JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Han­ka­sal­men lei­ri­kes­kuk­seen uu­si pää­ra­ken­nus

Uutiset
31.10.2019 6.51

Han­ka­sal­men lei­ri­kes­kus jär­jes­ti 25. lo­ka­kuu­ta in­fo­ti­lai­suu­den, joka kos­ki vi­reil­lä ole­vaa uu­den lei­ri­kes­kuk­sen ra­ken­nusp­ro­jek­tia. Tu­ki­a­lu­een rau­ha­nyh­dis­tys­ten edus­ta­jat an­toi­vat va­ruk­set­to­man ja yk­si­mie­li­sen tuen uu­den pää­ra­ken­nuk­sen ra­ken­nus­hank­keel­le. Ar­ja Ve­nä­läi­nen (vas.) ja Er­ja-Lee­na Ko­su­nen tu­tus­tui­vat ra­ken­nus­suun­ni­tel­miin.

Vain pie­ni osa säi­lyy

Han­ka­sal­men lei­ri­kes­kuk­sen ny­kyi­nen pää­ra­ken­nus on mo­ni­o­sai­nen ko­ko­nai­suus. Van­hin osa on yli sa­ta­vuo­ti­as kun­nal­lis­ko­ti. Sen ku­pei­siin on teh­ty laa­jen­nuk­sia mo­nes­sa eri vai­heis­sa. Tuo­rein on seit­se­män vuo­den ikäi­nen ma­joi­tus­sii­pi, jon­ka ala­ker­ras­sa on sau­na­o­sas­to ja luok­ka­huo­ne sekä huol­to­ti­lo­ja.

Nyt suun­nit­teil­la on van­ho­jen osien pur­ka­mi­nen ko­ko­naan uu­den ra­ken­nuk­sen tiel­tä. Vain uu­sin ma­joi­tus­sii­pi jää osak­si uut­ta ra­ken­nus­ta. Näin lei­ri­kes­kus pää­see vih­doin eroon si­säil­ma­on­gel­mis­ta, jot­ka ovat jopa es­tä­neet joi­den­kin lei­ril­le osal­lis­tu­mi­sen.

Toi­mi­vat ti­lat ta­voit­tee­na

Uu­si pää­ra­ken­nus si­joit­tuu ai­van en­ti­sen pai­kal­le. Ra­ken­nus on ris­tin muo­toi­nen: kol­me sa­ka­raa on ma­joi­tus­ti­lo­ja lei­ri­läi­sil­le ja yh­des­sä sa­ka­ras­sa on hen­ki­lö­kun­nan ma­joi­tus­ti­lat.

Kai­ken kes­kel­lä ovat lei­ri­toi­min­nan kan­nal­ta tär­keim­mät osat: etei­sau­la, seu­ra­sa­li, ruo­ka­la ja keit­tiö. Seu­ra­sa­li on mo­ni­toi­mi­ti­la, jos­sa on­nis­tu­vat myös lii­kun­ta­lei­kit ja säh­lyn pe­laa­mi­nen. Is­tu­ma­paik­ko­ja sa­liin tu­lee 200 hen­gel­le.

Uu­teen lei­ri­kes­kuk­seen ra­ken­ne­taan 46 ma­joi­tus­huo­net­ta. Ne ovat kah­den hen­gen huo­nei­ta, mut­ta ka­lus­tus mah­dol­lis­taa jopa nel­jän hen­ki­lön ma­joit­tu­mi­sen. Jo­kai­ses­sa ma­joi­tus­huo­nees­sa on oma wc- ja suih­ku­ti­la.

Esi­tel­lyt suun­ni­tel­mat oli­vat Ark­ki­teh­ti­toi­mis­to Jor­ma Pa­lo­ran­nan laa­ti­mat. Kyös­ti Mar­ja­nen esit­te­li suun­ni­tel­mat ja ker­toi sel­ke­äs­ti suun­nit­te­lun läh­tö­koh­dis­ta ja teh­ty­jen rat­kai­su­jen pe­rus­teis­ta. Suun­nit­te­lu­ryh­mä koos­tuu lei­ri­työ­ryh­män, lei­ri­kes­kuk­sen hen­ki­lö­kun­nan, ra­ken­ta­mi­sen am­mat­ti­a­lis­ten ja SRK:n edus­ta­jis­ta.

In­nos­tu­nut vas­taa­not­to

Lei­ri­kes­kuk­sen tu­ki­a­lu­een rau­ha­nyh­dis­tys­ten väki oli tul­lut kuu­le­maan ja kat­so­maan, mis­sä vai­hees­sa suun­ni­tel­mat ovat. Suun­ni­tel­mat sai­vat in­nos­tu­neen vas­taa­no­ton. 3D-mal­lin­nus vi­de­oe­sit­te­ly­nä sai vie­raat in­nos­tu­maan to­sis­saan. Joi­hin­kin pie­niin yk­si­tyis­koh­tiin läh­ti vie­lä ter­vei­siä suun­nit­te­li­joil­le.

Kuo­pi­o­lai­nen Han­nu Ter­vo­nen muis­tut­ti, et­tä rau­ha­nyh­dis­tyk­siin kan­nat­taa vie­dä hy­viä ter­vei­siä lei­ri­työs­tä. Hän ker­toi myös, et­tä hank­keen ra­hoi­tus hoi­tuu ny­kyi­sel­lä tu­ki­a­lu­e­lah­joi­tus­ten jär­jes­te­lyl­lä.

– Yh­dis­tys­ten tu­li­si kui­ten­kin pyr­kiä suo­rit­ta­maan ne täy­si­mää­räi­si­nä. Ter­ve­tul­lei­ta ovat myös yh­dis­tys­ten eri­lai­set lah­joi­tuk­set lei­ri­työ­hön.

– Tätä han­ket­ta läh­de­tään nöy­räl­lä mie­lel­lä vie­mään eteen­päin, kun sii­o­nien kan­ta on näin yk­si­mie­li­ses­ti hank­keen ta­ka­na, to­te­si SRK:n lei­ri­työn asi­an­tun­ti­ja As­ko Syr­jä­lä ti­lai­suu­den päät­teek­si.

Teks­ti ja ku­vat: Pek­ka Ul­jas

HAN­KA­SAL­MEN LEI­RI­KES­KUS NU­ME­ROI­NA Ny­kyi­nen ra­ken­nus: 2695 m2

Pu­ret­ta­va mää­rä: 2035 m2

Käyt­töön jää: 660 m2

Ma­joi­tus­huo­nei­ta: 37

Uu­si ra­ken­nus, 1. ker­ros: 1926 m2

Uu­si ra­ken­nus, kel­la­ri: 235 m2

Ma­joi­tus­huo­nei­ta: 46