JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
1 2 3 4 ... 7 »

Mi­ten ol­la suo­la­na ja va­lo­na?

Hartauskirjoitukset16.3.2019 6.43

Suo­lal­la on tär­keä teh­tä­vä ruo­an säi­lö­mi­ses­sä. Suo­lat­to­muu­den mais­taa ruo­as­ta sa­moin kuin lii­an suo­lai­suu­den.

Rak­kaus te­kee kai­ken täy­del­li­sek­si

Hartauskirjoitukset18.2.2019 6.50

Paa­va­li lie­nee kir­joit­ta­nut Ko­los­sa­lais­kir­jeen van­keu­sai­ka­naan. Kir­jeen ter­vei­sis­sä on nä­ky­vis­sä, et­tä Paa­va­li oli saa­nut ter­vei­siä Ko­los­sas­ta mat­ka­ys­tä­vil­tään.

Suu­rin on­kin se, joka pal­ve­lee

Hartauskirjoitukset22.1.2019 6.00

Ope­tus­lap­set kiis­te­li­vät hy­vin in­hi­mil­li­ses­tä asi­as­ta, kes­ki­näi­ses­tä ar­vo­jär­jes­tyk­ses­tään. Luuk­kaan evan­ke­liu­min ku­vaus ope­tus­las­ten kiis­tas­ta (Luuk. 22:24) si­joit­tuu pää­si­äi­sa­te­ri­al­le, jon­ka Jee­sus viet­ti yh­des­sä ope­tus­las­ten­sa kans­sa en­nen ris­tiin­nau­lit­se­mi­seen­sa joh­ta­nei­ta ta­pah­tu­mia. Täl­lai­ses­sa ti­lan­tees­sa oli­si luul­lut ope­tus­las­ten ol­leen ai­van toi­sen­lai­sis­sa miet­teis­sä.

Toi­vo pil­kah­taa hä­vi­tyk­sen kes­kel­lä

Hartauskirjoitukset15.5.2018 6.23

Van­has­sa tes­ta­men­tis­sa on kir­ja, joka on Bib­li­as­sa ni­met­ty Je­re­mi­an Va­li­tus­vir­sik­si. Sii­nä kir­joit­ta­ja, pro­feet­ta Je­re­mia va­lit­taa vuon­na 586 eKr. ta­pah­tu­nut­ta Je­ru­sa­le­min hä­vi­tys­tä.

Kuo­le­man­pe­los­ta ja kat­ke­ruu­des­ta rau­haan ja rak­kau­teen

Hartauskirjoitukset19.3.2018 6.10

Kuun­te­lin hä­nen ker­to­mus­taan sii­tä, mi­ten hän löy­si Ju­ma­lan rau­han. Hän oli ol­lut lap­suu­des­taan as­ti he­rän­neel­lä tun­nol­la.

Joh­to­täh­te­nä Ju­ma­lan lu­paus

Hartauskirjoitukset21.1.2018 6.59

Olet­ko jos­kus elä­mäs­sä­si aja­tel­lut vah­vas­ti tai pe­rä­ti ot­ta­nut voi­mak­kaas­ti kan­taa jon­kun asi­an suh­teen si­ten, et­tä olet ai­van var­ma asi­as­ta?

Ikui­sen elä­män sa­lai­suus

Hartauskirjoitukset27.11.2017 6.48

Mie­lee­ni ovat jää­neet läh­te­mät­tö­mäs­ti sa­nat, jot­ka isä­ni lau­sui kuo­lin­vuo­teel­laan mi­nul­le, 12-vuo­ti­aal­le po­jal­le.

”Ker­rom­me Her­ran te­ois­ta”

Hartauskirjoitukset19.9.2017 6.03

Ot­sik­ko on saa­tu psal­min 78 ja­kees­ta nel­jä. Sii­nä psal­min kir­joit­ta­ja tuo jul­ki su­ku­pol­vel­ta toi­sel­le jat­ku­van tär­ke­än teh­tä­vän. Van­hem­pam­me ovat ai­ka­naan ker­to­neet meil­le, tä­män päi­vän ai­kui­sil­le, hy­väs­tä Ju­ma­las­ta ja hä­nen suu­ris­ta te­ois­taan. Nyt on mei­dän vuo­rom­me vä­lit­tää tätä sa­no­maa lap­sil­lem­me ja las­tem­me lap­sil­le.

Työ­tä Ju­ma­lal­le ja ih­mi­sil­le

Hartauskirjoitukset25.7.2017 6.06

Ju­ma­la an­toi ih­mi­sen osak­si työn te­ke­mi­sen jo luo­mi­sen aa­mus­sa en­nen syn­tiin­lan­kee­mus­ta.

Ju­ma­la an­toi la­kin­sa

Hartauskirjoitukset18.4.2017 6.01

Kak­si kuu­kaut­ta sen jäl­keen, kun Is­ra­e­lin kan­sa oli pa­en­nut Egyp­tin or­juu­des­ta, ta­pah­tui jo­ta­kin mer­kit­tä­vää. Va­el­ta­va kan­sa oli lei­riy­ty­nyt au­ti­o­maas­sa lä­hel­le Sii­nain­vuor­ta. Ju­ma­la pu­hui Moo­sek­sel­le vuo­rel­la ja lä­het­ti hä­nen mu­ka­naan vies­tin is­ra­e­li­lai­sil­le: ”Jos te nyt kuun­te­let­te mi­nua ja pi­dät­te mi­nun liit­to­ni, niin te tu­let­te ole­maan kan­so­jen jou­kos­sa mi­nun oma kan­sa­ni. Koko maa­il­ma on mi­nun, mut­ta teis­tä tu­lee mi­nun pap­pis­val­ta­kun­ta­ni ja pyhä kan­sa­ni.” (2. Moos. 19:5–6.)

1 2 3 4 ... 7 »
29.1.2022

Kun huu­dat hä­nel­tä apua, hän ar­mah­taa, hän kuu­lee ja vas­taa si­nul­le. Jes. 30:19

Viikon kysymys