JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Han­ka­sal­men pur­ka­mis­pää­tös oli oi­kea

Uutiset
25.3.2021 9.30

Juttua muokattu:

24.3. 13:39
2021032413391520210325093000

Sirk­ka Leh­to

Han­ka­sal­men lei­ri­kes­kuk­sen ra­ken­nus­han­ke on saa­tu käyn­tiin. Pur­ku­työt al­koi­vat 2. maa­lis­kuu­ta, ja ta­voit­tee­na on saa­da uu­det ti­lat käyt­töön vuo­den 2022 syk­syn lei­ri­kau­den al­kuun.

– Pää­tös van­han pur­ka­mi­ses­ta oli oi­kea. Ra­ken­nus oli tul­lut elin­kaa­ren­sa pää­hän. Kai­kis­ta van­him­mas­sa osas­sa oli eris­tee­nä käy­tet­ty sam­mal­ta, joka oli osit­tain saa­nut kos­teut­ta, ker­too SRK:n lei­ri­työs­tä vas­taa­va As­ko Syr­jä­lä.

– Ai­no­as­taan vuon­na 2012 val­mis­tu­nut osa jää pur­ka­mat­ta. Se tu­lee liit­ty­mään kiin­te­äs­ti uu­teen ra­ken­nuk­seen.

Työt ete­ne­vät hy­vin

Pur­ku­työt ete­ne­vät hy­vin ai­ka­tau­lus­sa.

– Ne saa­daan val­miik­si huh­ti­kuun 2021 ai­ka­na. Uu­den kiin­teis­tön ra­ken­ta­mi­nen al­kaa 1. tou­ko­kuu­ta. Uu­si lei­ri­kes­kus on val­mis elo­kuus­sa 2022, iloit­see Syr­jä­lä.

Han­ka­sal­men pur­ka­ja­na on Aho­sen Pal­ve­lut Oy Lau­kaas­ta.

– Pur­ka­jat ovat to­del­li­sia am­mat­ti­lai­sia, ja heil­lä on hyvä pur­ku­ka­lus­to.

Odo­tet­tu ja ru­koil­tu han­ke

Han­ka­sal­men ra­ken­nus­han­ket­ta on val­mis­tel­tu ja ai­hees­ta kes­kus­tel­tu vuo­sia. Syr­jä­lä sa­noo ole­van­sa tyy­ty­väi­nen, et­tä han­ke on saa­tu käyn­tiin. Hän ker­too, et­tä tätä ovat mo­net toi­vo­neet, odot­ta­neet ja ru­koil­leet. Lei­ri­työl­le on suu­ri tar­ve.

– Nyt oli help­po läh­teä eteen­päin, kun alu­een us­ko­vai­set ja SRK:n hal­lin­to oli­vat yk­si­mie­li­ses­ti hank­keen ta­ka­na.

Päi­vä­mies uu­ti­soi 17. syys­kuu­ta, et­tä SRK:n työ­va­li­o­kun­ta päät­ti ko­kouk­ses­saan lei­ri­toi­min­nan lo­pet­ta­mi­ses­ta Han­ka­sal­men lei­ri­kes­kuk­sen ny­kyi­ses­sä kiin­teis­tös­sä. Lo­pet­ta­mis­pää­tös joh­tui ra­ken­nuk­sen si­säil­ma­on­gel­man ai­heut­ta­mas­ta tur­val­li­suus­ris­kis­tä.

Ra­ken­nus­hank­keen kus­tan­nu­sar­vio on vii­si mil­joo­naa eu­roa, ja se on tiet­tä­väs­ti SRK:n his­to­ri­an suu­rin in­ves­toin­ti.

– Vaik­ka on suu­res­ta hank­kees­ta ky­sy­mys, luo­tam­me Tai­vaan Isän siu­nauk­seen ja joh­da­tuk­seen täs­sä­kin asi­as­sa, sum­maa Syr­jä­lä.

14.4.2021

Me ju­lis­tam­me teil­le ilo­sa­no­man: Min­kä Ju­ma­la lu­pa­si mei­dän isil­lem­me, sen hän on täyt­tä­nyt meil­le, hei­dän lap­sil­leen. Hän on he­rät­tä­nyt Jee­suk­sen kuol­leis­ta. Ap. t. 13:32–33

Viikon kysymys