JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Sana sunnuntaiksi

Sy­dä­men us­ko pe­las­taa

Päivämies
Sana sunnuntaiksi
7.10.2018 6.24

Juttua muokattu:

31.12. 09:28
2019123109282420181007062400

Fa­ri­seuk­set vas­tus­ti­vat Jee­sus­ta, köy­hää kan­san­vil­lit­si­jää. Hei­dän esi­merk­kin­sä opet­taa, kuin­ka ajal­li­nen vii­saus ei pe­las­ta ih­mis­tä.

Juu­ta­lai­set viet­ti­vät kah­dek­san­päi­väis­tä leh­ti­ma­ja­juh­laa. Sii­nä muis­tel­tiin kor­pi­va­el­lus­ta ja kii­tet­tiin vuo­den sa­dos­ta. Juh­lan ai­ka­na asut­tiin leh­ti­ma­jois­sa ku­ten kor­pi­va­el­luk­sel­la­kin.

Jee­sus ei ai­ko­nut en­sin osal­lis­tua juh­laan. Hän sa­noi vel­jil­leen, et­tei ole vie­lä hä­nen ai­kan­sa tul­la Je­ru­sa­le­miin. Vel­jien­sä tie­tä­mät­tä hän kui­ten­kin tuli juh­lil­le myö­hem­min.

Jee­suk­sen mai­ne oli jo le­vin­nyt. Mo­net ky­se­li­vät: on­ko se mies tääl­lä? Hä­nes­tä kiis­tel­tiin: toi­set kiit­ti­vät hän­tä ja toi­set pi­ti­vät kan­san­vil­lit­si­jä­nä.

Juu­ta­lais­ten joh­ta­jat et­si­vät Jee­sus­ta van­gi­tak­seen hä­net. He pi­ti­vät Jee­sus­ta vaa­ral­li­se­na, kos­ka hän pa­ran­si sai­rai­ta sa­pat­ti­na­kin ei­kä hei­dän mie­les­tään näin nou­dat­ta­nut oi­kein Moo­sek­sen la­kia.

Juh­lan puo­les­sa vä­lis­sä Jee­sus nou­si opet­ta­maan. Hä­nen ope­tus­taan ih­me­tel­tiin, sil­lä hän tun­si py­hät kir­joi­tuk­set, vaik­ka oli osa op­pi­ma­ton­ta kan­saa. Fa­ri­seuk­set ja yli­pa­pit lä­het­ti­vät mie­hiä van­git­se­maan Jee­suk­sen.

Juh­lan pää­tös­päi­vä­nä Jee­sus kui­ten­kin pu­hui niin voi­mak­kaas­ti, et­tä van­git­si­jat pa­la­si­vat tyh­jin kä­sin. Li­säk­si kan­sa us­koi Jee­suk­seen, vaik­ka kan­san joh­ta­jat ei­vät us­ko­neet. Mo­net pi­ti­vät Jee­sus­ta Mes­si­aa­na.

Kuka Jee­sus on?

Jee­suk­sen ope­tuk­ses­sa ja ih­me­te­ois­sa mo­net nä­ki­vät Mes­si­aan te­ko­ja. Toi­set pi­ti­vät Jee­sus­ta pro­feet­ta­na, jon­ka piti tul­la en­nen Mes­si­as­ta: Eli­a­na. Toi­saal­la Jee­sus sa­noi Jo­han­nes Kas­ta­jan ole­van Mes­si­aal­le tie­tä val­mis­ta­va pro­feet­ta.

Jee­suk­sen ope­tus sai ih­mi­set poh­ti­maan, kuka hän oi­kein on. Hän oli op­pi­ma­ton ga­li­le­a­lai­nen, mut­ta hä­nen ope­tuk­sen­sa ja pu­heen­sa oli­vat kir­joi­tus­ten mu­kai­sia ja hy­vin voi­mal­li­sia.

Ga­li­lea oli köy­hää seu­tua ja sen asuk­kaat op­pi­ma­ton­ta vä­keä ver­rat­tu­na Juu­de­an ja pää­kau­pun­ki Je­ru­sa­le­min op­pi­nei­siin. Mes­si­aan ei oli­si pi­tä­nyt tul­la köy­häs­tä Ga­li­le­as­ta vaan Juu­de­an Bet­le­he­mis­tä.

Sana he­rät­tää us­kon

Jee­suk­sen sa­nat he­rät­ti­vät kuu­li­jois­sa us­kon, joka näyt­ti, et­tä hän on Mes­si­as: Ju­ma­lan lu­paa­ma pe­las­ta­ja, kir­joi­tus­ten täyt­ty­mys. Toi­saal­la Jee­sus ylis­ti Isää sii­tä, et­tä hän on sa­lan­nut te­kon­sa vii­sail­ta ja il­moit­ta­nut ne lap­sen­mie­li­sil­le (Matt. 10:25). Toi­sin kuin op­pi­neet, mo­net op­pi­mat­to­mat ih­mi­set us­koi­vat lap­sen­mie­li­ses­ti Jee­suk­seen.

Sana et­sii yk­sit­täis­tä ih­mis­tä

Fa­ri­seuk­set ei­vät pi­tä­neet kan­san us­koa mis­sään ar­vos­sa. Kos­ka kan­sa ei tun­ne la­kia, se ei voi tun­tea Mes­si­as­ta. Kun op­pi­ma­ton kan­sa piti Jee­sus­ta Mes­si­aa­na, kan­sa oli fa­ri­seus­ten mie­les­tä vää­räs­sä.

Kan­san oli­si hei­dän mie­les­tään pi­tä­nyt seu­ra­ta op­pi­neis­toa. He ki­ro­si­vat la­kia tun­te­ma­ton­ta rah­vas­ta. Hei­dän mu­kaan­sa us­koon vaa­di­taan joku ylem­pi, suu­rem­pi auk­to­ri­teet­ti, joka näyt­tää oi­ke­an tien.

Kui­ten­kin jo­kai­sen piti ot­taa hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti kan­taa Jee­suk­sen pu­hee­seen. Mitä mi­nul­le mer­kit­see kut­su us­ko­maan? Odo­tan­ko toi­sen esi­merk­kiä, us­kon­ko jon­kun toi­sen pe­räs­sä? Jee­suk­sen puhe käy sy­dä­miim­me. Omal­la tai toi­sen vii­sau­del­la ei syn­ny sy­dä­men us­koa.

Lain tun­ti­jat ja rik­ko­jat

Fa­ri­seuk­set pi­ti­vät op­pi­mat­to­mia lain rik­ko­ji­na ja sik­si ki­rot­tui­na. Vain lain tar­kan tun­te­mi­sen ja nou­dat­ta­mi­sen kaut­ta he pi­ti­vät it­se­ään puh­tai­na ja nuh­teet­to­mi­na.

Yk­si fa­ri­seuk­sis­ta, Ni­ko­dee­mus, yrit­ti puo­lus­tel­la Jee­sus­ta. Hän oli käy­nyt sa­laa ta­paa­mas­sa Jee­sus­ta (Joh. 3). Ni­ko­de­mos ve­to­si la­kiin. Sen mu­kaan en­nen tuo­mi­o­ta syy­te­tyn teot pi­tää tut­kia ja syy­tet­tyä kuul­la.

Toi­set tyr­mä­si­vät Ni­ko­de­mok­sen pil­kal­li­ses­ti syyt­tä­en hän­tä Jee­suk­sen ta­voin ga­li­le­a­lai­sek­si. He, joi­den oli­si pi­tä­nyt tun­tea laki, toi­mi­vat vas­toin la­kia.

Fa­ri­seuk­set ja yli­pa­pit tuo­mit­si­vat Jee­suk­sen tut­ki­mat­ta hä­nen ope­tus­taan. Näin he osoit­ti­vat to­dek­si Jee­suk­sen ope­tuk­sen sii­tä, et­tei ku­kaan ky­ke­ne elä­mään la­kia rik­ko­mat­ta. (Joh. 7:21–24.)

Lain ul­ko­nai­nen nou­dat­ta­mi­nen ei vie Ju­ma­lan yh­tey­teen ei­kä Mes­si­aan nä­ke­mi­seen. Vain Mes­si­as it­se, Jee­sus, vie Ju­ma­lan yh­tey­teen. Hä­nen täy­del­li­syy­ten­sä pe­las­taa mei­dät.

Ilk­ka Leh­to

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 3.10.2018

Ku­vi­tus­ku­va: A.-L.S.

Evan­ke­liu­mi: Joh. 13:16–20

Raa­mat­tu 1992: Jee­suk­sen sa­nat kuul­tu­aan jot­kut vä­ki­jou­kos­ta sa­noi­vat: ”Tä­män täy­tyy ol­la se pro­feet­ta.” Toi­set sa­noi­vat: ”Hän on Mes­si­as.” Mut­ta toi­set epäi­li­vät: ”Ei kai Mes­si­as Ga­li­le­as­ta tule! Kir­joi­tuk­sis­sa­han sa­no­taan, et­tä Mes­si­as on Daa­vi­din jäl­ke­läi­nen ja tu­lee Bet­le­he­mis­tä, Daa­vi­din ko­ti­kau­pun­gis­ta.” Näin ih­mi­set al­koi­vat kiis­tel­lä hä­nes­tä. Muu­ta­mat ha­lu­si­vat ot­taa hä­net kiin­ni, mut­ta ku­kaan ei kui­ten­kaan käy­nyt hä­neen kä­sik­si.

Jee­sus­ta pi­dät­tä­mään lä­he­te­tyt mie­het pa­la­si­vat yli­pap­pien ja fa­ri­seus­ten luo, ja nämä ky­syi­vät: ”Mik­si et­te tuo­neet hän­tä?” Mie­het vas­ta­si­vat: ”Yk­si­kään ih­mi­nen ei iki­nä ole pu­hu­nut sil­lä ta­voin kuin hän.” Sil­loin fa­ri­seuk­set sa­noi­vat: ”Olet­te­ko te­kin an­ta­neet ek­syt­tää it­sen­ne? On­ko ku­kaan hal­li­tus­mies us­ko­nut hä­neen? Tai yk­si­kään fa­ri­seus? Tuo rah­vas ei tie­dä lais­ta mi­tään –– ki­rot­tu­ja kaik­ki!” Sil­loin Ni­ko­de­mos, joka it­se oli fa­ri­seus ja oli ai­em­min käy­nyt ta­paa­mas­sa Jee­sus­ta, sa­noi: ”Ei­hän mei­dän la­kim­me mu­kaan ke­tään voi tuo­mi­ta, en­nen kuin on kuul­tu hän­tä ja otet­tu sel­vil­le, mitä hän on teh­nyt.” Mut­ta toi­set sa­noi­vat hä­nel­le: ”Tai­dat ol­la it­se­kin Ga­li­le­as­ta. Tut­ki kir­joi­tuk­sia, niin opit, et­tei Ga­li­le­as­ta tule pro­feet­taa.”

Bib­lia: Mon­ta siis kan­sas­ta, jot­ka tä­män pu­heen kuu­li­vat, sa­noi­vat: tämä on to­ti­ses­ti prop­he­ta. Muut sa­noi­vat: tämä on Kris­tus; mut­ta muu­ta­mat sa­noi­vat: tul­lee­ko Kris­tus Ga­li­le­as­ta? Ei­kö Raa­mat­tu sano Da­vi­din sie­me­nes­tä ja Bet­le­he­min kau­pun­gis­ta, kus­sa Da­vid oli, Kris­tuk­sen tu­le­van? Niin nou­si rii­ta kan­san se­as­sa hä­nen täh­ten­sä. Mut­ta muu­ta­mat tah­toi­vat hä­nen ot­taa kiin­ni, ja ei kui­ten­kaan ken­kään las­ke­nut kä­si­än­sä hä­nen pääl­len­sä.

Niin pal­ve­li­at tu­li­vat Pha­ri­se­a­lais­ten ja ylim­mäis­ten pap­pein tykö, ja he sa­noi­vat heil­le: mik­si et­te hän­tä tän­ne tuo­neet? Pal­ve­li­at vas­ta­si­vat: ei ole ih­mi­nen ikä­nä niin pu­hu­nut kuin se ih­mi­nen. Pha­ri­se­a­lai­set vas­ta­si­vat hei­tä: olet­te­ko te myös vie­tel­lyt? On­ko joku pää­mie­his­tä taik­ka Pha­ri­se­a­lai­sis­ta us­ko­nut hä­nen pääl­len­sä? Vaan tämä kan­sa, joka ei tie­dä la­kia, on ki­rot­tu. Niin sa­noi heil­le Ni­ko­de­mus, joka yöl­lä oli hä­nen ty­kön­sä tul­lut, ja oli yk­si heis­tä: Tuo­mit­see­ko mei­dän la­kim­me jon­kun ih­mi­sen, en­nen­kuin kuul­laan eli tie­tää saa­daan, mitä hän teki? He vas­ta­si­vat ja sa­noi­vat hä­nel­le: olet­ko si­nä­kin Ga­li­le­a­lai­nen? tut­ki ja näe, et­tei Ga­li­le­as­ta ole yh­tään prop­he­taa tul­lut.

13.8.2020

Her­ra, sinä olet oi­ke­a­mie­li­nen, oi­ke­at ovat si­nun pää­tök­se­si. Ps. 119:137

Viikon kysymys