JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Suuria seuroja järjestämässä: Paineensietokyky koetuksella

Puhutaan maasta ja taivaasta
13.11.2023 12.30

Juttua muokattu:

13.11. 12:27
2023111312274920231113123000
Lea Peltokangas vastaa päivätyönään Alajärven suurimman ala-asteen, 500 oppilaan ruokahuollosta.

Lea Peltokangas vastaa päivätyönään Alajärven suurimman ala-asteen, 500 oppilaan ruokahuollosta.

Mauri Penninkangas

Lea Peltokangas vastaa päivätyönään Alajärven suurimman ala-asteen, 500 oppilaan ruokahuollosta.

Lea Peltokangas vastaa päivätyönään Alajärven suurimman ala-asteen, 500 oppilaan ruokahuollosta.

Mauri Penninkangas

Kaa­ri­na Höy­kin­pu­ro

Kun seu­ra­vä­ki jo­not­taa ja ko­ko­aa tar­jot­ti­mel­leen her­kul­li­sel­ta tuok­su­vaa keit­toa ke­sä­seu­rois­sa, on moni hen­ki­lö teh­nyt eri­lai­sia työ­vuo­ro­ja, jot­ta tuo ruo­kai­lu­het­ki oli­si mah­dol­li­sim­man hy­vin toi­mi­va, ra­vit­se­va ja miel­lyt­tä­vä.

Yk­si ruo­ka­huol­lon toi­mi­vuu­des­ta huo­leh­ti­ja on ala­jär­ve­läi­nen Lea Pel­to­kan­gas. Hän on muu­ta­man vuo­den toi­mi­nut pää­e­män­nän vas­tuu­teh­tä­väs­sä Ala­jär­ven Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen seu­ra­or­ga­ni­saa­ti­os­sa. Var­sin­kin ke­sä­seu­ro­jen jär­jes­tä­mi­nen vaa­tii taus­ta­työ­tä en­nen seu­ro­ja ja nii­den ai­ka­na.

– Ke­sä­seu­ro­ja var­ten ko­koon­nu­taan jo hy­vis­sä ajoin tal­vel­la suun­nit­te­le­maan, mitä ti­la­taan, mitä tar­jo­taan ja mää­ri­tel­lään ra­vin­to­la­ka­tok­sen ja gril­lin au­ki­o­lo­a­jat.

It­se seu­ro­jen ai­ka­na tu­lee ol­la toi­mi­va tie­don­vä­li­tys mo­neen suun­taan, kos­ka koko ajan ta­pah­tuu. Pää­e­män­tä kan­taa vas­tuun keit­tä­mi­ses­tä, huo­leh­tii sitä en­nen tar­vik­kei­ta tar­vit­ta­vat mää­rät ja seu­raa me­nek­kiä.

– Työ vaa­tii pai­neen­sie­to­ky­kyä eri­tyis­ti­lan­teis­sa, joi­ta sää ai­heut­taa kent­tä­o­lo­suh­teis­sa ruo­kai­lus­sa. Pää­tök­siä pi­tää pys­tyä täl­löin te­ke­mään no­pe­as­ti­kin – esi­mer­kik­si, et­tä kei­te­tään­kö heti vaik­ka­pa 100 lit­raa vai riit­täi­si­kö jo kei­tet­ty, kos­ka hä­vik­ki­ä­kään ei sai­si tul­la, Pel­to­kan­gas ker­too.

Täl­lai­nen ti­lan­ne oli Ala­jär­ven maa­kun­nal­li­sis­sa seu­rois­sa ku­lu­nee­na ke­sä­nä, kun per­jan­tai­na ja lau­an­tai­na sa­toi tau­ko­a­mat­ta. Kent­tä oli lä­hes tyh­jä vä­es­tä. Toi­mi­kun­ta ko­koon­tui kes­kus­te­le­maan, mitä teh­dään, jos ruo­kaa jää val­ta­vat mää­rät.

– Jos­sain vai­hees­sa sit­ten lit­ra­myyn­ti vil­kas­tui, seu­ra­vä­ki haki ta­val­lis­ta isom­mil­la as­ti­oil­la per­heil­leen vau­nuil­le keit­to­ja. Myös ky­lä­läi­set tu­li­vat os­ta­maan mau­kas­ta seu­ra­ruo­kaa, Pel­to­kan­gas muis­te­lee.

Näin saa­tiin ko­kea, et­tä yh­des­sä tätä Sii­o­nin työ­tä teh­dään. Sun­nun­tain kau­nis pou­ta­päi­vä pe­las­ti lo­pul­ta emän­nän ja mui­den toi­mi­kun­tien huo­let.

23.5.2024

Armolahjoja on monenlaisia, mutta Henki on sama. Myös palvelutehtäviä on monenlaisia, mutta Herra on sama. 1. Kor. 12:4–5

Viikon kysymys