JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Sana sunnuntaiksi

Kul­taa­kin kal­liim­pi val­ta­kun­ta

Sana sunnuntaiksi
14.6.2020 6.00

Juttua muokattu:

13.6. 19:11
2020061319110020200614060000

Heik­ki Myl­ly­nie­mi

Ju­ma­lan val­ta­kun­ta on mit­taa­mat­to­man ar­vo­kas, sil­lä siel­lä tar­jo­taan evan­ke­liu­mia.

Tu­le­van sun­nun­tain kir­kol­li­nen ai­he on ”Ka­to­a­vat ja ka­to­a­mat­to­mat aar­teet”. Päi­vän evan­ke­liu­mi­teks­ti ker­too Jee­suk­sen ope­tus­ti­lan­tees­ta, jos­sa Ju­ma­lan val­ta­kun­ta saa hy­vin kes­kei­sen si­säl­lön.

Evan­ke­liu­mi­teks­tin mies ha­lu­si kät­keä löy­tä­män­sä aar­teen ta­kai­sin pel­toon, kos­ka hän pel­kä­si me­net­tä­vän­sä tuon aar­teen var­kail­le. Jee­suk­sen ai­kaan ei ol­lut pank­ke­ja ei­kä va­kuu­tuk­sia voi­nut os­taa, toi­sin kuin ny­ky­ään. Eri­tyi­ses­ti sota-ai­ka­na mo­net kai­voi­vat aar­teen­sa maa­han. Juu­ta­lai­sen lain mu­kaan oli oi­kein kät­keä löy­tä­män­sä aar­re ko­ko­naan.

Näin ver­tauk­sen mies te­ki­kin. Hän kät­ki aar­teen pel­toon ja os­ti sen jäl­keen koko pel­lon. Raa­mat­tu ei ker­ro, mi­ten kau­an mies oli et­si­nyt tuo­ta aar­ret­ta. Aar­teen löy­ty­mi­nen oli kui­ten­kin suu­rin ja kal­lein asia mie­hen elä­mäs­sä. Hän oli val­mis myy­mään omai­suu­ten­sa, jot­ta sai­si aar­teen omak­seen.

Jee­sus ker­too myös kaup­pi­aas­ta, joka et­si kau­nii­ta hel­miä. Kun hän löy­si yh­den kal­li­sar­voi­sen hel­men, hän myi kai­ken min­kä omis­ti ja os­ti sen.

Ju­ma­lan val­ta­kun­ta tar­jo­aa evan­ke­liu­mia

Näil­lä evan­ke­liu­mi­koh­dan ver­tauk­sil­la Jee­sus tah­toi kir­kas­taa op­pi­lail­leen elä­män tär­keim­män asi­an mer­ki­tys­tä. On mo­nia tär­kei­tä ja ar­vok­kai­ta asi­oi­ta, jot­ka on an­net­tu tätä ai­kaa var­ten. Ne ovat ajal­li­sia asi­oi­ta.

Kuo­le­ma­ton sie­lu kai­paa hen­gel­lis­tä ra­vin­toa. Ju­ma­la ruok­kii lap­si­aan sa­nan­sa saar­nan kaut­ta. Jee­sus ke­hot­ti et­si­mään ”en­nen kaik­kea Ju­ma­lan val­ta­kun­taa ja hä­nen van­hurs­kas­ta tah­to­aan, niin teil­le an­ne­taan kaik­ki tä­mä­kin” (Matt. 6:33).

Ju­ma­lan val­ta­kun­nan ar­vo on mo­nel­le kir­kas­tu­nut sen jäl­keen, kun on saa­nut pa­ran­nuk­sen ar­mon. On löy­ty­nyt koti, jos­sa on isä, äi­ti ja rak­kai­ta si­sa­ria ja vel­jiä. Löy­tä­mi­sen iloa on voi­nut edel­tää pit­kä­kin et­sin­tä­vai­he.

Ju­ma­lan val­ta­kun­ta on kuin pel­to­pa­la­nen, jon­ka kul­taa­kin kal­liim­pi ar­vo ei näy pääl­le­päin. Ju­ma­lan val­ta­kun­ta ei ole­kaan syö­mis­tä ja juo­mis­ta, vaan van­hurs­kaut­ta, rau­haa ja iloa Py­häs­sä Hen­ges­sä (Room. 14:17). Lut­he­rin mu­kaan ei ole ole­mas­sa kuin yk­si val­ta­kun­ta, ei­kä sii­nä ole mi­tään muu­ta kuin pelk­kää syn­tien an­teek­si­an­ta­mus­ta. Ju­ma­lan val­ta­kun­nas­ta ju­lis­te­taan ja tar­jo­taan evan­ke­liu­mia. Lut­he­rin mu­kaan Ju­ma­lan val­ta­kun­nan vä­li­tyk­sel­lä Ju­ma­la hal­lit­see kaik­kia us­ko­via ja us­kol­li­se­na ku­nin­kaa­na var­je­lee, nuh­te­lee, joh­taa ja opas­taa hei­tä.

Jee­sus on ku­nin­gas

Ju­ma­lan val­ta­kun­ta on ikui­nen, ka­to­a­ma­ton ja hen­gel­li­nen, jon­ka ra­jat kul­ke­vat ”sy­dä­mes­tä sy­dä­meen”. Tuon val­ta­kun­nan ku­nin­gas on Her­ra Jee­sus Kris­tus.

Ju­ma­lan val­ta­kun­ta -sa­na­pa­ris­sa pai­no­pis­te on sa­nas­sa Ju­ma­lan. Isä mei­dän ru­kouk­sen toi­sen pyyn­nön si­säl­tö on Ju­ma­lan val­ta­kun­nan tu­le­mi­ses­sa. Ru­kous päät­tyy myös sa­noi­hin: ”Si­nun on val­ta­kun­ta ja voi­ma ja kun­nia ian­kaik­ki­ses­ti”.

Ju­ma­lan val­ta­kun­ta on krei­kak­si ba­si­leia, mikä sa­nan­mu­kai­ses­ti mer­kit­see ku­nin­kuut­ta. Ju­ma­lan val­ta­kun­ta tu­lee ym­mär­tää Van­han tes­ta­men­tin pe­rus­tal­ta. Siel­lä pu­hu­taan Her­ran ku­nin­kuu­des­ta (mal­kut ado­nai). Pro­fee­tat en­nus­ti­vat lo­pun ai­ko­ja, jol­loin Mes­si­as on tu­le­va ja pe­rus­ta­va val­ta­kun­tan­sa. Ju­ma­lan val­ta­kun­ta si­säl­tyi jo pro­feet­to­jen en­nus­tus­ten ja lu­paus­ten sa­naan (Dan. 7:13–14).

Jee­sus an­toi teh­tä­vän

Jee­sus aloit­ti jul­ki­sen toi­min­tan­sa ju­lis­ta­mal­la evan­ke­liu­mia: ”Ai­ka on täyt­ty­nyt, Ju­ma­lan val­ta­kun­ta on tul­lut lä­hel­le; teh­kää pa­ran­nus ja us­ko­kaa evan­ke­liu­mi” (Mark. 1:14–15).

Fa­ri­seuk­set ky­syi­vät Jee­suk­sel­ta, mil­loin Ju­ma­lan val­ta­kun­ta on tu­le­va. Jee­suk­sen mu­kaan Ju­ma­lan val­ta­kun­ta ei tule näh­tä­väl­lä ta­val­la, ei­kä sen ”paik­kaa” voi­da tar­kas­ti sa­noa. Sen si­jaan Jee­sus ke­hot­ti fa­ri­seuk­sia kat­so­maan Ju­ma­lan val­ta­kun­taa, joka on tei­dän kes­kel­län­ne (Luuk. 17:20–21).

Jee­sus an­toi seu­raa­jil­leen teh­tä­vän to­dis­taa hä­nes­tä (Ap. t. 1:1–8). Hän lä­het­ti omat ope­tus­lap­sen­sa Ju­ma­lan val­ta­kun­nan työ­hön ju­lis­ta­maan so­vi­tuk­sen saar­naa. Py­hän Hen­gen voi­mas­ta jo­kai­nen Ju­ma­lan lap­si saa ju­lis­taa evan­ke­liu­mia kai­kil­le luo­duil­le (Joh. 20:23).

Evan­ke­liu­mi­teks­ti Matt. 13:44–46

Raa­mat­tu 1992: ”Tai­vas­ten val­ta­kun­ta on kuin pel­toon kät­ket­ty aar­re. Kun mies löy­si sen, hän peit­ti sen uu­del­leen maa­han, ja sit­ten hän ilois­saan myi kai­ken min­kä omis­ti ja os­ti sen pel­lon. ”Tai­vas­ten val­ta­kun­ta on myös täl­lai­nen. Kaup­pi­as et­si kau­nii­ta hel­miä. Kun hän löy­si yh­den kal­li­sar­voi­sen hel­men, hän myi kai­ken min­kä omis­ti ja os­ti sen.

Bib­lia: Taas on tai­vaan val­ta­kun­ta ta­va­ran ver­tai­nen, joka on pel­toon kät­ket­ty, jon­ka ih­mi­nen löy­si, ja kät­ki sen: ja ilon täh­den, mikä hä­nel­lä sii­tä oli, meni hän pois ja myi kaik­ki mitä hä­nel­lä oli ja os­ti sen pel­lon. Taas on tai­vaan val­ta­kun­ta kaup­pa­mie­hen ver­tai­nen, joka et­si hy­viä päär­ly­jä. Ja kuin hän löy­si yh­den kal­liin päär­lyn, meni hän pois, myi kaik­ki, mitä hä­nel­lä oli, ja os­ti sen.

8.7.2020

Et­kö ym­mär­rä, et­tä Ju­ma­lan hy­vyys joh­taa si­nut kään­ty­mi­seen? Room. 2:4

Viikon kysymys