JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Virsiveteraanit ja poika – virsikisan voittajat

Säkkinen Heli
Puhutaan maasta ja taivaasta
3.6.2016 12.42

Juttua muokattu:

1.1. 23:32
2020010123323820160603124200

KUVA: MERVI PäIVäRINTA

KUVA: MERVI PäIVäRINTA

Ou­lus­sa jär­jes­tet­tiin tou­ko­kuus­sa Kai­ken kan­san vir­si­vi­sa, jon­ka voit­ti ryh­mä ni­mel­tään Vir­si­ve­te­raa­nit ja poi­ka. Poh­jois-Poh­jan­maan kirk­ko­mu­siik­ki­pii­riä edus­ta­nee­seen ryh­mään kuu­lui­vat Mart­ti Ti­hi­nen (ku­vas­sa vas.), Teu­vo Päk­ki­lä, Rau­no Kin­nu­nen ja Leo Ti­hi­nen.

– Tiuk­ka kisa oli Muo­ni­on tyt­tö­jen kans­sa, en kyl­lä tie­dä mi­hin se rat­ke­si, Päk­ki­lä miet­tii yh­den pis­teen erol­la tul­lut­ta voit­toa.

Suo­men Kirk­ko­mu­siik­ki­lii­ton jär­jes­tä­män vir­si­ki­san ta­voit­tee­na on kan­nus­taa suo­ma­lai­sia lau­la­maan vir­siä ja tu­tus­tu­maan vir­si­pe­rin­tee­seen. Kil­pai­lus­sa ky­syt­tiin mo­nen­lais­ta yleis­tä tun­te­mus­ta vir­sis­tä hy­vin yk­si­tyis­koh­tai­ses­ti­kin. Jouk­ku­ei­den piti myös hal­li­ta mu­siik­ki­ar­voi­tuk­sia, vir­sien syn­ty­his­to­ri­aa ja nu­me­ro­tie­to­ja.

– Hy­väk­syim­me vas­tauk­set ai­na yh­des­sä. Vaik­ka lau­lu­tai­to ei ol­lut tär­kein­tä, meil­lä lau­la­mi­nen­kin on koh­tuul­li­sen hy­vin hal­lin­nas­sa, Päk­ki­lä to­te­aa.

Koko jouk­ku­eel­la on taus­tal­laan vah­va vir­si­pe­rin­ne. Teu­vo Päk­ki­läl­le suu­ri osa vir­sis­tä on tut­tu­ja seu­rois­ta. Hä­nel­le kil­pai­lun haas­ta­vim­mat vir­ret oli­vat vir­si­kir­jan ju­ma­lan­pal­ve­lus­liit­tees­tä, jon­ka lau­lu­ja lau­le­taan har­vem­min.

Vir­si­ve­te­raa­nien ja po­jan en­sim­mäi­nen ko­koon­tu­mi­nen pi­det­tiin Mart­ti Ti­hi­sen mö­kil­lä kol­mi­sen vuot­ta sit­ten. Sa­vu­sau­nas­sa kyl­pe­mi­sen jäl­keen mie­het lau­loi­vat läpi 60 virt­tä ja sai­vat tun­tu­maa sii­hen, mitä tu­le­man pi­tää. Tuon ke­säil­lan jäl­keen on pi­det­ty mo­nia pit­kiä har­joi­tu­sil­to­ja, jois­sa on lau­let­tu vir­siä ja tes­tat­tu vir­si­tie­tä­mys­tä.

– On tu­tus­tut­tu vir­siin ja nii­den te­ki­jöi­hin ja taus­toi­hin ja pän­tät­ty nii­tä pää­hän. Ai­ka pal­jon se vaa­ti. Jouk­ku­ees­sa on se hyvä puo­li, et­tä yk­si muis­taa yh­den asi­an ja toi­nen toi­sen. Meil­lä täl­lä­kin ker­taa nuo­rim­mat eli Rau­no ja Leo oli­vat pa­rem­pi­muis­ti­sia, Päk­ki­lä sa­noo ja viit­taa en­sim­mäi­sen, vuo­den 2014, vir­si­ki­san voit­toon.

Ve­te­raa­nien ja po­jan on tar­koi­tus jat­kaa vir­sien lau­la­mis­ta sa­mal­la po­ru­kal­la tu­le­vai­suu­des­sa­kin.

26.5.2022

Tämä Jeesus, joka otettiin teidän luotanne taivaaseen, tulee kerran takaisin, samalla tavoin kuin näitte hänen taivaaseen menevän. Ap. t. 1:11

Viikon kysymys