JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Sana sunnuntaiksi

Kas­te on liit­to Ju­ma­lan kans­sa

Päivämies
Sana sunnuntaiksi
13.1.2019 7.00

Juttua muokattu:

23.12. 02:44
2019122302441520190113070000

Raa­mat­tu opet­taa, et­tä lap­si on Ju­ma­lan per­heen jä­sen jo en­nen kas­teen saa­mis­ta.

Kas­te­ti­lai­suus on ko­din juh­la. Per­he ja lä­hei­set ih­mi­set ovat kool­la usein ko­dis­sa tai seu­ra­kun­nan ti­lois­sa. Lap­si on pu­et­tu val­koi­seen kas­te­pu­kuun. Val­koi­nen on puh­tau­den ja vi­at­to­muu­den väri. Ti­lai­suu­des­sa toi­mi­te­taan lap­sen kas­te Isän, Po­jan ja Py­hän Hen­gen ni­meen.

Kas­te on eh­tool­li­sen ohel­la toi­nen lu­te­ri­lais­ten sak­ra­ment­ti. Sak­ra­ment­ti on eri­tyi­nen merk­ki, jol­la muis­tu­te­taan sen vas­taa­not­ta­jaa ja hä­nen lä­hei­si­ään tär­ke­äs­tä asi­as­ta eli ju­ma­la­suh­tees­ta. Mart­ti Lut­he­rin pe­rus­te kah­del­le sak­ra­men­til­le oli se, et­tä nämä kak­si on it­se Kris­tus aset­ta­nut. (Matt. 28:19; Luuk. 22:19.)

Kas­teen vas­ti­ne Van­has­sa tes­ta­men­tis­sa oli ym­pä­ri­leik­kaus, jon­ka Ju­ma­la sää­ti Is­ra­e­lin kan­sal­le (1. Moos. 17:10, 14). Kun Kris­tus tuli maa­il­maan ja täyt­ti Raa­ma­tun en­nus­tuk­set, ve­si­kas­te kor­va­si ym­pä­ri­leik­kauk­sen. Sii­hen eräät juu­ta­laisk­ris­ti­tyt yrit­ti­vät vie­lä pa­la­ta, mut­ta se tor­jut­tiin, kos­ka se oli­si mer­kin­nyt Jee­suk­sen so­vi­tus­työn mi­tä­töi­mis­tä ja joh­ta­nut ih­mis­läh­töi­seen ja kah­lit­se­vaan la­ki­hurs­kau­teen (Ap. t. 15).

Kum­pi on en­sin?

Kas­teen mer­ki­tys­tä se­li­te­tään mo­nel­la ta­val­la. Ylei­nen on ope­tus, et­tä kas­tees­sa lap­si pää­see Ju­ma­lan lap­sek­si ja eh­tool­li­ses­sa ih­mi­nen saa syn­tin­sä an­teek­si.

Raa­ma­tus­sa on koh­tia, jot­ka puo­lus­ta­vat lap­sen us­koa ja ju­ma­lan­lap­si­oi­keut­ta jo en­nen kas­tet­ta. Psal­min kir­joit­ta­ja va­kuut­taa, et­tä kaik­ki kan­sat syn­ty­vät Sii­o­nis­sa (Ps. 87:5). Sii­on on Ju­ma­lan val­ta­kun­nan ni­mi­tys Van­has­sa tes­ta­men­tis­sa. Jee­sus opet­ti, et­tä Ju­ma­lan val­ta­kun­ta tu­li­si omis­taa ja ot­taa vas­taan lap­se­nus­kol­la eli täy­del­lä luot­ta­muk­sel­la.

Apos­to­lien te­ois­sa on usei­ta koh­tia, jois­sa nä­kyy pe­rus­te us­kon ja kas­teen oi­ke­aan jär­jes­tyk­seen: Kor­ne­lius ja hä­nen lä­hei­sen­sä sai­vat Pie­ta­rin pu­heen vai­ku­tuk­ses­ta Py­hän Hen­gen lah­jan. Sen jäl­keen hei­dät kas­tet­tiin. Fi­lip­pus se­lit­ti pro­fee­tal­li­sia kir­joi­tuk­sia Egyp­tin ku­nin­gat­ta­ren ho­vi­her­ral­le. Kun hän us­koi, hä­net sen jäl­keen kas­tet­tiin (Ap. t. 10:44–48, 8:36–38).

Kas­teen mer­ki­tys ja kris­til­li­nen kas­va­tus­työ

Pie­ta­ri opet­ti kas­tees­ta, et­tä se on hy­vän oman­tun­non liit­to. Se kut­suu las­ta elä­mään ja kil­voit­te­le­maan si­tou­tu­mi­ses­sa Isään. Tämä on mah­dol­lis­ta vain an­teek­si­an­ta­muk­ses­sa ja Jee­suk­sen so­vin­to­ve­ren voi­mal­la. On­han Va­pah­ta­ja kuol­lut ja nous­sut ylös kuol­leis­ta syn­tis­ten ih­mis­ten täh­den. (1. Piet. 3:21–22.)

En­si­si­jai­nen vas­tuu kris­til­li­ses­tä kas­va­tus­työs­tä ja lap­sen us­kon vaa­li­mi­ses­ta ko­to­na on isäl­lä ja äi­dil­lä. Myös kum­meil­la, van­hem­mil­la si­sa­ruk­sil­la ja iso­van­hem­mil­la on täs­sä usein suu­ri mer­ki­tys. Sen vuok­si äi­ti ja isä saat­ta­vat tun­tea kas­te­ti­lai­suu­den ilos­sa­kin huol­ta sii­tä, mi­ten lap­sen us­kon vaa­li­mi­nen omal­la koh­dal­la ja ko­to­na on­nis­tuu.

Myös toi­meen­tu­lon ky­sy­myk­set voi­vat as­kar­rut­taa per­hei­tä. Niis­sä on tar­peel­lis­ta tur­vau­tua ru­kouk­seen­ja Ju­ma­lan huo­len­pi­toon. Raa­ma­tun to­dis­tus­ten mu­kaan lap­si on Her­ran lah­ja ja eri­tyi­nen siu­naus, Ju­ma­lan luo­mis­työn ja uut­ta elä­mää kos­ke­van suun­ni­tel­man täyt­ty­mys (Jes. 49:1, Jer. 1:5). Kris­til­li­nen us­ko ja kas­teen lah­ja pi­tää kiin­ni näis­tä Ju­ma­lan sa­nois­ta.

Mat­teuk­sen evan­ke­liu­mi­teks­tin mu­kaan Jo­han­nes kas­toi Jee­suk­sen. Sil­loin Ju­ma­la va­kuut­ti rak­kaut­taan ja suo­si­o­taan Poi­kaan­sa koh­taan. Toi­sen ker­ran va­kuu­tus tois­tui kir­kas­tus­vuo­rel­la, jos­sa Ju­ma­la vie­lä ke­hot­ti kuu­le­maan Jee­sus­ta, kas­te­käs­kyn an­ta­jaa ja mah­dol­lis­ta­jaa (Matt. 17:5).

Ju­ma­lan rak­kaus voi näyt­täy­tyä ko­deis­sa ja per­heis­sä muun mu­as­sa pie­nen lap­sen hah­mos­sa. Apos­to­li Paa­va­li opet­ti, et­tä Ju­ma­lan seu­ra­kun­ta on Kris­tuk­sen ruu­mis, ja jo­kai­nen Ju­ma­lan lap­si on tuon seu­ra­kun­nan jä­sen. (1. Kor. 12:27, Kol. 1:24.)

Teks­ti: Sep­po Aho

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 9.1.2019

28.5.2020

Kun To­tuu­den Hen­ki tu­lee, hän joh­taa tei­dät tun­te­maan koko to­tuu­den. Joh. 16:13

Viikon kysymys