JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Ark­ki­piis­pa pe­rus­ti laa­ja­poh­jai­sen köy­hyys­ryh­män

Uutiset
17.10.2014 15.05

Ark­ki­piis­pa Kari Mä­ki­nen on pe­rus­ta­nut laa­ja­poh­jai­sen köy­hyys­ryh­män, jon­ka ta­voit­tee­na on laa­tia yh­tei­nen ve­too­mus köy­hyy­son­gel­mien eh­käi­se­mi­sek­si ja vä­hen­tä­mi­sek­si.

Ryh­män pyr­ki­myk­se­nä on laa­tia konk­reet­ti­set toi­men­pi­de-esi­tyk­set otet­ta­vak­si huo­mi­oon seu­raa­vas­sa hal­li­tu­soh­jel­mas­sa. Köy­hyys­ryh­mä ha­lu­aa vai­kut­taa yh­teis­kun­nal­li­seen ke­hi­tyk­seen ja pää­tök­sen­te­koon, jot­ta kaik­kein hei­koim­mas­sa ase­mas­sa ole­vien ih­mis­ten ase­maa voi­tai­siin pa­ran­taa.

– Hy­vin­voin­nin kat­vees­sa mak­se­taan täl­lä het­kel­lä ko­vaa in­hi­mil­lis­tä hin­taa, jota ta­lou­son­gel­miin kes­kit­ty­vä puhe ei ta­voi­ta ei­kä tun­nis­ta, ark­ki­piis­pa Mä­ki­nen sa­noo.

Hä­nen mu­kaan­sa ja­kau­tu­mi­nen si­sä­puo­li­siin ja ul­ko­puo­li­siin näyt­tää vah­vis­tu­van.

– Köy­hyy­del­lä, ul­ko­puo­li­suu­del­la ja yk­si­näi­syy­del­lä on mo­net kas­vot. Yh­teis­kun­nan pin­na­na­lai­ses­ta ko­vuu­des­ta ker­too, et­tä nii­tä jou­tuu hä­pe­ä­mään.

Ryh­mä ko­koon­tui en­sim­mäi­sen ker­ran täl­lä vii­kol­la. Ryh­mäs­sä on mu­ka­na edus­ta­jia yh­teis­kun­nan eri sek­to­reil­ta. Mu­ka­na ovat kes­kei­set työ­mark­ki­na­jär­jes­töt sekä mui­ta yh­teis­kun­nal­li­sia toi­mi­joi­ta. Lu­kuis­ten eri ta­ho­jen vah­va tah­to tul­la mu­kaan työs­ken­te­le­mään köy­hyys­ryh­mäs­sä ilah­dut­taa ark­ki­piis­pa Kari Mä­kis­tä.

– Työs­ken­te­ly käyn­nis­tyi hy­väs­sä hen­ges­sä. Täs­sä ol­laan to­sis­saan. Ar­vos­tan sitä, Mä­ki­nen sa­noo.

En­sim­mäi­ses­sä ko­koon­tu­mi­ses­sa kar­toi­tet­tiin yh­tei­siä suun­ta­vii­vo­ja. Ve­too­muk­sen si­säl­tö muo­tou­tuu jat­ko­työs­ken­te­lys­sä.

– Jat­ko­työs­ken­te­ly osoit­taa, mi­ten pys­tym­me yh­des­sä konk­re­ti­soi­maan ve­too­muk­sem­me kes­keis­tä si­säl­töä.

Tämä on toi­nen ker­ta, kun ark­ki­piis­pa Mä­ki­nen kut­suu kool­le köy­hyys­ryh­män. Edel­li­sen ker­ran ark­ki­piis­pa pe­rus­ti vas­taa­van ryh­män ne­li­sen vuot­ta sit­ten. Tuol­loin ko­koon­tu­nut köy­hyys­ryh­mä jät­ti esi­tyk­sen­sä ke­vääl­lä 2011 en­nen hal­li­tu­soh­jel­ma­neu­vot­te­lu­ja.

28.2.2020

Sy­vyy­des­tä minä huu­dan si­nua, Her­ra. Her­ra, kuu­le mi­nun ää­ne­ni. Ps. 130:1-2

Viikon kysymys