JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Sana sunnuntaiksi

Jokainen on lähimmäinen

Päivämies
Sana sunnuntaiksi
10.9.2017 7.00

Juttua muokattu:

1.1. 11:19
2020010111190920170910070000

Jee­sus opet­ti ih­mi­siä ra­kas­ta­maan pait­si lä­him­mäis­tä myös vi­ha­mies­tä ja vai­noo­jaa.

Lä­him­mäi­sen sun­nun­tain teks­ti on Jee­suk­sen vuo­ri­saar­nas­ta. Ope­tuk­ses­saan Jee­sus ve­to­si ai­na Ju­ma­lan sa­naan, jon­ka juu­ta­lai­set oli­vat saa­neet Moo­sek­sen ja pro­feet­to­jen kaut­ta. Hän osoit­ti, et­tä fa­ri­seus­ten tul­kin­ta kir­joi­tuk­sis­ta oli har­hau­tu­nut kau­as Ju­ma­lan tah­dos­ta. Jee­sus tois­ti saar­nas­saan mon­ta ker­taa: ”Teil­le on ope­tet­tu – –, mut­ta minä sa­non teil­le – –.”

Jee­sus sa­noi: ”Teil­le on ope­tet­tu: ’Ra­kas­ta lä­him­mäis­tä­si ja vi­haa vi­ha­mies­tä­si.’ Mut­ta minä sa­non teil­le: ra­kas­ta­kaa vi­ha­mie­hi­än­ne ja ru­koil­kaa vai­noo­jien­ne puo­les­ta.” (Matt. 5:43–44.) Fa­ri­seuk­set opet­ti­vat, et­tä juu­ta­lais­ten lä­him­mäi­siä oli­vat vain oman kan­san jä­se­net. He ei­vät sal­li­neet kans­sa­käy­mis­tä muu­ka­lais­ten kans­sa. Hei­dän ope­tuk­sen­sa oli sen ajan ra­sis­tis­ta vi­ha­pu­het­ta. Nyt Jee­sus ro­mut­ti täy­sin hei­dän kä­si­tyk­sen­sä lä­him­mäi­ses­tä.

Erääl­le lai­no­pet­ta­jal­le Jee­sus piti op­pi­tun­nin lä­him­mäi­sen­rak­kau­des­ta. Lai­no­pet­ta­ja ky­syi, mitä hä­nen pi­tää teh­dä saa­dak­seen ian­kaik­ki­sen elä­män. Jee­sus vas­ta­si ky­sy­myk­seen ker­to­muk­sel­la lau­pi­aas­ta sa­ma­ri­a­lai­ses­ta (Luuk. 10:30–37).

Ker­to­muk­ses­sa muu­ka­lai­nen, sa­ma­ri­a­lai­sen se­ka­kan­san jä­sen, aut­taa hen­ki­hie­ve­riin pies­tyä kul­ki­jaa, jon­ka hurs­kaat juu­ta­lai­set – pap­pi ja lee­vi­läi­nen – ovat ohit­ta­neet sää­li­mät­tä. Oma­van­hurs­kail­le hurs­kau­den har­joi­tus oli niin tär­ke­ää, et­tä lä­him­mäi­sen hätä ei hei­tä py­säyt­tä­nyt. Ker­to­mus on hy­vin pu­hut­te­le­va. Jee­sus nos­ti lä­him­mäi­sen ra­kas­ta­mi­sen yh­tä tär­ke­äk­si kuin Ju­ma­lan ra­kas­ta­mi­sen. Elä­väs­tä us­kos­ta seu­raa Hen­gen he­del­mä­nä rak­kaus lä­him­mäis­tä koh­taan (Gal. 5:22).

Rak­kau­den voi­ma

Kir­ja­nop­pi­neet ei­vät voi­neet kä­sit­tää, et­tä pi­täi­si ra­kas­taa vi­hol­li­si­a­kin. Tätä rak­kau­den la­kia Jee­sus kui­ten­kin it­se to­teut­ti. Ris­til­lä kär­sies­sään hän ru­koi­li Isää: ”An­na heil­le an­teek­si, sil­lä he ei­vät tie­dä, mitä he te­ke­vät” (Luuk. 23:34).

Ju­ma­lan rak­kau­den voi­mal­la myös mart­tyy­ri Ste­fa­nus ru­koi­li ki­vi­sa­tees­sa: ”Her­ra, älä lue heil­le tätä syn­tiä” (Ap. t. 7:60). Ju­ma­la kuu­li tuon ru­kouk­sen ai­na­kin pai­kal­la ol­leen nuo­ru­kai­sen, Sau­lus Tar­so­lai­sen koh­dal­la. Hän sai myö­hem­min pa­ran­nuk­sen ar­mon. Ana­ni­as saar­na­si hä­nel­le kaik­kien syn­tien an­teek­si­an­ta­muk­sen ilo­sa­no­man, ja hä­nes­tä tuli Ju­ma­lan val­ta­kun­nan ah­ke­ra työ­mies, apos­to­li Paa­va­li.

No­pe­as­ti kan­sain­vä­lis­ty­väs­sä maa­il­mas­sa saam­me ru­koil­la Ru­ne­ber­gin vir­ren sa­noin: ”Oi Her­ra, kaik­ki pääl­lä maan loit lä­him­mäi­sik­sem­me, myös kie­lel­tään ja us­kol­taan niin vie­raat toi­sil­lem­me. Kun si­nul­ta saa hoi­van­sa myös kau­kai­nen maa, kan­sa sen, niin ke­tään tor­ju em­me.” (Vk. 431:2.)

Ju­ma­la ja­kaa rak­kau­des­saan au­rin­gon­pais­tet­ta ja vir­voit­ta­vaa sa­det­ta niin hy­vil­le kuin pa­hoil­le­kin (Matt. 5:45). Kaik­ki ih­mi­set syn­ty­vät tä­hän maa­il­maan Ju­ma­lan lap­si­na, Kris­tuk­sen, Ju­ma­lan po­jan so­vin­to­ve­rel­lä lu­nas­tet­tui­na.

Ju­ma­la joh­dat­taa elä­määm­me mo­nen­lai­sia lä­him­mäi­siä. Niis­sä koh­taa­mi­sis­sa Ju­ma­la vä­lit­tää rak­kaut­taan us­ko­vais­ten ih­mis­ten kaut­ta. Jee­sus an­toi hy­vän neu­von: ”Min­kä tah­dot­te ih­mis­ten te­ke­vän teil­le, teh­kää te heil­le” (Matt. 7:12).

Evan­ke­liu­mi on suu­rin­ta rak­kaut­ta

”Ol­kaa siis täy­del­li­siä, niin kuin tei­dän tai­vaal­li­nen Isän­ne on täy­del­li­nen” (Matt. 5:48). Mei­dän täy­del­li­syy­tem­me on Kris­tuk­sen täy­del­li­syy­des­sä. Hän täyt­ti puo­les­tam­me koko lain ja jät­ti meil­le uu­den käs­kyn: ”Minä an­nan teil­le uu­den käs­kyn: ra­kas­ta­kaa toi­si­an­ne! Niin kuin minä olen ra­kas­ta­nut tei­tä, ra­kas­ta­kaa te­kin toi­si­an­ne.” (Joh. 13:34.)

Jee­sus ke­hot­taa en­nen kaik­kea vel­jel­li­seen rak­kau­teen Ju­ma­lan las­ten kes­ken. Hän kui­ten­kin laa­jen­taa rak­kau­den ja lä­him­mäi­syy­den pii­rin kos­ket­ta­maan kaik­kia ih­mi­siä.

Jee­sus va­roit­taa te­ke­mäs­tä hy­vää sik­si, et­tä sai­si kii­tos­ta ja ar­vos­tus­ta ih­mi­sil­tä: ”Kun an­nat al­mun äl­köön va­sen kä­te­si tie­tä­kö mitä oi­kea te­kee” (Matt. 6:3). Köy­hä les­ki an­toi temp­pe­lin uh­ri­ark­kuun ai­no­an ro­pon­sa. Jee­suk­sen mu­kaan hän an­toi kai­ken, mitä hä­nel­lä oli. Rik­kaat an­toi­vat lii­as­tan­sa osoit­taak­seen an­te­li­ai­suut­ta ja saa­dak­seen kii­tos­ta ih­mi­sil­tä (Mark. 12:41–44).

Kun saam­me ar­mos­ta us­koa syn­ti­syy­tem­me ja pa­huu­tem­me an­teek­si­an­ne­tuik­si, voim­me us­kon sil­min kat­sel­la lä­him­mäi­si­äm­me. Saam­me voi­maa ra­kas­taa hei­tä ja ru­koil­la, et­tä Isä avai­si oven Ju­ma­lan val­ta­kun­taan vie­lä ul­ko­na ole­vil­le.

Suu­rin­ta rak­kaut­ta lä­him­mäis­tä koh­taan on evan­ke­liu­min tar­jo­a­mi­nen. Siel­lä, mis­sä Ju­ma­lan lap­si koh­taa epä­us­koi­sen lä­him­mäi­sen, on Ju­ma­lan val­ta­kun­nan ovi vie­lä tä­nään avoin­na.

Ka­le­vi Nie­mi­kor­pi

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 6.9.2017

Ku­vi­tus­ku­va: Rami Lie­hu

Evan­ke­liu­mi­teks­ti Matt. 5:43–48

Bib­lia

Te kuu­lit­te sa­no­tuk­si: ra­kas­ta lä­him­mäis­täs, ja vi­haa vi­hol­lis­tas; mut­ta minä sa­non teil­le: ra­kas­ta­kaat vi­hol­li­si­an­ne; siu­nat­kaat nii­tä, jot­ka tei­tä sa­dat­ta­vat; teh­käät niil­le hy­vin, jot­ka tei­tä vi­haa­vat, ja ru­koil­kaat nii­den edes­tä, jot­ka tei­tä vai­noo­vat ja va­hin­goit­ta­vat, et­tä te oli­sit­te tei­dän Isän­ne po­jat, joka on tai­vais­sa; sil­lä hän sal­lii au­rin­kon­sa koit­taa niin pa­hain ylit­se kuin hy­väin­kin, ja an­taa sa­taa niin vää­ril­le kuin van­hurs­kail­le­kin. Sil­lä jos te ra­kas­tat­te nii­tä, jot­ka tei­tä­kin ra­kas­ta­vat, mitä tei­dän sii­tä palk­kaa on? ei­kö Pub­li­ka­nit myös niin tee? Ja jos te ai­no­as­taan vel­jein­ne kans­sa so­ve­li­aat olet­te, mitä te sen kans­sa eri­no­mais­ta teet­te? ei­kö Pub­li­ka­nit myös niin tee? Ol­kaat siis te täy­del­li­set, niin­kuin tei­dän tai­vaal­li­nen Isän­ne täy­del­li­nen on.

Raa­mat­tu 2017

Jee­sus sa­noi:

”Teil­le on ope­tet­tu: ’Ra­kas­ta lä­him­mäis­tä­si ja vi­haa vi­ha­mies­tä­si.’ Mut­ta minä sa­non teil­le: ra­kas­ta­kaa vi­ha­mie­hi­än­ne ja ru­koil­kaa vai­noo­jien­ne puo­les­ta, jot­ta oli­sit­te tai­vaal­li­sen Isän­ne lap­sia. Hän an­taa au­rin­kon­sa nous­ta niin hy­vil­le kuin pa­hoil­le ja lä­het­tää sa­teen niin hurs­kail­le kuin ju­ma­lat­to­mil­le. Jos te ra­kas­tat­te nii­tä, jot­ka ra­kas­ta­vat tei­tä, min­kä pal­kan te sii­tä an­sait­set­te? Ei­vät­kö pub­li­kaa­nit­kin tee niin? Jos te ter­veh­dit­te vain ys­tä­vi­än­ne, mitä eri­no­mais­ta sii­nä on? Ei­vät­kö pa­ka­nat­kin tee niin? Ol­kaa siis täy­del­li­siä, niin kuin tei­dän tai­vaal­li­nen Isän­ne on täy­del­li­nen.”

15.7.2024

Hän loistaa valona, hän säteilee kirkkautta, hohde verhoaa hänen suuren voimansa. Hab. 3:4

Viikon kysymys