JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Juh­lan tun­tua eri­koi­so­lo­suh­tei­den kes­kel­lä – Rip­pi­lei­ri to­teu­tui Ruot­sis­sa

Uutiset
4.11.2020 11.25

Juttua muokattu:

4.11. 11:25
2020110411251320201104112500
Ruotsin rippikoululaiset tekivät leirin aikana retken Goseborgiin.

Ruotsin rippikoululaiset tekivät leirin aikana retken Goseborgiin.

Thomas Emanuelsson

Ruotsin rippikoululaiset tekivät leirin aikana retken Goseborgiin.

Ruotsin rippikoululaiset tekivät leirin aikana retken Goseborgiin.

Thomas Emanuelsson

Rit­va Löp­pö­nen ja Jon­na Tim­lin

Ruot­si

Ju­ma­lan val­ta­kun­nan työ­tä teh­dään ti­lan­tee­seen so­peu­tu­en: Ruot­sis­sa pi­det­tiin en­sim­mäis­tä ker­taa SFC:n oma rip­pi­kou­lu­lei­ri.

Yleen­sä Ruot­sis­sa asu­vat van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­set nuo­ret osal­lis­tu­vat SRK:n jär­jes­tä­mil­le rip­pi­kou­lu­lei­reil­le Suo­mes­sa, mut­ta val­lit­se­van pan­de­mi­an ai­ka­na sitä ei ole ol­lut mah­dol­lis­ta jär­jes­tää. Tuk­hol­man ja Taa­lain­maan Rau­ha­nyh­dis­tyk­set jär­jes­ti­vät SFC:n (Sve­ri­ges Frids­fö­re­nin­gars Cent­ra­lor­ga­ni­sa­ti­on) pyyn­nös­tä yh­teis­voi­min rip­pi­kou­lu­lei­rin.

Lei­ri pi­det­tiin osit­tain Tuk­hol­mas­sa ja osit­tain Taa­lain­maal­la nuor­ten syys­lo­man ai­ka­na. Se oli täy­sin ruot­sin­kie­li­nen.

Tii­vis, mut­ta vir­kis­tä­vä oh­jel­ma

Lei­rin oh­jel­maan kuu­lui muun mu­as­sa kirk­ko­vuo­teen sekä kas­teen ja eh­tool­li­sen viet­toon pe­reh­ty­mi­nen. Lei­ri­läi­set kes­kus­te­li­vat per­hees­tä, seu­rus­te­lus­ta ja mo­nis­ta muis­ta tär­keis­tä asi­ois­ta. Lei­ril­lä oli myös ky­sy­mys­laa­tik­ko.

Sii­o­nin lau­lu­jen ja vir­sien tu­tut sa­nat vah­vis­ti­vat, ja lau­luil­la oli eri­tyi­nen mer­ki­tys täl­lai­se­na ai­ka­na, jol­loin seu­roi­hin ei voi ko­koon­tua ta­val­li­ses­ti. Ope­tus­ta oli tii­viis­ti, mut­ta rip­pi­kou­lu­lai­set eh­ti­vät li­säk­si leik­kiä ja teh­dä ret­ken Gå­se­bor­giin.

Juh­lal­li­nen kon­fir­maa­ti­o­ti­lai­suus

Kon­fir­maa­ti­on mer­ki­tys ja us­kon voi­ma tu­li­vat esil­le näis­sä eri­koi­so­lo­suh­teis­sa. Rip­pi­kou­lu­lais­ten kon­fir­maa­tio oli mar­ras­kuun 1. päi­vä­nä Gag­ne­fin kir­kos­sa. Kon­fir­maa­ti­on toi­mit­ti Timo Löp­pö­nen Ruot­sin kir­kon kä­si­kir­jan mu­kai­ses­ti, mut­ta li­sä­nä oli myös Suo­mes­ta tut­tu­ja ele­ment­te­jä: nuor­ten rip­pi­lau­lu ja hen­ki­lö­kun­nan jää­hy­väis­lau­lu.

Yh­te­nä lei­ri-isän­tä­nä toi­mi­nut Tero Leh­to­la toi saar­nas­saan esil­le, mi­ten elä­mäs­sä tu­lee eteen va­lin­to­jen paik­ko­ja. Hän ker­toi loh­dul­li­sel­la ta­val­la, mi­ten Ju­ma­la huo­len­pi­to yl­tää vai­kei­siin­kin ai­koi­hin. Leh­to­la ku­va­si kau­niis­ti, mi­ten Ju­ma­la kan­taa vä­sy­nyt­tä las­taan.

Ju­ma­lan­pal­ve­luk­ses­sa oli juh­lan tun­tu. Tai­vaan Isä oli siu­nan­nut lei­rin. Mo­net oli­vat saa­neet uu­sia ys­tä­viä ja us­kon mer­ki­tys oli sel­kiin­ty­nyt. Moni van­hem­pi ris­ti kä­ten­sä kii­tok­seen, et­tä omat nuo­ret oli­vat saa­neet ko­kea oi­ke­an rip­pi­kou­lu­lei­rin.

Lue rip­pi­lei­ris­tä li­sää vii­kon 47 Päi­vä­mie­hes­tä.

20.6.2021

Jee­sus sa­noi: "Ei­vät ter­veet tar­vit­se pa­ran­ta­jaa, vaan sai­raat. Men­kää ja tut­ki­kaa, mitä tämä tar­koit­taa: 'Ar­mah­ta­vai­suut­ta minä tah­don, en uh­ri­me­no­ja." Matt. 9:12-13

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Toi­sen­lai­ses­sa va­los­sa

Mi­ka­e­lan per­hees­sä ei pal­jon pu­hu­ta asi­ois­ta. Teh­dään töi­tä, käy­dään kou­lua. Mut­ta jos­sain pin­nan al­la on sa­lai­suus, joka saa äi­din hy­räi­le­mään su­ru­mie­li­ses­ti ja Mi­ka­e­lan sil­mäi­le­mään tar­kem­min muu­ta­mia nuo­ria kou­lun käy­tä­vil­lä ja ruo­ka­las­sa.

Se­läs­sä au­rin­gon kat­se

An­ni­ka Koi­vu­kan­kaan ru­nois­sa heit­täy­dy­tään nuo­ren elä­män aal­lok­koon, sen iloi­hin ja ki­pui­hin, ko­et­te­le­muk­siin ja ar­jen su­loi­seen tur­vaan – kun on us­ko, jo­hon no­ja­ta ja rin­nal­la saat­ta­jia. Sy­viä tun­to­ja ke­ven­tää rai­kas huu­mo­ri: ”Kun­pa voi­sin aset­tua het­kek­si koi­ran turk­kiin. / Tun­tea sen läm­mön / kar­ku­mat­ko­jen tuok­sun / ja myl­lä­tyn kuk­ka­pen­kin ilon. Pai­jaa­via sor­mia riit­täi­si.”

Ome­na­pos­ki ja Nal­le Kar­hu­nen

Kah­dek­san­vuo­ti­as Nal­le Kar­hu­nen on kuu­si­vuo­ti­aan Nu­pun eli Ome­na­pos­ken vii­sas, kilt­ti ja hel­lä iso­ve­li. Jos­kus Nal­le käyt­täy­tyy kuin tal­viu­nil­taan he­rä­tet­ty hur­ja ja äk­ki­pi­kai­nen kar­hu. Sil­loin Nu­pun on pa­ras­ta läh­teä ulos tai lait­taa oman huo­neen ovi vi­sus­ti kiin­ni.

Ta­kai­sin Isän ko­tiin

Kir­joit­ta­jat eri puo­lil­ta maa­il­maa ker­to­vat sii­tä, kuin­ka Ju­ma­la on joh­dat­ta­nut hei­dät val­ta­kun­taan­sa. Ker­to­muk­sia yh­dis­tää ko­ke­mus ko­tiin­pa­luus­ta, Raa­ma­tun mu­kai­sen us­kon löy­ty­mi­ses­tä ja us­ko­vais­ten vä­li­ses­tä rak­kau­des­ta.

Ke­tun­po­jat ja Ja­gu­ar-mies