JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Sana sunnuntaiksi

Her­ra on elä­vien Ju­ma­la

Päivämies
Sana sunnuntaiksi
11.11.2018 7.00

Juttua muokattu:

31.12. 09:28
2019123109283020181111070000

On­ko ylös­nou­se­mus­ta vai päät­tyy­kö kaik­ki kuo­le­maan? On­ko kuo­le­man jäl­keen enää mi­tään? Kun ih­mi­nen on hau­dat­tu, sii­nä­kö on kaik­ki?

Sun­nun­tain evan­ke­liu­mi­teks­tis­sä pu­hu­taan sad­du­keuk­sis­ta, jot­ka ajat­te­li­vat, et­tä sii­nä on kaik­ki. Sad­du­keuk­set edus­ti­vat kor­ke­am­paa pa­pis­toa. He pi­täy­tyi­vät vain vii­teen Moo­sek­sen kir­jaan ei­vät­kä tun­nus­ta­neet Ju­ma­lan myö­hem­pää il­moi­tus­ta.

Tun­net­tua oli, et­tä he ei­vät us­ko­neet en­ke­lei­hin ei­vät­kä odot­ta­neet vii­meis­tä tuo­mi­o­ta tai us­ko­neet ylös­nou­se­muk­seen. Hei­dän mu­kaan­sa elä­mä päät­tyi kuo­le­maan. Sen jäl­keen ei ole enää mi­tään. Näin siis ajat­te­li kan­san us­kon­nol­li­sek­si opet­ta­jak­si ase­tet­tu pa­pis­to!

Tun­tuu omi­tui­sel­ta, et­tä ylös­nou­se­muk­sen kiel­tä­nei­nä he kui­ten­kin esit­tä­vät Jee­suk­sel­le ky­sy­myk­sen, joka liit­tyy ylös­nou­se­muk­sen jäl­kei­seen ai­kaan. Oli­ko heil­lä kui­ten­kin epäi­lys, et­tä ylös­nou­se­mus oli­si sit­ten­kin tot­ta? Vai oli­ko ky­sy­myk­sen ta­ka­na Jee­suk­sen ope­tuk­sen mi­tä­töin­ti ja nau­ru­na­lai­sek­si saat­ta­mi­nen? Hei­dän tar­koi­tuk­sen­sa ei käy il­mi ky­sy­mys­ti­lan­tees­ta, mut­ta hei­dän muus­ta toi­min­nas­taan pää­tel­len taus­tal­la oli to­den­nä­köi­ses­ti tämä vii­mek­si mai­nit­tu.

Tai­vaas­sa en­ke­lien kal­tai­si­na

Moo­sek­sen lais­sa oli sää­dös, jon­ka mu­kaan mie­hen tuli ot­taa puo­li­sok­seen vel­jen­sä vai­mo, jos tämä oli jää­nyt les­kek­si lap­set­to­ma­na. Tä­män mää­räyk­sen tar­koi­tuk­se­na oli var­mis­taa, et­tä lap­set­to­ma­na kuol­leen vel­jen suku ei sam­mui­si. Uu­den avi­o­lii­ton en­sim­mäis­tä poi­kaa pi­det­täi­siin kuol­leen vel­jen lap­se­na.

Evan­ke­liu­mi­koh­das­sa sad­du­keuk­set ky­sy­vät, mi­ten käy sel­lai­ses­sa ti­lan­tees­sa, jos nai­nen kuo­lee lap­set­to­ma­na ol­tu­aan seit­se­män vel­jek­sen kans­sa avi­o­lii­tos­sa: ”Ke­nen vai­mo tämä nai­nen on ole­va ylös­nou­se­muk­ses­sa? Hän­hän on ol­lut kaik­kien seit­se­män vai­mo­na.”

Jee­sus vas­ta­si ky­sy­myk­seen asi­al­li­ses­ti, vaik­ka ta­ju­si ky­sy­jien tar­koi­tuk­sen. Jee­sus sa­noo sel­ke­äs­ti, et­tä on ole­mas­sa ylös­nou­se­mus. Ylös­nou­se­mus on sekä van­hurs­kas­ten et­tä vää­rien. Ylös­nou­se­muk­sen jäl­kei­nen elä­mä on kui­ten­kin toi­sen­lais­ten lai­na­lai­suuk­sien mu­kais­ta kuin elä­mä tääl­lä ajas­sa. Siel­lä ei men­nä avi­o­lii­toon. Siel­lä us­ko­vai­set ovat ”en­ke­lien kal­tai­sia”.

Jee­suk­sen mu­kaan ylös­nou­se­mus on il­moi­tet­tu jo Moo­sek­sen kir­jois­sa. Ju­ma­la pu­hui pa­la­vas­sa pen­saas­sa Moo­sek­sel­le. Sii­nä hän il­moit­ti ole­van­sa Ab­ra­ha­min, Ii­sa­kin ja Jaa­ko­bin Ju­ma­la.

He oli­vat kuol­leet jo ai­ko­ja sit­ten, mut­ta Ju­ma­lal­le he oli­vat elä­viä. Jee­sus vie­lä vah­vis­taa tä­män sa­no­es­saan: ”Hän­hän sa­noo, et­tä Her­ra on Ab­ra­ha­min Ju­ma­la, Ii­sa­kin Ju­ma­la ja Jaa­ko­bin Ju­ma­la. Ei hän ole kuol­lei­den Ju­ma­la, vaan elä­vien.”

Ylös­nou­se­muk­sen ilo­sa­no­ma

Sad­du­keuk­set ek­syi­vät kä­si­tyk­sis­sään sik­si, et­tei­vät he tun­te­neet py­hiä kir­joi­tuk­sia ja Ju­ma­lan voi­maa (Matt. 22:29). Näin on tä­nään­kin. Kir­joi­tuk­sia tun­te­mat­to­mil­le tai Raa­ma­tun sa­nan ko­ko­naan hy­län­neil­le ylös­nou­se­muk­sen ja en­ke­lei­den ole­mas­sa­o­lon hy­väk­sy­mi­nen on vai­kea asia. Jot­kut tor­ju­vat ne ko­ko­naan.

Apos­to­li Paa­va­li kir­joit­taa ko­rint­ti­lai­sil­le ylös­nou­se­muk­sen kes­kei­syy­des­tä: ”Jos ei ole kuol­lei­den ylös­nou­se­mus­ta, ei Kris­tus­ta­kaan ole he­rä­tet­ty kuol­leis­ta. Muu­ta el­lei Kris­tus­ta ole he­rä­tet­ty, sil­loin mei­dän ju­lis­tuk­sem­me on tur­haa pu­het­ta, tur­haa myös tei­dän us­kon­ne.” (1. Kor. 15:13–14.)

Ju­ma­lan val­ta­kun­nan ydin­sa­no­ma on vies­ti Jee­suk­sen kär­si­mi­ses­tä, kuo­le­mas­ta ja ylös­nou­se­mi­ses­ta. Tämä sa­no­ma on ilo­sa­no­ma syn­ti­sel­le, kuo­le­man var­jon maas­sa va­el­ta­val­le ih­mi­sel­le.

Syn­tien an­teek­si­an­ta­muk­sen evan­ke­liu­mi tuo rau­han sy­dä­meen ja an­taa toi­von pää­sys­tä tai­vaa­seen. Us­kon an­ta­ma toi­vo on kuin ank­ku­ri, joka on kiin­ni­tet­ty kun­ni­an ran­nal­le. Mat­kan päät­ty­es­sä Ju­ma­lan lap­sel­la on koti, Isän koti, jos­sa uu­des­sa ruu­miis­sa vie­te­tään Kris­tuk­sen kans­sa ikuis­ta hää­juh­laa.

Ai­mo Hau­ta­mä­ki

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 7.11.2018

Ku­vi­tus­ku­va: Ei­ja / Lu­ki­jan kuva

6.6.2020

Kris­tus on niin kuin ih­mis­ruu­mis, joka on yk­si ko­ko­nai­suus mut­ta jos­sa on mon­ta jä­sen­tä; vaik­ka jä­se­niä on mon­ta, ne kaik­ki yh­des­sä muo­dos­ta­vat yh­den ruu­miin. 1 Kor. 12:12

Viikon kysymys