JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Gam­bi­as­sa seu­rat siir­tyi­vät ko­deis­ta kirk­koon

Uutiset
7.1.2021 15.10

Juttua muokattu:

7.1. 15:12
2021010715121020210107151000
Busumbulan uuden kirkon valmistuttua mahtuu seuroihin yhä useampi seuravieras niin Busumbulasta kuin naapurikylistäkin.

Busumbulan uuden kirkon valmistuttua mahtuu seuroihin yhä useampi seuravieras niin Busumbulasta kuin naapurikylistäkin.

Alphonse Haba

Busumbulan uuden kirkon valmistuttua mahtuu seuroihin yhä useampi seuravieras niin Busumbulasta kuin naapurikylistäkin.

Busumbulan uuden kirkon valmistuttua mahtuu seuroihin yhä useampi seuravieras niin Busumbulasta kuin naapurikylistäkin.

Alphonse Haba

Mil­la Kan­gas

Päi­vä­mies

Gam­bi­an Bu­sum­bu­las­sa seu­ra­vä­ki on pääs­syt jo ko­koon­tu­maan en­sim­mäi­siin seu­roi­hin uu­teen kirk­koon.

Ke­sä­kuus­sa Päi­vä­mie­hes­sä uu­ti­soi­tiin Gam­bi­an Bu­sum­bu­las­sa aloi­te­tus­ta uu­den kir­kon ra­ken­ta­mi­ses­ta. Lä­hes ko­ko­naan tal­koo­voi­min ra­ken­net­tu kirk­ko val­mis­tui jou­lu­kuus­sa, ja seu­rat pi­de­tään jat­kos­sa kir­kos­sa ko­tien si­jas­ta.

Tar­ve omal­le toi­mi­ti­lal­le oli to­del­li­nen, sil­lä vii­koit­tain seu­roi­hin ko­koon­tu­va 40–60 hen­gen jouk­ko ei enää mah­tu­nut ko­tei­hin.

Myös Bu­sum­bu­lan naa­pu­ri­ky­lis­sä jär­jes­te­tään seu­ro­ja, ja nyt niis­sä­kin asu­vat pää­se­vät yh­del­le kool­le, kun ti­laa ko­koon­tu­mi­sel­le on riit­tä­väs­ti.

– Olet­tai­sin Bu­sum­bu­lan seu­ra­vie­rai­den mää­rän tup­laan­tu­van, kun ti­lat an­ta­vat myö­ten, SRK:n lä­he­tys­työn asi­an­tun­ti­ja Mii­ka Kop­pe­roi­nen to­te­aa.

Työ­ryh­mä or­ga­ni­soi pro­jek­tia

SRK:lla sekä si­sar­jär­jes­töil­lä, LLC:llä ja SFC:llä, on yh­tei­nen lä­he­tys­työn ryh­mä Mis­si­on Work 3 (MW3). Ryh­mä on pe­rus­ta­nut oman kiin­teis­tö­työ­ryh­män, Fa­ci­li­ty Com­mit­teen, joka or­ga­ni­soi lä­he­tys­mais­sa teh­tä­viä ra­ken­nusp­ro­jek­te­ja.

Fa­ci­li­ty Com­mit­teen Suo­men edus­ta­ja Har­ri Hy­vä­ri ker­too, et­tä Bu­sum­bu­lan kirk­ko­ra­ken­nuk­sen suun­ni­tel­mat on teh­ty MW3-työ­ryh­mäs­sä ja nii­tä so­vel­let­tiin pai­kal­li­siin olo­suh­tei­siin ja mää­räyk­siin sekä saa­ta­vil­la ol­lei­siin ra­ken­nus­tar­vik­kei­siin.

– Gam­bi­an kir­kon ra­ken­ta­mi­ses­sa työ­tä koor­di­noi Bu­sum­bu­las­sa Alp­hon­se Haba, joka toi­mi myös link­ki­nä työ­ryh­män ja pai­kal­li­sen or­ga­ni­saa­ti­on vä­lil­lä, ker­too Hy­vä­ri ra­ken­nusp­ro­jek­tin su­ju­mi­ses­ta.

– Alp­hon­sen ja­ka­mien ku­vien ja vi­de­oi­den vä­li­tyk­sel­lä saim­me näh­dä ih­meel­lis­tä työn iloa. Tal­koo­lai­sia oli koko ajan run­saas­ti pai­kal­la, ja he te­ki­vät työ­tä iloi­sel­la mie­lel­lä.

Lä­he­tys­työ tu­kee ra­ken­ta­mis­ta

SRK, LLC ja SFC te­ke­vät pää­tök­set lä­he­tys­mai­den ra­ken­nusp­ro­jek­tien avus­ta­mi­ses­ta. Jär­jes­töil­lä on yh­tei­nen lä­he­tys­työn ra­ken­nus­ra­has­to, jon­ka kaut­ta ra­ken­ta­mis­ta lä­he­tys­mais­sa tu­e­taan.

– Sin­ne lai­te­taan vuo­sit­tain pää­o­maa, jol­la näi­tä hank­kei­ta lis­tan mu­kai­ses­sa jär­jes­tyk­ses­sä py­ri­tään to­teut­ta­maan tar­peen ja ti­lan­teen mu­kai­ses­ti, va­lot­taa Kop­pe­roi­nen.

21.1.2021

Me saim­me kat­sel­la hä­nen kirk­kaut­taan, kirk­kaut­ta, jon­ka Isä ai­no­al­le Po­jal­le an­taa. Joh. 1:14

Viikon kysymys