JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Ehtoollismessun laulu kosketti – yli 20 000 seuravierasta kävi ehtoollisella

Uutiset
30.6.2024 10.15

Juttua muokattu:

30.6. 10:08
2024063010081420240630101500

Sirk­ka Leh­to

Su­vi­seu­ro­jen lau­an­tai­na vie­tet­tiin eh­tool­lis­mes­sua, jos­sa kävi 20 250 seu­ra­vie­ras­ta. Mes­sun li­tur­gi­na oli kap­pa­lai­nen Mar­kus Tuuk­ka­nen ja saar­na oli kirk­ko­her­ra Ila­ri Kin­nu­sel­la. Kant­to­ri­na oli Raa­kel Pöyh­tä­ri, esi­lau­la­ja­na Jou­ni Pie­ti­läi­nen. Mes­sun aloi­tus myö­häs­tyi lä­hes kak­si tun­tia alu­eel­la rie­hu­neen uk­kos­myrs­kyn vuok­si.

Mes­sun joh­dan­to­sa­nois­sa Tuuk­ka­nen pu­hui, et­tä Su­vi­seu­ro­jen ju­ma­lan­pal­ve­lus on kuin iso per­he­mes­su.

– Jee­sus viet­ti ate­ri­a­het­kiä ope­tus­las­ten kans­sa ylös­nou­se­muk­sen jäl­keen.

Tuuk­ka­nen ker­toi Ti­be­ri­an ran­nan koh­taa­mi­ses­ta, jos­sa Jee­sus ky­se­li ope­tus­lap­sil­taan, on­ko heil­lä syö­tä­vää. Em­mauk­sen tien ta­paa­mi­ses­sa ope­tus­lap­set pyy­si­vät Jee­sus­ta jää­mään hei­dän kans­saan.

– Jee­sus lu­pa­si sil­loin­kin jää­dä ja mur­taa tä­nään­kin Py­hän Hen­gen kaut­ta lei­pää kans­sam­me, Tuuk­ka­nen va­kuut­ti.

Jee­suk­sen aset­ta­man eh­tool­li­sen jäl­keen ope­tus­lap­set lau­loi­vat kii­tos­vir­ren.

– Sa­mal­la ta­val­la saa naut­tia tänä il­ta­na eh­tool­lis­ta tu­han­sien lau­la­vien Ju­ma­lan las­ten kans­sa.

Ju­ma­la nä­kee sy­dä­meen

Kin­nu­nen pu­hui Jee­suk­sen ver­tauk­sen (Luuk. 8) poh­jal­ta nel­jän­lai­ses­ta kyl­vö­maas­ta.

– Tämä on Jee­suk­sen ver­taus Ju­ma­lan val­ta­kun­nas­ta, joka on tut­tu kä­si­te mo­nel­le su­vi­seu­ra­vie­raal­le, mut­ta ei kai­kil­le.

Kin­nu­nen se­lit­tää Ju­ma­lan val­ta­kun­nan ole­van maan pääl­lä ole­van us­ko­vais­ten jou­kon, mut­ta muis­tut­taa, et­tä se on pal­jon enem­män­kin:

– Ju­ma­lan val­ta­kun­taan kuu­luu se rie­muit­se­va seu­ra­kun­ta tai­vaas­sa, jon­ne me saam­me vie­lä ol­la mat­kal­la.

Kin­nu­nen sa­noi, et­tä Jee­suk­sen ver­tauk­ses­sa kes­kei­nen asia on, et­tä sie­men, jota kyl­vä­jä kyl­vää, on Ju­ma­lan sana.

– Me em­me näe tois­tem­me sy­dä­men maa­pe­rää, Ju­ma­la vain sen nä­kee. Sik­si kyl­vä­jä kyl­vi mo­neen paik­kaan.

Ver­tauk­ses­sa osa kyl­ve­tys­tä sie­me­nis­tä meni tien lai­taan.

– Jee­sus se­lit­tää tä­män, et­tä kun ih­mi­nen us­koo, pa­ho­lai­nen ot­taa us­kon heti pois. Sie­lun­vi­hol­li­sen tar­koi­tus on, et­tä us­ko­vai­nen luo­pui­si ja pi­täi­si en­ti­ses­tä elä­mäs­tään kiin­ni.

Kal­li­ol­le kyl­ve­tyt sie­me­net ker­to­vat ih­mi­sis­tä, jot­ka ot­ta­vat us­kon iloi­ten vas­taan, us­ko­vat het­ken ai­kaa, mut­ta luo­pu­vat.

– Vaik­ka löy­tää jo­tain ih­meel­lis­tä, pa­laa sit­ten ar­keen­sa. Heil­lä ei ole juu­ria, Kin­nu­nen ava­si.

Osa Ju­ma­lan sa­nan sie­me­nes­tä me­ni­vät oh­dak­kei­den kes­kel­le ja ker­to­vat ih­mi­sis­tä, jot­ka kuu­le­vat sa­nan, mut­ta huk­ku­vat elä­män huo­liin, rik­kau­teen ja nau­tin­toi­hin.

Evan­ke­liu­mi on ilo

Nel­jäs maa­pe­rä oli hyvä maa­pe­rä.

– Kun ih­mi­nen ot­taa sa­nan vas­taan, sii­tä tu­lee elä­män tar­koi­tus ja pää­mää­rä. Syn­tyy Ju­ma­lan sa­nan kuu­le­mi­sen näl­kä.

Kin­nu­nen pu­hui myös sii­tä, et­tä us­ko­vai­sel­le ih­mi­sel­le kaik­ki nämä, huo­not­kin, maa­pe­rät tun­tu­vat tu­tul­ta. Sie­lun­vi­hol­li­nen pyr­kii sii­hen, et­tä us­ko heik­ke­ni­si.

– Eläm­me ai­kaa, jol­loin juu­ria ko­e­tel­laan. Jos puu on is­tu­tet­tu kau­ak­si ve­des­tä, voi ol­la, et­tä se hy­vi­nä ai­koi­na sii­nä pär­jää. Kun tu­lee kui­vaa, voi tul­la myös hen­gel­li­nen kuo­le­ma.

Myös us­ko­vai­sel­la voi ol­la vai­kea men­nä sa­nan­kuu­loon ja us­ko­vien kes­kel­le, mut­ta kai­kil­la on ko­ke­muk­sia, et­tä kan­nat­taa men­nä.

– Evan­ke­liu­mi on voi­ma ja ilo, Kin­nu­nen muis­tut­ti.

Lau­lu lii­kut­ti

28-vuo­ti­as Mar­ko Luok­ka­la sai pap­pis­vih­ki­myk­sen vuo­den 2023 lo­ka­kuus­sa. Näis­sä Su­vi­seu­rois­sa hän oli en­sim­mäis­tä ker­taa ja­ka­mas­sa eh­tool­lis­ta.

– Ko­ke­mus oli jän­nit­tä­vä, juh­la­va, pu­hut­te­le­va ja us­koa vah­vis­ta­va. Voi­mal­li­nen lau­lu lii­kut­ti vä­ke­väs­ti. Muis­tan var­mas­ti lop­pu­e­lä­män tä­män ko­ke­muk­sen.

Ko­ke­muk­ses­ta kii­tol­li­nen Luok­ka­la ker­toi, et­tä hä­nel­lä vah­vis­tui kä­si­tys, et­tä eh­tool­li­sen viet­to on tär­keä ol­la tar­jol­la.

– Ju­ma­lan lap­set saa­vat sii­tä omal­le us­kol­leen vah­vis­tus­ta.

16.7.2024

Herra sanoi Moosekselle: ”Minä olen sinun isäsi Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala.” Silloin Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa. 2. Moos. 3:6

Viikon kysymys