JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Gam­bi­an Ju­ma­lan rau­han temp­pe­li otet­tiin juh­lal­li­ses­ti käyt­töön

Uutiset
25.1.2021 12.10

Juttua muokattu:

25.1. 12:10
2021012512100620210125121000

Joseph Kuse

Joseph Kuse

Mii­ka Kop­pe­roi­nen

Noin kym­men­vuo­ti­as Gam­bi­an lä­he­tys­työ ot­ti mer­kit­tä­vän as­ke­leen oman toi­mi­ta­lon myö­tä. Vii­me vuo­den ai­ka­na ra­ken­ne­tun kirk­ko­ra­ken­nuk­sen ni­mek­si oli jo ai­em­min yh­tei­ses­sä ko­kouk­ses­sa hy­väk­syt­ty Temp­le of God’s pe­a­ce, Ju­ma­lan rau­han temp­pe­li.

Gam­bi­an us­ko­vais­ten toi­mi­ta­lon käyt­töö­not­to­juh­laan ko­koon­tui 10. tam­mi­kuu­ta noin 300 osal­lis­tu­jaa. Ko­ro­na­pan­de­mi­as­ta huo­li­mat­ta myös Se­ne­ga­lin ja Gha­nan us­ko­vai­set lä­het­ti­vät juh­laan omat edus­ta­jan­sa, sa­moin Gam­bi­a­jo­en ylä­juok­sul­la ole­va Jan­jan­bu­re­hin kylä sekä lä­hem­pä­nä Bu­sum­ba­laa ole­vat paik­ka­kun­nat. Yh­teen­sä osal­lis­tu­jia oli noin 300 hen­keä.

Ei­li­sen us­ko ei pe­las­ta tä­nään

Ava­jais­ten juh­la­pu­heen piti gha­na­lai­nen pu­hu­ja Jo­seph Kuse. Hä­nen teks­tin­sä oli Ga­la­ta­lais­kir­jeen nel­jän­nes­tä lu­vus­ta. Sen pää­vies­ti oli: em­me ole enää lain al­la, vaan olem­me Ju­ma­lan lap­sia. Kuse ko­ros­ti pu­hees­saan hy­vän oma­tun­non pi­tä­mi­sen tär­keyt­tä – ei­li­sen us­ko ei pe­las­ta mei­tä enää tä­nään.

Hän va­kuut­ti seu­ra­vä­el­le, et­tä rau­haa ei voi os­taa ra­hal­la. Jee­sus jät­ti maa­il­maan Py­hän Hen­gen opet­ta­maan, mi­ten voi säi­lyt­tää oman­tun­non puh­taa­na ja näin myös Ju­ma­lan rau­han sie­lus­saan.

Kii­tos ko­ho­si sy­dä­men poh­jas­ta

Myös en­sim­mäis­tä ker­taa ko­ti­maan­sa ul­ko­puo­lel­la lä­he­tys­mat­kal­la ole­va Kuse oli ti­lai­suu­des­ta vai­kut­tu­nut.

– Gam­bi­a­lai­set iloit­si­vat sy­dä­men­sä poh­jas­ta ja kiit­ti­vät Ju­ma­laa sekä Suo­men us­ko­vai­sia tu­es­ta kir­kon ra­ken­ta­mi­ses­sa. On ih­meel­lis­tä, et­tä Ju­ma­la sal­li mi­nun­kin pääs­tä mu­kaan täl­lai­seen työ­hön ja pal­ve­le­maan Ju­ma­lan an­ta­mil­la lah­joil­la. Niin mo­net ha­lu­a­vat us­koa sa­mal­la ta­val­la kuin me, Kuse to­te­aa.

Mat­ka jat­kuu koh­ti voit­to­pal­kin­toa

Gam­bi­a­lai­nen pu­hu­ja Alp­hon­so Haba pu­hui ti­lai­suu­des­sa Fi­lip­pi­läis­kir­jeen 3. lu­vun (12–16) poh­jal­ta.

– Tämä on ol­lut iso pon­nis­tus Gam­bi­an us­ko­vai­sil­le, mut­ta oma kirk­ko ei sil­ti tar­koi­ta, et­tä me sen avul­la pää­si­sim­me tai­vaa­seen. Edel­leen on jak­set­ta­va kil­voi­tel­la us­kos­sa. Sil­ti saam­me nyt ol­la to­del­la on­nel­li­sia ja iloi­sia sekä kii­tol­li­sia, et­tä Ju­ma­la siu­na­si meil­le täl­lai­sen oman temp­pe­lin. Kii­täm­me myös Suo­men, Yh­dys­val­to­jen, Ka­na­dan ja Ruot­sin us­ko­vai­sia tu­es­ta, jot­ta saim­me kir­kon ra­ken­net­tua.

Myös eri paik­ka­kun­tien us­ko­vais­ten ker­to­muk­set sii­tä, kuin­ka he löy­si­vät us­kon, pu­hut­te­li­vat Ha­baa.

Etäyh­tey­del­lä ti­lai­suut­ta seu­ra­si ne­li­sen­kym­men­tä hen­ki­löä, mui­den mu­as­sa Hans Pe­täis­tö. Voit lu­kea hä­nen aja­tuk­si­aan ti­lai­suu­des­ta 20. tam­mi­kuu­ta il­mes­ty­nees­tä Sii­o­nin Lä­he­tys­leh­des­tä.

8.3.2021

Mi­nun sil­mä­ni kat­so­vat ala­ti Her­raan, hän pääs­tää jal­ka­ni an­sas­ta. Ps. 25:15

Viikon kysymys