JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Vanhusten lepopaikalla keho lepää ja mieli virkistyy

Puhutaan maasta ja taivaasta
7.7.2024 6.00

Juttua muokattu:

5.7. 10:11
2024070510112720240707060000
Ritva Taivalkoski nautti Suviseuroissa työstään vanhusten kanssa.

Ritva Taivalkoski nautti Suviseuroissa työstään vanhusten kanssa.

Aulikki Piirainen

Ritva Taivalkoski nautti Suviseuroissa työstään vanhusten kanssa.

Ritva Taivalkoski nautti Suviseuroissa työstään vanhusten kanssa.

Aulikki Piirainen

As­tun van­hus­ten le­po­paik­kaan si­säl­le ja ha­mui­len kat­seel­la­ni mah­dol­li­sia haas­ta­tel­ta­via. Tämä on­kin teh­tä­vä­ni vai­kein ras­ti – kuka suos­tuu leh­ti­jut­tuun. Mo­nia tun­nen kas­vois­ta. Mo­nia ha­lu­ai­sin ju­tut­taa. Eräs­tä ko­ti­sii­o­nis­ta­ni tut­tua mies­tä haas­ta­tel­laan seu­ra­ra­di­oon.

Val­ta­va po­ri­na täyt­tää tel­tan. Tai­ta­vat kaik­ki ol­la tut­tu­ja kes­ke­nään. Ih­met­te­len le­po­tel­tan kuu­muut­ta. Kuin­ka tääl­lä jak­saa ol­la? Ken­täl­lä sen­tään käy tuu­len­vi­ri, joka vii­len­tää oloa.

Halu sa­nan­kuu­loon

Kol­me nais­ta is­tuu vie­rek­käi­sis­sä tuo­leis­sa ja pää­tän ko­keil­la on­ne­a­ni. Ys­tä­vyk­set suos­tu­vat! 80-vuo­ti­as Rit­va Kor­te­sal­mi, 73-vuo­ti­as An­ne­li Sääs­ki­lah­ti ja 78-vuo­ti­as Rau­ha Ho­lap­pa ovat tul­leet seu­roi­hin Ra­nu­al­ta. Kul­je­tus on jär­jes­ty­nyt ro­va­nie­me­läis­ten yh­teis­kul­je­tuk­sel­la. Ra­nu­al­ta on läh­det­ty aa­mul­la puo­li yh­dek­sän ja pa­luu­kyy­ti start­taa seit­se­mäl­tä.

Nai­set ovat ol­leet ava­jai­sis­sa ja tul­leet le­väh­tä­mään van­hus­ten le­po­paik­kaan.

– Olen käyt­tä­nyt le­po­pai­kan pal­ve­lu­ja nuo­rem­pa­na sai­rau­den ta­kia, ker­too Kor­te­sal­mi.

Sääs­ki­lah­ti ker­too le­puut­ta­van­sa sel­kään­sä.

Ho­lap­pa sa­noo käy­neen­sä le­po­pai­kas­sa eh­kä kol­mis­sa Su­vi­seu­rois­sa.

– Sel­kä ja ja­lat ovat huo­not ja hui­maa, hän sel­ven­tää.

Kui­ten­kin nai­sil­la on vai­vois­ta huo­li­mat­ta ol­lut halu läh­teä sa­nan­kuu­loon.

Haas­tat­te­lun kes­keyt­tää Sääs­ki­lah­den kän­nyk­kään tul­lut muis­tu­tus työ­vuo­ros­ta. Rie­mas­tun, et­tä vie­lä­kö hän osal­lis­tuu tal­koo­työ­hön. Ei hän toki tie­dä työ­vuo­roa va­ran­neen­sa. Päh­käi­lem­me asi­aa po­ru­kal­la to­vin ja pää­dym­me sii­hen, et­tä vies­ti on tul­lut vää­rään nu­me­roon.

”Kyl­lä sitä jak­saa”

Ky­se­len haas­ta­tel­ta­vil­ta­ni, mi­ten he jak­sa­vat ol­la kuu­mis­sa kent­tä­o­lois­sa il­taan as­ti.

– Kyl­lä sitä jak­saa, kun vä­lil­lä syö­pi. Me käy­dään pu­hu­jien ruo­ka­las­sa ate­ri­al­la. Se huo­no puo­li täs­sä on, et­tä pu­hei­ta tääl­lä ei kuu­le. On sen ver­ran me­lua, tii­vis­tää Kor­te­sal­mi.

Nai­set ovat ol­leet use­as­ti mat­ka­toi­mis­ton jär­jes­tä­mäl­lä täy­den pal­ve­lun su­vi­seu­ra­mat­kal­la. Kau­ha­van Su­vi­seu­rois­sa he viet­ti­vät yh­den hel­tei­sen päi­vän ma­ja­pai­kas­saan ja kuun­te­li­vat yh­des­sä seu­ra­ra­di­o­ta.

– On meil­lä jos­kus vuok­ra­vau­nu ol­lut. Ker­ran käy­tiin tak­sil­la Su­vi­seu­rois­sa. Pit­kän mat­kan ta­kia olen jos­kus jää­nyt pois, muis­te­lee Ho­lap­pa.

Suun­ni­tel­mia en­si ke­sän Lo­pen mat­kal­le on va­ro­vas­ti teh­ty.

Puo­li­tois­ta tun­tia ker­ral­laan

Rit­va Tai­val­kos­ki on ter­vey­den­huol­to­toi­mi­kun­nan jä­sen vas­tuu­a­lu­ee­naan van­huk­set.

Van­hus­ten le­po­paik­ka on tar­koi­tet­tu ter­veil­le van­huk­sil­le ja lii­kun­ta­es­tei­sil­le ti­la­päis­tä le­poa var­ten. Tar­tun­ta­tau­te­ja sai­ras­ta­vat oh­ja­taan ma­ja­paik­kaan­sa tai ko­tiin sai­ras­ta­maan, taus­toit­taa Tai­val­kos­ki.

Paik­ko­ja le­po­pai­kal­la on 83 hen­ki­löl­le. Mak­si­mi­mää­rä tu­lee tur­va­toi­mis­ton oh­jeis­tuk­ses­ta. Le­po­pai­kal­la voi ol­la ker­ral­laan puo­li­tois­ta tun­tia täyt­tö­ti­lan­ne huo­mi­oon ot­ta­en.

– Toi­min­taa on työs­tet­ty kak­si vuot­ta. Tuki on ol­lut hy­vää ja olen saa­nut luo­tet­ta­vat työn­te­ki­jät. On ol­lut ai­kaa rau­has­sa miet­tiä ja suun­ni­tel­la työ­tä, kiit­te­lee Tai­val­kos­ki.

– Han­ka­lin­ta on, et­tä kun työn on juu­ri op­pi­nut, ovat seu­rat ohi, hän jat­kaa pil­ke sil­mä­kul­mas­sa.

Tai­val­kos­ki sil­min­näh­den naut­tii työs­tään.

– Tyk­kään po­ris­ta ih­mis­ten kans­sa.

Yk­si ke­hit­tä­mis­koh­de Tai­val­kos­ken mie­leen on ko­ke­muk­sen mu­ka­na tul­lut.

– Ves­so­ja sai­si enem­män ol­la siel­lä mis­sä ih­mi­set­kin ovat, eli kes­kus­ken­täl­lä.

Lem­pe­ää koh­taa­mis­ta

Jään vie­lä seu­raa­maan le­po­pis­teen elä­mää. Pa­nen mer­kil­le työn­te­ki­jöi­den ys­tä­väl­li­syy­den. He neu­vo­vat in­va-WC:n pai­kan. Ke­hot­ta­vat yli­a­jal­la ole­via siir­ty­mään le­po­pai­kan ul­ko­puo­lel­la ole­vil­le pen­keil­le. Ne ovat vie­lä var­jos­sa. Seu­ra­telt­taan­kin voi men­nä tuo­leil­le is­tu­maan. Kun telt­ta täyt­tyy, he pyy­tä­vät omai­sia siir­ty­mään ul­ko­puo­lel­le odot­ta­maan.

Ovel­le il­mes­tyy­kin koh­ta lap­pu: täyn­nä.

Mo­nen­lais­ta avun­tar­vit­si­jaa, joi­ta tar­vit­see lem­pe­äs­ti ja ys­tä­väl­li­ses­ti koh­da­ta, il­mes­tyy ovel­le.

16.7.2024

Herra sanoi Moosekselle: ”Minä olen sinun isäsi Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala.” Silloin Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa. 2. Moos. 3:6

Viikon kysymys