JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Ju­ma­la kut­suu hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti

Päivämies-verkkolehti
Uutiset
16.7.2019 10.40

Juttua muokattu:

23.12. 02:44
2019122302444620190716104000

Seu­ra­kut­su ta­voit­ti Reis­jär­ven opis­to­seu­roi­hin 12.–14. hei­nä­kuu­ta saa­pu­neet noin 15 000 kuu­li­jaa.

Opis­ton joh­to­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Sa­ka­ri Typ­pö ker­toi avaus­sa­nois­saan seu­ra­tun­nuk­sen ”Her­ra kut­suu si­nua” taus­taa. Pro­feet­ta Sa­mu­e­lin äi­ti koki ole­van­sa osa­ton ja syr­jäs­sä, kos­ka ei mei­nan­nut saa­da las­ta. Moni seu­ra­vie­ras­kin voi ko­kea osat­to­muu­den tun­net­ta.

– Nimi Sa­mu­el tar­koit­taa, et­tä ”Her­ral­ta hä­net pyy­sin”. Nimi ker­too, et­tä on toi­vot­tu ja Ju­ma­lan tah­dos­ta tääl­lä elä­mäs­sä. Tämä muis­tut­taa mei­tä kaik­kia sii­tä, et­tä elä­mäs­sä on tar­koi­tus sik­si, et­tä olem­me Ju­ma­lan luo­mia, Typ­pö loh­dut­ti.

– Mei­tä kut­su­taan mo­nen­lai­siin teh­tä­viin ja ole­maan toi­nen toi­sil­lem­me lä­him­mäi­siä. Va­pah­ta­jan kut­su us­ko­maan ar­mos­ta kaik­ki syn­nit an­teek­si on ar­vok­kain kut­su, jon­ka ih­mi­nen voi saa­da.

Yhdysvalloista saapunut Walt Lampi saarnasi seuroissa.

Yhdysvalloista saapunut Walt Lampi saarnasi seuroissa.

Kin­nu­sel­le kii­tos­ta

Reis­jär­ven opis­to­seu­ro­jen yh­tey­des­sä per­jan­tai­na vie­tet­tiin va­jaat 24 vuot­ta opis­ton reh­to­ri­na toi­mi­neen Mik­ko Kin­nu­sen läk­si­äis­juh­laa.

Ti­lai­suu­teen oli kut­sut­tu opis­ton yh­teis­työ­ta­ho­jen edus­ta­jia. Pu­heen­vuo­rois­sa tuli esil­le opis­ton mer­ki­tys omal­le lä­hi­a­lu­eel­leen. Kin­nu­sen in­nos­ta­va ja ide­oi­va työ­ta­pa sekä hy­vän ja luo­tet­ta­van yh­teis­työn te­ke­mi­nen oli­vat he­rät­tä­neet luot­ta­mus­ta.

– Omal­ta osal­ta­si olet edis­tä­nyt kun­nan elin­voi­mai­suut­ta, Reis­jär­ven kun­nan edus­ta­jat to­te­si­vat pu­heen­vuo­ros­saan.

Opis­ton joh­to­kun­ta ha­lu­si kiit­tää Mik­ko Kin­nus­ta eten­kin eri­tyis­tä tu­kea tar­vit­se­vien nuor­ten hy­väk­si teh­dys­tä työs­tä sekä toi­vot­taa Ju­ma­lan siu­naus­ta uu­teen teh­tä­vään kan­sa­ne­dus­ta­ja­na.

Mikko Kinnunen (oik.) luovutti seuraajalleen Valtteri Laitilalle työhuoneestaan peräisin olevan huoneentaulun.

Mikko Kinnunen (oik.) luovutti seuraajalleen Valtteri Laitilalle työhuoneestaan peräisin olevan huoneentaulun.

Huo­neen­tau­lu Lai­ti­lal­le

Hei­nä­kuus­sa työn­sä aloit­ta­nut uu­si reh­to­ri Valt­te­ri Lai­ti­la ker­toi odot­ta­van­sa ih­mis­ten koh­taa­mi­sia eri yh­teyk­sis­sä. Opis­ton työ­yh­tei­sön avoi­muus, sy­dä­mel­li­syys ja iloi­suus tun­tu­vat hä­nes­tä hy­väl­tä.

Lai­ti­la tie­dos­taa myös opis­to­työn haas­teet.

– Kai­kes­sa kau­neu­des­saan opis­to­työ on sy­väs­ti in­hi­mil­lis­tä.

Kin­nu­nen saat­te­li Lai­ti­lan opis­to­työn al­kuun huo­neen­tau­lul­la, jos­ta löy­tyi­vät sa­nat Ar­mo ja to­tuus. Tau­lu on pe­räi­sin opis­ton reh­to­rin työ­huo­nees­ta. Lai­ti­la koki sa­nat hy­väk­si evääk­si, kun hän käy työ­hön nuor­ten pa­ris­sa.

Seurajärjestelyt sujuivat hyvin. Työntekijöitä riitti myös myymälän kassoille.

Seurajärjestelyt sujuivat hyvin. Työntekijöitä riitti myös myymälän kassoille.

Tyy­ty­väi­set seu­ra­jär­jes­tä­jät

– Jär­jes­tä­vät rau­ha­nyh­dis­tyk­set ovat pal­jon laa­jem­mal­ta alu­eel­ta kuin ai­em­min. On opit­tu tun­te­maan uu­sia ih­mi­siä, ker­toi pää­toi­mi­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Jan­ne Syri.

Syri koki mu­ka­va­na asi­a­na sen, et­tä mo­net tu­li­vat koko per­heel­lä tal­koi­siin ja jäi­vät sit­ten alu­eel­le viet­tä­mään seu­ro­ja.

Lapsilla ja nuorilla oli monia mahdollisuuksia osallistua järjestelyihin aikuisten kanssa.

Lapsilla ja nuorilla oli monia mahdollisuuksia osallistua järjestelyihin aikuisten kanssa.

Uut­ta Reis­jär­ven opis­to­seu­rois­sa

– Alai­käi­set va­paa­eh­toi­set sai­vat teh­dä eri­lai­sia työ­vuo­ro­ja ai­kui­sen työ­pa­rin kans­sa.

– Tee­ma­lau­luil­taan pyy­det­tiin Goog­le Forms -so­vel­luk­sel­la nuo­ril­ta toi­vei­ta, joi­ta tuli 60. Toi­veet täy­tet­tiin seu­ro­jen ai­ka­na.

– Lä­hi­seu­dun asuk­kaat ha­lu­si­vat vuok­ra­ta ko­te­jaan ja va­paa-ajan asun­to­jaan seu­ra­vie­rail­le. Täs­tä toi­vo­taan jat­ku­vaa käy­tän­töä.

– Opis­to­seu­rois­sa oli van­hus­ten le­väh­dys­paik­ka, jos­sa saat­toi kuun­nel­la seu­ra­pu­hei­ta ja ta­va­ta ys­tä­viä.

– En­si vuon­na opis­to­seu­rat pi­de­tään Su­vi­seu­ro­jen vuok­si kol­me viik­koa ny­kyis­tä käy­tän­töä myö­hem­min. Myö­hem­pää ajan­koh­taa ko­keil­laan myös vuon­na 2021.

Teks­ti: Eli­na Myl­ly­nie­mi, Ma­ria Nie­mi­nen ja San­na Ko­ti­mä­ki

Ku­vat: Opis­to­seu­ro­jen ku­va­pal­ve­lu

4.6.2020

Ku­kaan, joka pu­huu Ju­ma­lan Hen­gen val­taa­ma­na, ei voi sa­noa: "Jee­sus on ki­rot­tu." Ku­kaan ei myös­kään voi sa­noa: "Jee­sus on Her­ra", muu­ten kuin Py­hän Hen­gen vai­ku­tuk­ses­ta. 1 Kor. 12:3

Viikon kysymys