JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 2 3 4 5 6 7 »

KUVA: H.H.

KUVA: H.H.

Ju­ma­la kut­suu työ­hön ja teh­tä­viin

Hartauskirjoitukset13.9.2015 7.06

En­sim­mäi­sen Moo­sek­sen kir­jan eli Ge­ne­sik­sen yk­si­tois­ta en­sim­mäis­tä lu­kua si­säl­tä­vät Raa­ma­tun al­ku­ker­to­muk­set. Ne al­ka­vat kah­del­la pe­räk­käi­sel­lä, eri­lai­sel­la ku­vauk­sel­la maa­il­man luo­mi­ses­ta. En­sim­mäi­sen luo­mis­ker­to­muk­sen (1. Moos. 1–2:4a) mu­kaan Ju­ma­la loi kai­ken tyh­jäs­tä. Luo­mis­työn­sä hui­pen­tu­ma­na hän loi ih­mi­sen. Luo­tu­aan ih­mi­sen mie­hek­si ja nai­sek­si hän an­toi heil­le myös teh­tä­vän: li­sään­ty­kää ja täyt­tä­kää maa ja ot­ta­kaa se val­taan­ne (1. Moos. 1:28).

Vies­ti so­vi­tuk­ses­ta

Hartauskirjoitukset9.7.2015 0.00

Mer­kit­tä­vin ja tär­kein maa­il­mas­sa lä­he­tet­ty vies­ti on sa­no­ma Kris­tuk­sen ylös­nou­se­muk­ses­ta – pää­si­äi­saa­mun ih­me. Her­ra Jee­sus elää, ja me saam­me elää hä­nen kans­saan hä­nen val­ta­kun­nas­saan. So­vi­tuk­sen vies­tin pe­rus­ta­na on ylös­nou­se­mus­sa­no­ma.

Joo­sua ja Ka­leb saar­na­si­vat us­kon sa­no­maa

Hartauskirjoitukset9.7.2015 0.00

Is­ra­e­lin kan­sa oli saa­pu­nut kor­pi­va­el­luk­sel­laan lu­va­tun maan, Ka­naa­nin­maan lä­hel­le. Mat­kan­sa ai­ka­na kan­sa oli ko­ke­nut mo­nen­lai­sia vai­hei­ta ja ko­et­te­le­muk­sia, mut­ta Ju­ma­la oli ol­lut sen kans­sa ja joh­ta­nut sitä va­kaal­la, kaik­ki­val­ti­aal­la kä­del­lään.

Kris­tuk­sen nöy­ryys

Hartauskirjoitukset23.6.2015 12.35

Paa­va­li on kir­joit­ta­nut kir­jeen­sä fi­lip­pi­läi­sil­le Roo­man van­keu­des­ta. Kir­jees­sä on sel­keä sa­no­ma sii­tä, mikä on kes­keis­tä elä­mäs­sä. Paa­va­li kir­joit­taa: "Mi­nul­le elä­mä on Kris­tus ja kuo­le­ma on voit­to" (Fil. 1:21). Kris­tus on voi­ma­va­ra ko­et­te­le­mus­ten kes­kel­lä. Hän an­taa myös ilon ja voi­ton. Fi­lip­pin us­ko­vai­sil­le Paa­va­li an­taa­kin ke­ho­tuk­sen: "Iloit­kaa ai­na Her­ras­sa!” (Fil. 4:4).

Ju­ma­la kuu­li Ne­he­mi­an ru­kouk­sen

Hartauskirjoitukset23.6.2015 12.27

Raa­mat­tu si­säl­tää lu­kui­sia ru­kouk­sia. Osa niis­tä on hy­vin tun­net­tu­ja, ku­ten Her­ran siu­naus (4. Moos. 6:23–27) ja Jee­suk­sen opet­ta­ma Her­ran ru­kous (Matt. 6:9–13).

Lu­paus pe­las­ta­jas­ta

Hartauskirjoitukset20.5.2015 8.00

Ju­ma­la sa­noi käär­meel­le: ”Ja minä pa­nen vai­non si­nun ja vai­mon vä­lil­le, ja si­nun sie­me­nes ja hä­nen sie­me­nen­sä vä­lil­le; sen pi­tää rik­ki pol­ke­maan si­nun pääs, ja sinä olet pis­tä­vä hän­tä kan­ta­pää­hän” (1. Moos. 3:15).

”Yk­si Her­ra, yk­si us­ko, yk­si kas­te!”

Hartauskirjoitukset20.5.2015 8.00

Vuo­den 60 al­ku­puo­lel­la Paa­va­li oli van­ki­na Roo­mas­sa. Je­ru­sa­le­mis­ta al­ka­nut van­keus oli kes­tä­nyt jo usei­ta vuo­sia ja kul­jet­ta­nut Paa­va­lin mo­nien vai­hei­den ja an­ka­rien ko­et­te­le­mus­ten läpi Ke­sa­re­an kaut­ta Roo­maan. Hän ei tien­nyt, pää­si­si­kö enää kos­kaan va­paak­si. Näis­tä olo­suh­teis­ta huo­li­mat­ta Paa­va­li jat­koi apos­to­lin, sa­nan­saat­ta­jan teh­tä­vään­sä. Hän lä­het­ti Roo­mas­ta kir­jei­tä usei­siin seu­ra­kun­tiin, jois­ta Efe­so oli yk­si.

Ih­mi­nen, Ju­ma­lan luo­mis­työn var­je­li­ja vai uh­ka?

Hartauskirjoitukset18.4.2015 8.29

Psal­mim­me ker­too Ju­ma­lan suu­ruu­des­ta ja ky­se­lee ih­mi­sen ase­mas­ta Ju­ma­lan edes­sä. Myös en­si ke­sän su­vi­seu­ra-alue Vaa­sas­sa muis­tut­taa Ju­ma­lan luo­mis­työn ih­meis­tä. Alu­een his­to­ri­aa miet­ties­sä on nous­sut mie­leen Väi­nö Lin­nan Tun­te­ma­ton so­ti­laan al­ku­sa­nat: "Niin kuin hy­vin tie­de­tään, on Ju­ma­la kaik­ki­val­ti­as, kaik­ki­tie­tä­vä ja kau­kaa vii­sas. Niin­pä hän oli ai­koi­naan an­ta­nut met­sä­pa­lon polt­taa kym­me­niä heh­taa­re­ja val­ti­on met­sää erääl­lä hie­ta­kan­kaal­la. Ta­pan­sa mu­kaan ko­et­ti­vat ih­mi­set kaik­ken­sa pon­nis­ta­en kes­keyt­tää hä­nen työn­sä, mut­ta jär­käh­tä­mät­tä hän polt­ti met­sää niin pal­jon kuin kat­soi tu­le­viin tar­koi­tuk­siin­sa so­pi­vak­si."

Ju­ma­la on pu­hu­nut meil­le Po­jas­saan

Hartauskirjoitukset18.4.2015 5.00

Tut­ki­mi­sen ai­hee­na ovat hep­re­a­lais­kir­jeen al­ku­ja­keet. Kir­jeen muo­to poik­ke­aa useim­mis­ta Uu­den tes­ta­men­tin kir­jeis­tä, kos­ka sii­tä puut­tuu al­ku­ter­veh­dys ja kir­joit­ta­jan nimi. Täs­tä myös joh­tu­nee pal­jon poh­dit­tu ky­sy­mys kir­jeen kir­joit­ta­jas­ta, jos­ta ei ole var­maa tie­toa.

Suu­rin on rak­kaus

Hartauskirjoitukset15.3.2015 6.04

Kii­ras­tors­tain il­ta­na Jee­sus piti vii­mei­sen pu­heen ope­tus­lap­sil­leen. Jee­suk­sen jää­hy­väis­pu­heen kes­ki­ös­sä oli asi­ois­ta suu­rin, rak­kaus.

« 1 2 3 4 5 6 7 »
28.11.2021

– Hoo­si­an­na! Siu­nat­tu ol­koon hän, joka tu­lee Her­ran ni­mes­sä! Siu­nat­tu isäm­me Daa­vi­din val­ta­kun­ta, joka nyt tu­lee! Hoo­si­an­na kor­keuk­sis­sa! Mark. 11:9–10

Viikon kysymys

Viikon kysymys