JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Ju­han­nus­seu­rat kut­su­vat

Uutiset
23.6.2016 6.40

Ju­han­nu­saa­ton seu­rat ko­ko­a­vat huo­men­na seu­ra­vie­rai­ta eri puo­lil­la Suo­mea ole­viin SRK:n lei­ri­kes­kuk­siin. Ku­vas­sa on Mai­tois­ten lei­ri­kes­kus.

Näis­sä pe­rin­teik­si muo­dos­tu­neis­sa ju­han­nus­seu­rois­sa vä­ki­mää­rä on lä­hes kai­kis­sa lei­ri­kes­kuk­sis­sa las­ke­nut vii­me vuo­si­na, mi­hin on ole­tet­ta­vas­ti mo­nia syi­tä. Seu­ro­jen jär­jes­tä­jät nä­ke­vät, et­tä so­me­kult­tuu­ri vai­kut­taa mur­rok­seen: nyt ju­han­nuk­sen­viet­to­pai­kan voi so­pia en­nak­koon, kun ai­em­min on tul­tu ju­han­nus­seu­roi­hin ja so­vit­tu siel­lä yh­tei­ses­tä oh­jel­mas­ta.

Myös seu­ro­jen ra­di­oin­nil­la on vai­ku­tuk­sen­sa. Jot­kut ko­ke­vat hel­pom­mak­si kuun­nel­la seu­rat ko­to­na kuin läh­teä pai­kan pääl­le. Toi­saal­ta myös Su­vi­seu­ra- ja opis­to­seu­ra­suun­ni­tel­mat saat­ta­vat vai­kut­taa ju­han­nu­saat­toil­lan viet­to­ta­paan. Aat­toil­lan sää­ti­lal­la­kin on mer­ki­tys­tä.

Al­ku­ke­sän isot seu­rat

Sii­ka­tör­män lei­ri­työ­ryh­män pu­heen­joh­ta­ja Ris­to Lau­no­nen on huo­man­nut väen vä­hen­ty­mi­sen sel­ke­äs­ti.

– Ajat­te­li­sin, et­tä jo 1990-lu­vun lo­pul­ta väki on vä­hi­tel­len vä­hen­ty­nyt.

Lau­no­sen mie­les­tä on kui­ten­kin mo­nia syi­tä, mik­si näi­hin seu­roi­hin kan­nat­taa tul­la. Ju­han­nu­saat­toil­lan seu­rois­sa lei­ri­kes­kuk­sis­sa ta­va­taan pal­jon ys­tä­viä muu­al­ta­kin kuin omal­ta ko­ti­paik­ka­kun­nal­ta.

– Olen ko­ke­nut, et­tä kesä al­kaa juu­ri näis­tä aat­toil­lan seu­rois­ta. Sa­mal­la näis­tä käyn­nis­ty­vät ke­sän isot seu­rat.

Mer­kit­tä­vin syy seu­roi­hin tu­le­mi­sel­le on kui­ten­kin se, et­tä siel­lä saa­daan us­kol­le vah­vis­tus­ta.

– Mi­kä­pä oli­si pa­rem­pi paik­ka viet­tää kes­ki­ke­sän juh­laa kuin meil­le rak­kais­sa lei­ri­kes­kuk­sis­sa, Lau­no­nen tii­vis­tää nä­ke­myk­sen­sä.

Tut­tu sa­no­ma

Seu­ro­jen pää­si­säl­tö, Ju­ma­lan sana, on py­sy­nyt en­nal­laan; sama tut­tu ja tur­val­li­nen ää­ni kuu­luu edel­leen. Ul­ko­nai­set puit­teet ovat jopa pa­ran­tu­neet. Ju­han­nus­seu­ro­jen oh­jel­ma ei ole juu­ri­kaan muut­tu­nut, ai­noa muu­tos on se, et­tä seu­ra­pu­hei­den li­säk­si oh­jel­maan on tul­lut myös pu­heen­vuo­ro.

SRK:n lei­ri­työn asi­an­tun­ti­ja As­ko Syr­jä­lä kan­nus­taa läh­te­mään ju­han­nus­seu­roi­hin. Hä­nes­tä kes­ki­ke­sän juh­laa on hyvä viet­tää läh­te­mäl­lä ju­han­nus­seu­roi­hin iloit­se­maan us­kon lah­jas­ta ja ta­paa­maan ys­tä­viä.

Syr­jä­lä huo­maut­taa, et­tä ju­han­nus­seu­rois­sa on mah­dol­li­suus myös tu­tus­tua lei­ri­kes­kuk­siin, ja sit­ten voi ol­la ma­ta­lam­pi kyn­nys myös läh­teä sin­ne lei­ril­le.

Pit­kät pe­rin­teet

Syr­jä­lä ker­too, et­tä ju­han­nus­seu­rois­sa on hy­vät ul­koi­set puit­teet ja tar­joi­lut, ja jois­sa­kin lei­ri­kes­kuk­sis­sa pol­te­taan ju­han­nus­kok­ko.

– Li­säk­si esi­mer­kik­si Rau­ti­o­saa­ren lei­ri­kes­kuk­sen ju­han­nus­seu­rois­sa on se eri­tyis­piir­re, et­tä koko yön on va­loi­saa. Myös mai­se­mat ovat upe­at.

Tänä vuon­na myös Sii­ka­tör­män ja Han­ka­sal­men ju­han­nus­seu­rois­sa saa su­vi­seu­ra­pit­so­ja, Mai­toi­sis­sa ja Kal­li­os­sa nii­tä on ol­lut ai­kai­sem­min­kin. Ju­han­nus­seu­roil­la pit­kät pe­rin­teet: mo­nil­la ai­kui­sil­la on mu­ka­via ja tur­val­li­sia muis­to­ja nuo­ruu­sa­jan ju­han­nus­seu­rois­ta. Heis­tä mo­nis­ta on tul­lut myös lei­ril­lä kä­vi­jöi­tä.

Myös mo­nil­la rau­ha­nyh­dis­tyk­sil­lä on seu­rat ju­han­nu­saat­to­na. Kaik­ki ovat läm­pi­mäs­ti ter­ve­tul­lei­ta seu­roi­hin!

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 22.6.2016

Ku­vi­tus­ku­va: Mar­kus Leh­ti­nie­mi

29.2.2020

Jee­sus sa­noo: "Koot­kaa it­sel­len­ne aar­tei­ta tai­vaa­seen. Siel­lä ei koi ei­kä ruos­te tee tu­ho­jaan ei­vät­kä var­kaat mur­tau­du si­sään ja va­ras­ta. Mis­sä on aar­tee­si, siel­lä on myös sy­dä­me­si." Matt. 6:20-21

Viikon kysymys