­ta huo­li­mat­ta.

Lap­set pi­ti­vät Te­ams-suun­nit­te­lu­pa­la­ve­re­ja

Hau­ta­mä­en per­heen en­si ke­sän ”Tuo­hi­tien Su­vi­seu­rat” pi­de­tään mum­mu­las­sa Yli­vies­kas­sa. Hau­ta­mä­en vii­si las­ta ja 14 las­ten­las­ta ovat kaik­ki tu­los­sa mu­kaan. Seu­ra­vä­en mää­rä py­syy hy­vin al­le 50 hen­ki­lös­sä.

He­le­na Hau­ta­mä­ki ker­too, et­tä kent­tä­työt ovat kes­ken, mut­ta kai­ken pi­täi­si ol­la val­mii­na ju­han­nuk­seen men­nes­sä. Tuo­mo-puo­li­son vas­tuul­la ovat kent­tä­työt, mi­niä on pää­e­män­tä ja vas­taa ruo­ka­han­kin­nois­ta, ai­kui­set nai­set muun mu­as­sa sa­laat­ti­baa­ris­ta, kah­vis­ta, tar­joi­lus­ta ja en­si­a­vus­ta. Mie­hil­lä on muun mu­as­sa piz­za- ja gril­li­vas­tuu.

– Kai­kil­le ai­kui­sil­le on vä­hän vas­tuu­ta, ja niin toi­mi­mal­la kai­kil­la on vain vä­hän töi­tä. Minä tai­dan ol­la sih­tee­ri, tie­dot­ta­ja ja sii­voo­ja, ker­too He­le­na Hau­ta­mä­ki.

Ton­til­le mah­tu­vat asun­to­vau­nut. Kaik­ki nuk­ku­vat joko tel­tois­sa tai vau­nuis­sa. Suih­kut ja ves­sat ovat si­säl­lä. Gril­li ja ki­os­ki ovat lii­te­reis­sä, jää­te­lö­ki­os­ki ja myy­mä­lä au­to­tal­lis­sa.

– Her­kut mak­saa, oi­ke­at ruo­at mak­sa­vat van­hem­mat. Va­paa­sum­mai­nen kent­tä­mak­su ti­li­te­tään SRK:lle, ker­too He­le­na Hau­ta­mä­ki.

Lap­set ovat muo­dos­ta­neet työ­ryh­miä ja vas­taa­vat eri töis­tä. Ki­os­ki­vas­taa­vi­na ovat 10-vuo­ti­aat ty­töt ja juo­ma­vas­taa­vi­na yk­si 12-vuo­ti­as ja kak­si 8-vuo­ti­as­ta poi­kaa. Vä­hän van­hem­mat lap­set ovat joko ra­vin­to­la-, kah­vi- tai gril­li­puo­lel­la töis­sä.

– Las­ten kans­sa on pi­det­ty Te­ams-ko­kouk­sia, kun osa lap­sis­ta asuu Ja­nak­ka­las­sa ja Li­min­gas­sa.

Ser­kuk­set pi­ti­vät myös kes­ke­nään pa­la­ve­re­ja ja yh­des­sä päät­ti­vät muun mu­as­sa kark­ki­laa­dut ja hin­nat (kuva oi­ke­al­la).

Ra­vin­to­las­sa on oi­ke­at su­vis­ruu­at: ka­la­keit­toa, li­ha­keit­toa, riis­ta­keit­toa ja rii­si­puu­roa. Man­sik­ka­sop­paa kei­te­tään it­se. Yk­si pi­tää sa­laat­ti­baa­ria, ja tar­jol­la on myös ham­pu­ri­lai­sia ja mak­ka­raa gril­lis­tä.

– Säm­py­löi­tä ja pik­ku­piz­zo­ja pi­tää al­kaa koh­ta lei­po­maan pa­kas­tee­seen. Osa las­ten­lap­sis­ta esit­ti toi­veen, et­tä he tu­li­si­vat jo kes­ki­viik­ko­na, He­le­na Hau­ta­mä­ki nau­raa.

Mum­mo­lan toi­ve on, et­tä kaik­ki kuun­te­le­vat joka päi­vä vä­hin­tään yh­den pu­heen is­tu­en pai­koil­laan.

– Seu­rat kuu­luu vau­nu­jen ra­di­ois­ta, et­tei naa­pu­rit häi­riin­ny, ker­too He­le­na Hau­ta­mä­ki.

Vä­li­a­jal­la voi käy­dä pal­jus­sa ui­mas­sa tai tram­po­lii­nil­la pomp­pi­mas­sa.

Seu­rat ovat Ju­ma­lan va­ras­sa

Ala­jär­vel­lä asu­van Oja­jär­ven per­heen suun­ni­tel­mat riip­pu­vat sii­tä, ketä pää­see pai­kal­le ja mil­lai­set il­mat on. Su­vi­seu­ra­ra­ken­nel­mat on tar­koi­tus pi­tää pi­ha­pii­ris­sä koko kes­ki­ke­sän, kos­ka kaik­ki lap­set ja las­ten per­heet ei­vät vält­tä­mät­tä pää­se yh­tä­ai­kaa pai­kal­le.

– Meil­lä asuu ta­lon toi­ses­sa pääs­sä mi­nun van­hem­pa­ni, 83-vuo­ti­as äi­ti ja 85-vuo­ti­as isä. Ajat­te­lin, et­tä tämä voi­si ol­la heil­le­kin sel­lai­nen pi­ris­tys, kun ei­vät ole vuo­siin enää pääs­seet fyy­si­ses­ti läh­te­mään Su­vi­seu­roi­hin. Ja nyt on ol­lut tämä ka­ran­tee­ni­ai­ka, ker­too per­heen isä Jar­mo Oja­jär­vi.

– Kun tie­dän sen, mi­ten me ai­kui­set ja ai­van eri­tyi­ses­ti mei­dän pie­net las­ten­lap­set odot­ta­vat Su­vi­seu­ro­ja, aja­tus ”Mum­mo­lan Su­vi­seu­rois­ta” vain vah­vis­tui.

Oja­jär­vi to­te­aa, et­tä Su­vi­seu­rois­sa tär­kein­tä on Sa­nan kuu­le­mi­nen.

– Se on kui­ten­kin meil­le mo­nil­le myös se ke­sän ko­ho­koh­ta, mis­sä ta­va­taan tut­tu­ja ja lap­set saa­vat vä­hän hö­ve­lim­min herk­ku­ja.

Erää­nä päi­vä­nä Oja­jär­vel­le sit­ten tuli tun­ne, et­tä nyt ruu­tu­pa­pe­ria ja kynä esil­le ja suun­ni­tel­maa pa­pe­ril­le. Ja niin syn­tyi kent­tä­suun­ni­tel­ma ”Mum­mo­lan Su­vi­seu­rois­ta” (kuva kan­nes­sa).

”Mum­mo­lan Su­vi­seu­ro­jen” kes­ki­pis­te on iso­telt­ta, jon­ka vir­kaa hoi­taa iso pa­vil­jon­ki­telt­ta.

– Si­säl­le olen aja­tel­lut lait­taa pari pik­ku­telt­taa, jois­sa lap­set saa­vat leik­kiä ja tou­hu­ta. Telt­taan tu­lee kah­vit­te­lua yn­nä muu­ta var­ten pöy­tä ja tuo­le­ja, ja sit­ten oli aja­tus hank­kia lank­kua ja teh­dä oi­kein pari seu­ra­penk­kiä, niin kuin oi­ke­as­sa su­vi­seu­ra­tel­tas­sa kon­sa­naan, ker­too Oja­jär­vi.

– Etuo­saan telt­taa tu­lee jon­kun­lai­nen ”pu­hu­ja­ko­ro­ke”, ja sin­ne si­joi­tan kai­ut­ti­men, mikä tois­taa ver­kon ja ra­di­on kaut­ta tu­le­via net­ti­seu­ro­ja.

– Ja tot­ta­kai ison­tel­tan so­mis­ta­mi­nen kuu­luu asi­aan: mai­to­tonk­ka sin­ne ”pu­hu­ja­ko­rok­keen” lä­hel­le ja vaik­ka koi­vu­nok­sia sii­hen tai muu­ta sel­lais­ta.

Jos joku ha­lu­aa nuk­kua pik­ku­tel­tois­sa, se käy. Suu­rin osa nuk­kuu var­maan si­säl­lä ta­los­sa, mut­ta osa voi nuk­kua myös asun­to­vau­nus­sa, joka tu­lee ”asun­to­vau­nu­a­lu­eel­le”.

Ruo­ka tar­jo­taan si­säl­lä keit­ti­ös­sä, ja syö­dä voi vaik­ka ul­ko­na te­ras­seil­la.

– Lap­sil­le on aja­tus teh­dä jon­ku­lai­nen ki­os­kin ta­pai­nen, jos­ta voi os­taa kark­kia, sip­se­jä ja lim­saa. Ja jää­te­lön lauk­ku­myyn­ti­ä­kin suun­nit­te­lin, ker­too Jar­mo Oja­jär­vi.

– Suun­ni­tel­mat ovat ai­na kui­ten­kin vain suun­ni­tel­mia. Sil­lä aja­tuk­sel­la nä­mä­kin, et­tä jos Ju­ma­la suo.

Juh­la­port­ti ra­ken­tuu ur­ku­pil­leis­tä

Vaa­san Vä­häs­sä­ky­rös­sä, Ha­lo­sen mum­mu­las­sa (kuva kan­nes­sa), jos­sa asuu vie­lä kuu­si las­ta, on suun­nit­teil­la ko­ti­su­vi­seu­rat. Per­heen äi­ti ja mum­mu, Satu Ha­lo­nen, on työs­sään päi­vit­täin te­ke­mi­sis­sä ko­ro­na-tes­tat­ta­vien kans­sa, mut­ta hä­nen lo­man­sa al­kaa ke­sä­kuun alus­ta ja hän us­koo, et­tä on ko­ti­su­vi­seu­rat on mah­dol­lis­ta jär­jes­tää.

Satu Ha­lo­nen ker­too, et­tä nyt he ha­lu­a­vat ko­koon­tua per­heen ja ys­tä­vien kes­ken Ju­ma­lan sa­nan ää­reen. Suun­ni­tel­mat muo­tou­tu­vat vä­hi­tel­len.

– Naa­pu­rit ovat sen ver­ran etääl­lä, et­tei hai­tan­ne, vaik­ka olis kai­ut­ti­met pi­hal­la­kin, ker­too Satu Ha­lo­nen.

– Meil­lä on iso talo ja tont­ti. Sa­teel­la mah­dum­me hy­vin myös si­säl­le, kun ta­lon ete­lä­pää­dys­sä on iso tupa. Huo­ma­sin, et­tä ra­di­on kai­ut­ti­met ovat so­pi­vas­ti ik­ku­noi­den vie­res­sä, ja niis­sä myös pit­kät joh­dot. Ne voi hy­vin nos­taa ul­ko­puo­lel­le ja saa­da ää­ni kuu­lu­maan sin­ne.

Jor­ma-puo­li­so ti­la­si pi­haan lä­hei­sel­tä sa­hal­ta te­ras­si­lau­taa: ta­lon län­si­sei­näl­le on tar­koi­tus ra­ken­taa ta­lon mit­tai­nen te­ras­si. Sii­nä oli­si hyvä kuun­nel­la seu­ro­ja au­rin­gos­ta naut­tien.

– Lap­sil­le lai­tan ala­pi­hal­le ui­ma-al­taan. Tram­po­lii­ni siel­lä jo on, ker­too Satu Ha­lo­nen.

Las­ten te­ke­mä maja siir­re­tään met­sän reu­nas­ta ki­os­kik­si lä­hem­mäs seu­ra­kent­tää (kuva yl­lä). Ala­pi­hal­la on hy­vin ti­laa asun­to­vau­nuil­le ja tel­toil­le. Nuo­ti­o­paik­ka on myös.

– Apel­ta saa­duis­ta ur­ku­pil­leis­tä teem­me juh­la­por­tin pui­den vä­liin, iloit­see Ha­lo­nen (kuva yl­lä).

Kun ka­ran­tee­nin ai­ka­na ei lu­vat­tu ka­ve­rei­ta si­säl­le, Ha­lo­sen po­jat te­ki­vät van­han pe­rä­kär­ryn pääl­le trak­to­ril­la ve­det­tä­vän mö­kin. Si­säl­lä on la­mi­naat­ti­lat­tia, pa­ne­loi­dut sei­nät ja kat­to, pöy­tä ja pen­kit. Sii­tä tu­lee Tur­va­toi­mis­to (kuva al­la).

8.7.2020

Et­kö ym­mär­rä, et­tä Ju­ma­lan hy­vyys joh­taa si­nut kään­ty­mi­seen? Room. 2:4

Viikon kysymys