JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Ark­ki­piis­pa: Kirk­koa tar­vi­taan hä­dä­na­lais­ten puo­lus­ta­ja­na

Päivämies-verkkolehti
Uutiset
3.11.2015 14.20

Juttua muokattu:

1.1. 23:21
2020010123210920151103142000

KUVA: KIRKON KUVAPANKKI

KUVA: KIRKON KUVAPANKKI

Ark­ki­piis­pa Kari Mä­ki­nen ava­si Tur­kuun ko­koon­tu­neen kir­kol­lis­ko­kouk­sen pu­heel­la, jon­ka tee­moi­na oli­vat tur­va­pai­kan­ha­ki­jat ja pa­ko­laisk­rii­si.

– Tar­vit­sem­me kirk­koa, joka tun­nis­taa lä­hel­lä ja kau­em­pa­na ole­vien hä­dän, hän lin­ja­si.

Ark­ki­piis­pan mu­kaan on har­haan­joh­ta­vaa, et­tä ny­ky­ti­lan­net­ta ku­vail­laan Eu­roo­pan tai Suo­men pa­ko­laisk­rii­sik­si.

– Krii­si on siel­lä, mis­tä ih­mi­set ovat jou­tu­neet läh­te­mään. Ta­ka­na on pel­koa, toi­vot­to­muut­ta ja ker­to­muk­sia, jot­ka ovat su­rul­li­sia ja us­ko­mat­to­mia. Sii­hen näh­den tääl­lä ei ole krii­siä, ark­ki­piis­pa sa­noi.

Tar­vi­taan tur­val­li­sia reit­te­jä

Mä­ki­nen to­te­si, et­tei Eu­roo­pan ja Suo­men pidä sul­kea ra­jo­jaan tur­vaa ha­ke­vil­ta. Hä­nen mu­kaan­sa ra­jo­jen sul­ke­mi­nen vain kas­vat­tai­si lait­to­mien ja epäin­hi­mil­lis­ten väy­lien syn­ty­mis­tä.

– Tär­ke­äm­pää on nyt luo­da tur­val­li­sia ja lail­li­sia reit­te­jä Eu­roop­paan. Tätä eu­roop­pa­lai­set kir­kot ovat tois­tu­vas­ti tuo­neet esiin, hän jat­koi.

Toi­voa epä­var­muu­den kes­kel­le

Ark­ki­piis­pa Kari Mä­ki­sen mu­kaan tur­vaa ha­ke­vien kas­va­vas­ta mää­räs­tä on tu­los­sa Eu­roo­pas­sa ja Suo­mes­sa nor­maa­li­ti­la, joka ym­mär­ret­tä­väs­ti he­rät­tää epä­var­muut­ta ja pel­ko­ja. Hän pe­rä­si toi­voa epä­var­muu­den kes­kel­le.

– Toi­vo ra­ken­tuu sii­tä, et­tä löy­tyy paik­ka ih­mis­ten kes­kel­lä. On kyse per­he­suh­teis­ta, ih­mis­suh­teis­ta, työs­tä, kie­len ja kult­tuu­rin op­pi­mi­ses­ta, asun­nos­ta, kai­kes­ta mitä ih­mi­nen elääk­seen tar­vit­see.

Kirk­ko tu­ke­na ja puo­lus­ta­ja­na

Mä­ki­nen poh­ti, et­tä myös seu­ra­kun­nil­la on tär­keä roo­li yh­teyk­sien ra­ken­ta­ja­na ti­lan­tees­sa, jos­sa on vaa­ra­na aset­taa ih­mi­set toi­si­aan vas­taan. Täl­lä het­kel­lä tar­vi­taan kirk­koa, joka ei epä­röi puo­lus­ta­es­saan ih­mi­siä näi­den taus­tas­ta riip­pu­mat­ta.

– Tar­vit­sem­me kirk­koa, joka tun­nis­taa lä­hel­lä ja kau­em­pa­na ole­van hä­dän ei­kä ase­ta tois­ta toi­sen edel­le. Kirk­koa, joka ei suos­tu kään­ty­mään si­sään­päin, ei kan­sal­li­sin ei­kä us­kon­nol­li­sin pe­rus­tein. Kirk­koa, joka toi­mii avoi­mes­ti ja roh­ke­as­ti yh­teis­työs­sä vi­ra­no­mais­ten ja jär­jes­tö­jen kans­sa.

7.6.2020

Jee­sus sa­noo: "Niin kuin Isä on ra­kas­ta­nut mi­nua, niin olen minä ra­kas­ta­nut tei­tä. Py­sy­kää mi­nun rak­kau­des­sa­ni." Joh. 15:9

Viikon kysymys