JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 ... 4 5 6 7

Ju­ma­lan äi­ti

Hartauskirjoitukset7.5.2014 0.00

Raa­ma­tun nais­ten jou­kos­ta tun­ne­tuim­pia ovat neit­syt Ma­ria ja hä­nen su­ku­lai­sen­sa Eli­sa­bet. Tun­ne­tuik­si nämä nai­set ovat tul­leet äi­din roo­leis­saan. äi­dik­si tu­le­mi­nen, uu­den elä­män al­ku, on ai­na ih­me. Eri­tyi­sen ih­meel­lis­tä äi­dik­si tu­le­mi­nen oli näi­den kah­den nai­sen koh­dal­la.

Suu­ri so­vi­tus­päi­vä

Hartauskirjoitukset9.4.2014 0.00

Suur­ta so­vi­tus­päi­vää on usein kut­sut­tu Van­han tes­ta­men­tin pit­käk­si­per­jan­taik­si. Is­ra­e­lin kan­san kes­kuu­des­sa ky­sei­seen päi­vään si­säl­tyi Her­ran Moo­sek­sel­le an­ta­man mää­räyk­sen mu­kaan paas­to­a­mi­nen sekä ylim­mäi­sen pa­pin toi­mit­ta­ma so­vi­tu­suh­ri. Päi­vää vie­tet­tiin ker­ran vuo­des­sa, seit­se­män­nen kuun kym­me­nen­te­nä päi­vä­nä (3. Moos. 23:26–27).

Mis­sä on aar­tee­si, siel­lä on sy­dä­me­si

Hartauskirjoitukset12.3.2014 13.31

Jee­suk­sen tun­ne­tuin­ta pu­het­ta kut­su­taan Vuo­ri­saar­nak­si. Ni­men­sä puhe on saa­nut sii­tä, et­tä Jee­sus piti sen vuo­rel­la. Mat­teuk­sen evan­ke­liu­mis­sa ker­ro­taan, kuin­ka suu­ret vä­ki­jou­kot seu­ra­si­vat Jee­sus­ta. Kun Jee­sus näki hei­dät, hän nou­si vuo­rel­le ja is­tuu­tui. Sit­ten hän al­koi opet­taa. (Matt. 5:1–2.)

Sa­mu­el, Is­ra­e­lin vii­mei­nen tuo­ma­ri

Hartauskirjoitukset12.2.2014 10.24

Sa­mu­e­lin kir­jat kuu­lu­vat Van­han tes­ta­men­tin his­to­ri­a­kir­joi­hin. En­sim­mäi­nen kir­ja ker­too Is­ra­e­lin kan­san vai­heis­ta Sa­mu­e­lin ajois­ta ku­nin­gas Sau­lin kuo­le­maan as­ti ja toi­nen ku­vaa Daa­vi­din ku­nin­kuu­den kaut­ta.

Ju­ma­lan rak­kaus syn­nyt­tää ilon

Hartauskirjoitukset12.2.2014 10.21

Pää­si­säis­juh­lan lä­hes­ty­es­sä Va­pah­ta­jam­me ate­ri­oi seu­raa­jien­sa kans­sa. Hän pesi ope­tus­las­ten­sa ja­lat ja an­toi heil­le näin esi­mer­kin: ope­tus­las­ten oli teh­tä­vä sama, min­kä hei­dän Her­ran­sa teki heil­le. (Joh. 13:1–17.)

Iha­na va­paus

Hartauskirjoitukset22.1.2014 14.51

Fi­le­mo­nil­ta oli ka­ran­nut or­ja, One­si­mus. Pako ei kui­ten­kaan tuo­nut One­si­muk­sel­le täyt­tä va­paut­ta ja tur­vaa. Hä­nen elä­mäs­sään oli koko ajan läs­nä kiin­ni jää­mi­sen pel­ko. Va­paus oli otet­tu il­man lu­paa – eh­kä hän oli pa­en­nut isän­tän­sä vi­haa. Jot­ta One­si­mus voi­si pa­la­ta isän­tän­sä luok­se ja vält­täi­si pa­ke­ne­mi­ses­ta ai­heu­tu­van ran­gais­tuk­sen – pa­him­mas­sa ta­pauk­ses­sa kuo­le­man – hä­nen pi­täi­si saa­da suo­si­tus­kir­je, joka le­pyt­täi­si isän­nän vi­han.

Pro­feet­ta Je­sa­ja sai näh­dä tai­vaan juh­la-ate­ri­an

Hartauskirjoitukset22.1.2014 14.48

Je­sa­ja sai kut­sun pro­fee­tak­si ku­nin­gas Us­si­an kuol­les­sa noin 740 vuot­ta en­nen Va­pah­ta­jam­me syn­ty­mää. Pro­feet­ta Je­sa­ja vai­kut­ti kaik­ki­aan nel­jän ku­nin­kaan – Us­si­an, Jo­ta­min, Aha­sin ja His­ki­an – ai­ka­na (Jes.1:1). Je­sa­jan ai­ka­na kan­sa ei ha­lun­nut ol­la kuu­li­ai­nen Ju­ma­lan tah­dol­le. ”He ovat luo­pu­neet Her­ras­ta, he ovat hal­vek­si­neet Is­ra­e­lin Py­hää ja kään­tä­neet hä­nel­le sel­kän­sä.” (Jes. 1:2–4.)

« 1 ... 4 5 6 7
28.11.2021

– Hoo­si­an­na! Siu­nat­tu ol­koon hän, joka tu­lee Her­ran ni­mes­sä! Siu­nat­tu isäm­me Daa­vi­din val­ta­kun­ta, joka nyt tu­lee! Hoo­si­an­na kor­keuk­sis­sa! Mark. 11:9–10

Viikon kysymys

Viikon kysymys