JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Avi­o­lii­ton hy­vin­voin­nin pe­rus­ta on yh­tei­nen us­ko – Avi­o­puo­li­soil­las­sa Tam­pe­reel­la

Uutiset
30.9.2021 12.15

Juttua muokattu:

30.9. 11:01
2021093011014620210930121500

Päi­vi Sei­ko

Tam­pe­re

Avi­o­lii­ton, ko­din ja hy­vin­voin­nin kul­ma­ki­vet nou­se­vat Raa­ma­tus­ta.

”Äl­kää ol­ko mis­tään huo­lis­san­ne, vaan saat­ta­kaa ai­na se, mitä tar­vit­set­te, ru­koil­len, ano­en ja kiit­tä­en Ju­ma­lan tie­toon.” Näil­lä fi­lip­pi­läis­kir­jeen sa­noil­la aloit­ti­vat Han­na ja Leo Hol­ma alus­tuk­sen­sa avi­o­puo­li­soil­las­sa Tam­pe­reen rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä 24. syys­kuu­ta.

– Mies ja nai­nen ovat avi­o­lii­tos­sa ta­sa­ve­roi­ses­sa ja tasa-ar­voi­ses­sa suh­tees­sa, sa­noi­vat Hol­mat ja ke­hot­ti­vat poh­ti­maan, mitä se tar­koit­taa kun­kin omas­sa avi­o­lii­tos­sa.

Raa­mat­tu oh­jaa oi­ke­aan rak­kau­teen

Alus­tuk­ses­sa to­det­tiin, et­tä ko­din ja hy­vin­voin­nin kul­ma­ki­vet nou­se­vat Raa­ma­tus­ta: ”Toi­nen toi­sen­ne kun­ni­oit­ta­mi­ses­sa kil­pail­kaa kes­ke­nän­ne”, ja ”Pi­tä­kääm­me huol­ta toi­nen toi­ses­tam­me ja kan­nus­ta­kaam­me toi­si­am­me rak­kau­teen ja hy­viin te­koi­hin.” Rak­kaut­ta ja kun­ni­oi­tus­ta ei ole help­po osoit­taa ar­jen kes­kel­lä, mut­ta sitä voi ope­tel­la. Vaik­ka puo­li­so on tu­ki­pi­la­ri ar­jen haas­teis­sa ja usein pa­ras ys­tä­vä, puo­li­son tär­kein teh­tä­vä on ol­la saat­to­mies ja tuki tai­vas­tiel­lä.

– Isä mei­dän -ru­kous oh­jaa mei­tä tois­ten tar­pei­den huo­mi­oon ot­ta­mi­seen ja koh­tuul­li­seen elä­män­ta­paan. Lii­al­li­nen pon­nis­te­lu maal­li­sen toi­meen­tu­lon saa­mi­sek­si voi ol­la rik­ko­mas­sa puo­li­soi­den vä­lis­tä rak­kaut­ta, to­te­si­vat Hol­mat.

Kai­kel­la on tar­koi­tuk­sen­sa

Hy­vin­voi­vas­sa avi­o­lii­tos­sa tar­vi­taan jous­ta­vuut­ta, ar­mol­li­suut­ta ja ti­laa epä­on­nis­tu­mi­sil­le ja heik­kouk­sil­le. Rak­kau­del­le ei voi aset­taa eh­to­ja, ei­kä rak­kaus tee puo­li­soa täy­del­li­sek­si. An­teek­si­an­ta­mus­ta tar­vi­taan usein. To­del­li­nen hy­vin­voin­ti syn­tyy enem­män yh­tei­ses­tä on­nes­ta kuin omien pyr­ki­mys­ten to­teut­ta­mi­ses­ta.

– Kai­kel­la on tar­koi­tuk­sen­sa, myös elä­män tum­mil­la sä­vyil­lä. Luot­ta­mus Ju­ma­laan, puo­li­soon ja sii­hen et­tä elä­mä kan­taa, luo­vat pe­rus­tuk­sen yh­tei­sel­le elä­mäl­le. Taak­se­päin kat­so­es­sa on help­po näh­dä Ju­ma­lan joh­da­tus. Mik­si em­me luot­tai­si sii­hen, et­tä hän joh­taa elä­määm­me eteen­kin­päin? Saam­me tur­va­ta joka päi­vä sii­hen ar­moon, joka sy­tyt­tää rak­kau­den ai­na uu­del­leen. Se saa nä­ke­mään, et­tä tämä vie­rel­lä­ni kul­ke­va ja py­sy­vä ih­mi­nen on Ju­ma­lan an­ta­ma suu­ri lah­ja, poh­ti­vat alus­tuk­sen pi­tä­jät.

Lue li­sää alus­tuk­ses­ta ja il­taan osal­lis­tu­nei­den aja­tuk­sis­ta 6. lo­ka­kuu­ta il­mes­ty­väs­tä Päi­vä­mies-leh­des­tä.

25.10.2021

Ku­nin­kait­ten­kin edes­sä ker­ron ar­kai­le­mat­ta si­nun lii­tos­ta­si. Ps. 119:46

Viikon kysymys