JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Puutarha-ala ei ole kaduttanut – kasvun ihme mykistää joka vuosi

Puhutaan maasta ja taivaasta
3.6.2023 7.05

Juttua muokattu:

1.6. 07:33
2023060107330120230603070500

Koko ikän­sä puu­tar­han­hoi­toa har­ras­ta­nut van­taa­lai­nen Lau­ri Jääs­ke­läi­nen on viet­tä­nyt lap­suu­ten­sa ja nuo­ruu­ten­sa maa­lais­ta­los­sa Nil­si­äl­lä vii­si­lap­si­ses­sa per­hees­sä.

– Ko­ti­ni si­jait­si kau­niil­la mä­el­lä, jos­ta oli hy­vät nä­kö­a­lat kol­meen eri pi­tä­jään Sii­lin­jär­vel­le, La­pin­lah­del­le ja Var­pais­jär­vel­le. Ko­ti­pel­lot oli­vat mä­ki­set ja ki­vi­set, mies ku­vai­lee ja pa­laa kou­lu­muis­toi­hin­sa:

– Kan­sa­kou­lus­sa ala­luok­kien opet­ta­ja yrit­ti teh­dä va­sen­kä­ti­ses­tä lap­ses­ta oi­ke­a­kä­tis­tä, mut­ta epä­on­nis­tui. Kol­man­nel­la luo­kal­la opet­ta­ja vaih­tui ja kou­lun­käyn­ti pää­si kun­nol­la al­kuun. Van­hem­mil­la ei ol­lut ai­kaa kan­nus­taa kou­lun­käyn­tiin. Isäl­lä oli aja­tus teh­dä po­jis­ta maan­vil­je­li­jöi­tä.

Ki­vis­tä tai­det­ta

Ar­mei­jan jäl­keen Jääs­ke­läi­sen mie­les­sä oli po­lii­sin tai puu­tar­hu­rin am­mat­ti.

– Hain van­gin­var­ti­ja­kurs­sil­le ja puu­tar­ha­kou­luun. Pää­dyin puu­tar­ha-alal­le, en­kä ole ka­tu­nut. Puu­tar­ha­kou­lus­sa oli pä­te­vä opet­ta­ja, joka sai mi­nut in­nos­tu­maan alas­ta. Mi­nul­le tuli val­ta­va tie­don­ja­no. Puu­tar­ha­kou­lun jäl­keen pää­sin myö­hem­min har­joit­te­lu­jen jäl­keen opis­ke­le­maan Le­paal­le puu­tar­hu­rik­si ja puu­tar­ha­tek­ni­kok­si.

Aluk­si Jääs­ke­läi­nen työs­ken­te­li kas­vi­huo­ne­puu­tar­hu­ri­na ja sen jäl­keen vi­her­ra­ken­nus­töis­sä. Jat­ko­kou­lu­tus­ten jäl­keen uu­si työ­paik­ka löy­tyi Van­taal­ta.

– Pää­sin Van­taan kau­pun­gin pal­ve­luk­seen vuon­na 1973. Työ­tä riit­ti 38 vuot­ta, eläk­keel­le jää­mi­seen saak­ka. Jo­kai­ses­sa työs­sä on aloi­tet­ta­va ai­van kuin alus­ta. Vaik­ka mi­nua siir­ret­tiin or­ga­ni­saa­ti­o­muu­tos­ten vuok­si toi­siin teh­tä­viin, lop­pu­jen lo­puk­si asi­at koi­tui­vat par­haak­se­ni, Jääs­ke­läi­nen to­te­aa.

Kas­vun ih­me my­kis­tää puu­tar­hu­rin joka vuo­si.

– Pie­nen sil­mun si­säl­lä on uut­ta elä­mää. Esi­mer­kik­si ome­na­puun sil­muis­ta tu­lee kuk­kia, sit­ten raa­ki­lei­ta ja lo­pul­ta ome­noi­ta, Jääs­ke­läi­nen ha­vain­nol­lis­taa ja ker­too, et­tä vuo­sien ai­ka­na per­heen ko­din tont­ti on muut­tu­nut pal­jon.

– Lap­suu­den ki­vi­sil­tä pel­loil­ta ki­vien ke­ruu oli il­mei­ses­ti mie­luis­ta, kos­ka olen ke­rän­nyt kaik­ki ki­vet ny­kyi­sen ko­tim­me pi­hal­ta tal­teen ja ra­ken­nel­lut niis­tä ki­vi­puu­tar­han, ki­vi­lin­nan, suih­ku­kai­von ja ve­si­pu­touk­sen.

”Tun­tui, et­tä läh­tö on lä­hel­lä”

Jääs­ke­läi­nen on teh­nyt tai­det­ta nuo­res­ta as­ti. Hän ko­kee tai­teen ole­van Ju­ma­lan hä­nel­le an­ta­ma lah­ja.

– Jo en­nen kan­sa­kou­lua muis­tan raa­pus­ta­nee­ni kyn­nel­lä ko­ti­ni jäi­siin ik­ku­noi­hin piir­rok­sia ja pyy­tä­nee­ni äi­tiä kat­so­maan. Tuol­loin ei ol­lut var­si­nais­ta pii­rus­tus­pa­pe­ria ja kaup­pa­os­tos­ten rus­ke­at pa­pe­rit ei­vät mi­nul­le kel­van­neet, Jääs­ke­läi­nen hy­myi­lee ja jat­kaa:

– 15-vuo­ti­aa­na tein en­sim­mäi­sen puu­veis­tok­sen. Myö­hem­min aloin maa­la­ta vesi- ja öl­jy­vä­reil­lä ja teh­dä kip­si­veis­tok­sia. Vä­lil­lä oli pit­ki­ä­kin tau­ko­ja tai­teen te­ke­mi­ses­sä.

Tai­teen ja puu­tar­han­hoi­don li­säk­si Jääs­ke­läi­nen har­ras­taa luon­nos­sa sa­moi­lua, va­lo­ku­vaus­ta, lu­ke­mis­ta ja mat­kai­lua. Poik­keu­sai­ka­na Jääs­ke­läi­sel­lä he­rä­si in­nos­tus teh­dä kes­ke­ne­räi­siä töi­tä val­miik­si.

Syk­syl­lä 2021 Jääs­ke­läi­sen sai­ras­tu­mi­nen kah­teen eri syö­pään kos­ket­ti koko per­het­tä ja ys­tä­vä­pii­riä. Hän pää­si no­pe­as­ti leik­kauk­siin ja hoi­toi­hin. Syö­pä­o­sas­tol­la käyn­nit tu­li­vat tu­tuik­si.

– Kah­dek­saan kuu­kau­teen en voi­nut käy­dä seu­rois­sa, Jääs­ke­läi­nen to­te­aa ja ker­too, mi­ten noin vuo­si sit­ten hä­nen kun­ton­sa oli hei­ken­ty­nyt huo­mat­ta­vas­ti.

– Mi­nus­ta tun­tui, et­tä läh­tö on lä­hel­lä. Tuol­loin soi­tin erääl­le tu­tul­le pap­pis­vel­jel­le ja pyy­sin hän­tä siu­naa­maan mi­nut, jos läh­tö­kel­lo­ni soi­vat. Hän lu­pa­si.

Kun ys­tä­vät kuu­li­vat Jääs­ke­läi­sen sai­ras­tu­neen, he muis­ti­vat ru­kouk­sin.

– Lap­sen­lap­sem­me ker­toi, et­tä he­kin ru­koi­li­vat, et­tä Tai­vaan Isä pa­ran­tai­si pa­pan ter­veek­si. Olen kii­tol­li­nen per­heel­le ja ys­tä­vil­le, hän to­te­aa.

– Syö­pä­o­sas­ton lää­kä­ri ky­syi mi­nul­ta työs­tä ja har­ras­tuk­sis­ta. Ker­roin hä­nel­le aja­tuk­ses­ta pi­tää näyt­te­ly. Hän kan­nus­ti asi­as­sa ja to­te­si, et­tä sil­loin oli­si muu­ta­kin aja­tel­ta­vaa kuin syö­pä. Tai­de­näyt­te­ly jär­jes­tyi pi­det­tä­väk­si Lo­pen Su­vi­seu­ro­jen jäl­keen hy­vien kul­ku­yh­teyk­sien var­rel­le Van­taan Tik­ku­ri­laan, ter­veh­ty­nyt Jääs­ke­läi­nen iloit­see.

Har­hai­le­va löy­si aar­teen

Lau­ri Jääs­ke­läi­sen elä­mäs­sä ta­pah­tui suu­ri muu­tos 27-vuo­ti­aa­na. Ju­ma­la oh­ja­si har­hai­le­van nuo­ren mie­hen val­ta­kun­taan­sa, ja tämä sai pa­ran­nuk­sen ar­mon. Ju­ma­la käyt­ti vä­li­kap­pa­lee­na us­ko­vais­ta mies­tä, joka pyy­si Jääs­ke­läi­sen seu­roi­hin.

– Ju­ma­lan val­ta­kun­ta an­taa pal­jon, kun pää­see osal­lis­tu­maan toi­min­taan ja sa­mal­la tu­tus­tuu us­ko­vai­siin. Us­ko­vai­sen puo­li­son mer­ki­tys on suu­ri, ja myös lap­set ovat tai­vaan lah­jaa, Jääs­ke­läi­nen poh­tii.

Jääs­ke­läi­nen on kii­tol­li­nen Tai­vaan Isäl­le, et­tä hän ko­et­te­li sai­rau­del­la. On tär­ke­ää, et­tä us­ko ja mää­rän­pää nä­ky­vät kal­leim­pa­na.

– Lem­pi­lau­lu­ni on Toi­ni Hy­vä­ri­sen sa­noit­ta­ma Sii­o­nin lau­lu 295: Ovat syn­ti­ni an­teek­si suu­ret. Ju­ma­lan val­ta­kun­ta on aar­re maan pääl­lä ja ker­ran tai­vaas­sa.

29.9.2023

Herra, minun Jumalani, sinua minä kiitän koko sydämestäni, iäti minä kunnioitan nimeäsi. Sinun hyvyytesi on suuri, sinä nostit minut tuonelan syvyyksistä. Ps. 86:12–13

Viikon kysymys